Portal - Piwniczna - Zdrój
Strona główna / Statut Szkoły
Środa - 21 lutego 2018 Eleonory, Lenki, Kiejstuta     
Dyrekcja Szkoły Podstawowej
Grono Pedagogiczne
Samorząd Uczniowski
Statut Szkoły
Oddziały gimnazjalne
Z kart historii
O patronie
Wydarzenia
Rada Rodziców
Kalendarz 2017/2018
Wykaz programów
Wykaz podręczników
Wymagania edukacyjne
Odblaskowa Szkoła
Biblioteka
Zuchy
ZHP
SKO
MAITRI 2017
Projekt: Innowacyjne Rozwiązania Cyfrowe w klasie I
Świetlica profil.-wych.
Najlepsi uczniowie
Konkursy
Punkt Przedszkolny
Galeria
Kontrola rodzicielska
Pomocne strony
Szkoła na wesoło
Strony dla nas
Linki
Prosimy o wpis
polski
STATUT SZKOŁY


 

STATUT

 

 

ZESPOŁU SZKOLNO-GIMNAZJALNEGO

 

W ŁOMNICY ZDROJU

 

 


Spis treści:

 

Rozdział   1    Postanowienia ogólne                                                                             3

Rozdział   2    Informacje o Zespole                                                                              6

Rozdział   3    Cele, zadania i formy pracy Zespołu                                                       9

Rozdział   4    Organy Zespołu i ich kompetencje                                                        14

Rozdział   5    Organizacja nauczania, wychowania  i opieki                                       22

Rozdział   6    Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania                                                     33

Rozdział   7    Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu                                                 61

Rozdział   8    Uczniowie, rodzice uczniów Zespołu                                                   71

Rozdział   9    Nagradzanie i karanie uczniów                                                              76

Rozdział 10    Bezpieczeństwo uczniów                                                                       79

Rozdział 11    Punkt przedszkolny                                                                               81

Rozdział 12    Oddział przedszkolny                                                                                        93

Rozdział 13    Postanowienia końcowe                                                                        94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 1Postanowienia ogólne

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

1.      Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Łomnicy Zdroju został utworzony na podstawie Uchwały Nr XXXV/225/13 Rady Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój z dnia 19 lipca 2013 roku.

2.      W skład Zespołu wchodzą:

1)      Szkoła Podstawowa im. 9 Kompanii 3 Batalionu 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej z punktem przedszkolnym, oddziałami przedszkolnymi oraz klasami I – VI, zwana dalej „Szkołą Podstawową”;

2)      Gimnazjum Publiczne im. majora Juliana Zubka ps. „Tatar” w Łomnicy Zdroju z klasami I – III, zwane dalej „Gimnazjum”.

3.      Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o:

1)      Statucie – rozumie się przez to Statut Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Łomnicy Zdroju;

2)      Zespole – rozumie się przez to Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Łomnicy Zdroju;

3)      punkcie – rozumie się przez to punkt przedszkolny;

4)      organie prowadzącym –  rozumie się przez to Miasto i Gminę Piwniczna – Zdrój;

5)      Radzie Pedagogicznej – rozumie się przez to Radę Pedagogiczną Zespołu Szkolno –Gimnazjalnego w Łomnicy Zdroju;

6)      dyrektorze – rozumie się przez to Dyrektora Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego 
w Łomnicy Zdroju;

7)      nauczycielu – rozumie się przez to także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego Zespołu;

8)      wychowawcy – rozumie się przez to wychowawcę oddziału;

9)      rodzicach – rozumie się przez to także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

10)     ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572;

 

Rozdział 1Postanowienia ogólne

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

11)      podstawie programowej – rozumie się przez to obowiązkowe na danym etapie kształcenia zestawy celów i treści nauczania oraz umiejętności, a także zadania wychowawcze Zespołu, które są uwzględnione w programach nauczania oraz umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych.

4.      Organem prowadzącym Zespół jest Miasto i Gmina Piwniczna – Zdrój.

5.      Nadzór pedagogiczny nad Zespołem sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.

6.      Obsługę i nadzór w zakresie spraw finansowych, organizacyjnych i administracyjnych Zespołu prowadzi Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój.

7.      Siedzibą Zespołu jest budynek oświatowy w Łomnicy Zdroju.

8.      Pełna nazwa brzmi: Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Łomnicy  Zdroju.

9.      Na pieczątkach i stemplach używa się następujących nazw:

1)      ZESPÓŁ SZKOLNO-GIMNAZJALNY W ŁOMNICY ZDROJU

Łomnica 336, 33-350 Piwniczna – Zdrój;

2)      ZESPÓŁ SZKOLNO-GIMNAZJALNY W ŁOMNICY ZDROJU

SZKOŁA PODSTAWOWA im. 9 komp. 3 bat. 1 PSP AK, 33-350 Piwniczna – Zdrój;

3)      ZESPÓŁ SZKOLNO-GIMNAZJALNY W ŁOMNICY ZDROJU

GIMNAZJUM im. majora Juliana Zubka Łomnica 336, 33-350 Piwniczna – Zdrój.

10.     Zespół na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego może mieć nadane imię osoby (osób), instytucji lub organizacji, imię Zespołowi nadaje Gmina.

11.     Do obwodu Zespołu należą:

1)        Łomnica Zdrój, Zubrzyk – stanowiące obwód Szkoły Podstawowej;

2)        Łomnica Zdrój, Zubrzyk, Wierchomla Wielka i Mała – stanowiące obwód Gimnazjum.

12.    Zespół rozpoczął działalność 1 września 2013 roku zgodnie z treścią aktu założycielskiego nadanego Uchwałą Nr XXXV/225/13 Rady Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój z dnia 19 lipca 2013 roku.

12.    Zespół jest szkołą publiczną, która:

1)      zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;

2)      przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

Rozdział 1Postanowienia ogólne

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3)      zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

4)      realizuje:

a)      programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego,

b)     ramowy plan nauczania,

c)      ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 2Informacje o Zespole

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Rozdział 2
Informacje o Zespole

§ 2

  1. Szkoła Podstawowa prowadzi zajęcia w punkcie przedszkolnym, oddziałach przedszkolnych oraz klasach I – VI, Gimnazjum prowadzi zajęcia w klasach I – III .
  2. Obowiązek szkolny trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
  3. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do Szkoły Podstawowej podejmuje dyrektor po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
  4. Nauka odbywa się w czterech etapach kształcenia:

1)      punkt przedszkolny, klasa „0” – wychowanie przedszkolne;

2)      klasy I – III: nauczanie wczesnoszkolne – szkoła podstawowa;

3)      klasy I – VI: system klasowo – lekcyjny – szkoła podstawowa;

4)      klasy I – III gimnazjum: system klasowo – lekcyjny.

  1. W Zespole organizowane są zajęcia pozalekcyjne zgodnie z zainteresowaniami uczniów, opłacane z budżetu gminy lub przez rodziców.
  2. Zasady organizacji zajęć pozalekcyjnych określa dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządami Uczniowskimi. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.
  3. Zespół umożliwia dzieciom uczęszczanie na zajęcia rewalidacyjne, wyrównawcze i korekcyjno – kompensacyjne.

 

§ 3

                     Zasady przyjmowania uczniów i realizacja obowiązku szkolnego

1.      Do punktu przyjmowane są dzieci po ukończeniu 3 roku życia, które wykazują się samodzielnością gwarantującą funkcjonowanie w grupie. Procedurę przyjmowania dzieci określa paragraf § 56 Statutu.

2.      Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci objęte rocznym obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym:

1)   z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej;

Rozdział 2Informacje o Zespole

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2)   na wniosek rodziców – dzieci zamieszkałe poza obwodem Zespołu, jeżeli pozwalają na to warunki organizacyjne. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor Zespołu,
o czym zawiadamia dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka.

3.    Do Szkoły Podstawowej przyjmowane są dzieci podlegające obowiązkowi szkolnemu:

1)      z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej;

2)      na wniosek rodziców – dzieci zamieszkałe poza obwodem Zespołu, jeżeli pozwalają na to warunki organizacyjne. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor Zespołu,
o czym zawiadamia dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka.

4.    Do gimnazjum przyjmowani są uczniowie – absolwenci szkół podstawowych,
z zastrzeżeniem § 2 pkt 2:

1)   z urzędu – uczniowie zamieszkali w obwodzie Gimnazjum;

2)    na wniosek rodziców – uczniowie zamieszkali poza obwodem Zespołu, jeżeli pozwalają na to warunki organizacyjne. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor Zespołu, o czym zawiadamia dyrektora szkoły, w obwodzie której uczeń mieszka.

5.      Dyrektor może odmówić przyjęcia do Szkoły Podstawowej lub Gimnazjum ucznia spoza obwodu realizującego już obowiązek szkolny, jeżeli opinia o nim ze szkoły, do której uczęszczał wskazuje, że jego obecność stanowiłaby zagrożenie dla bezpieczeństwa psychicznego lub fizycznego uczniów Zespołu albo przyczyniałaby się do ich demoralizacji.

6.      Na wniosek rodziców naukę w klasie pierwszej szkoły może rozpocząć dziecko nieobjęte obowiązkiem szkolnym. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.

7.      W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami (np. stanem zdrowia) rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone na warunkach określonych w ustawie.

8.      Na wniosek rodziców oraz na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej dyrektor może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego.

9.        Uczeń, który ukończył 18 rok życia zostaje skreślony z listy uczniów, jeżeli dotyczy go jedna z poniższych sytuacji:

1)         jest zagrożony klasyfikacyjną oceną niedostateczną z jakiegokolwiek przedmiotu;

2)         liczba jego nieusprawiedliwionych nieobecności daje podstawę do nieklasyfikowania go;

3)        rażąco nie przestrzega ustaleń zawartych w Statucie i regulaminach szkolnych;

4)        posiada, spożywa i/lub rozprowadza alkohol na terenie Zespołu;

Rozdział 2Informacje o Zespole

5)            _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5)        posiada, używa i/lub rozprowadza jakiekolwiek substancje psychoaktywne na terenie Zespołu;

6)        przychodzi do szkoły pod wpływem alkoholu i/lub jakichkolwiek substancji psychoaktywnych;

7)        dopuszcza się kradzieży i/lub dewastacji mienia szkolnego;

8)        stosuje przewagę fizyczną, psychiczną i/lub przewagę ekonomiczną wobec innych uczniów;

9)        zachowuje się w sposób demoralizujący lub agresywny, zagrażający zdrowiu lub życiu innych uczniów i/lub pracowników Zespołu;

10)         dezorganizuje pracę w Zespole.

10.    Skreślenie ucznia z listy uczniów ma charakter decyzji administracyjnej, od której uczeń ma prawo odwołać się do Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie – zgodnie z przepisami prawa administracyjnego.

11.    W przypadku ucznia powracającego z zagranicy postępuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami, o przyjęciu decyduje dyrektor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 3Cele, zadania i formy pracy Zespołu

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Rozdział 3
Cele, zadania i formy pracy Zespołu

§ 4

  1. Nadrzędnym celem edukacji szkolnej jest dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia poprzez harmonijną realizację zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania.
  2. Zespół realizuje cele i zadania określone dla wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów w art. 12 ustawy oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

1)      umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum;

2)      indywidualizuje proces nauczania ucznia poprzez:

a)      poszerzanie i utrwalanie wiadomości oraz rozwijanie umiejętności wśród uczniów zdolnych,

b)      otoczenie opieką uczniów mało zdolnych i mających trudności w nauce, przez organizowanie różnorodnych zajęć pozalekcyjnych uzupełniających wiedzę uczniów jak i zespołów korekcyjno-kompensacyjnych,

c)      zapewnienie uczniom możliwości korzystania z technologii informatycznej na lekcjach różnych przedmiotów i zajęciach pozalekcyjnych.

3)      kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów;

4)      umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a także rozbudza potrzebę korzystania z dzieł myśli ludzkiej i dóbr kultury, rozwija wrażliwość estetyczną i zdolność twórczego myślenia, zachęca uczniów do samokształcenia;

5)      udziela uczniom pomocy materialnej, psychologicznej i pedagogicznej, a w szczególności uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych i/lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie;

6)   zwraca szczególną uwagę na przeciwdziałanie agresji i uzależnieniom;

7)   otacza opieką uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do Zespołu;

8)   umożliwia realizowanie indywidualnych programów nauczania;

Rozdział 3Cele, zadania i formy pracy Zespołu

9)                 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

9)   umożliwia uczniom kończącym gimnazjum dokonanie świadomego wyboru dalszego kształcenia;

10)      realizuje zadania opiekuńcze i wychowawcze odpowiednio do wieku dzieci i uczniów z uwzględnieniem obowiązujących przepisów w sprawie zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia;

11)      organizuje i udziela dzieciom i uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

12)      współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Policją i Sądem Rejonowym oraz innymi organizacjami wspierającymi działania Zespołu.

3.      W realizacji tych zadań respektowane są zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa,
a także zobowiązania wynikające z Konstytucji RP, z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 20 listopada 1989 roku.

4.       Do zadań jednostek wchodzących w skład Zespołu należy:

1)      w oddziałach przedszkolnych: zapewnienie opieki, wychowania i uczenie się dzieci
w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzenie warunków umożliwiających osiągnięcie przez nie dojrzałości szkolnej;

2)      w Szkole Podstawowej i Gimnazjum: umożliwienie realizacji obowiązku szkolnego dla uczniów mieszkających w odpowiednich obwodach oraz kontrolowanie jego spełniania;

3)      umożliwienie zdobywania rzetelnej wiedzy i umiejętności na poziomie umożliwiającym kontynuowanie nauki w szkołach wyższych szczebli;

4)       umożliwienie dokonania przez uczniów świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia;

5)      rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego oraz osobistych zainteresowań;

6)      rozwijanie zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych poprzez organizowanie kół zainteresowań, kół przedmiotowych, zajęć sportowych
i innych form zajęć pozalekcyjnych;

7)      organizowanie udziału uczniów w zajęciach wyrównawczych i reedukacyjnych w celu wyrównania pojawiających się u nich trudności w nauce;

8)      poznawanie dziedzictwa kultury narodowej, europejskiej i światowej, podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej, a w szczególności prowadzenie nauki języka polskiego oraz własnej historii i kultury;

Rozdział 3Cele, zadania i formy pracy Zespołu

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

9)      tworzenie warunków do efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie oraz budowania więzi międzyludzkich.

5.      Sposoby wykonywania zadań Zespołu.

1)działalność edukacyjna Zespołu jest określona przez:

a)      szkolny zestaw programów nauczania dopuszczonych przez dyrektora i szkolny zestaw podręczników wybranych przez nauczyciela spośród dopuszczonych do użytku szkolnego. Zestaw programów nauczania i zestaw podręczników obowiązuje przez trzy lata szkolne dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum,

b)      program wychowawczy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli,

c)      szkolny program profilaktyki Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, który opisuje
w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli
;

2)      Program wychowawczy obejmuje w szczególności:

a)      powinności wychowawcze, będące wymiarem pracy edukacyjnej każdego nauczyciela, określone w ramach zadań ogólnych Zespołu,

b)      powinności i treści wychowawcze dla poszczególnych zajęć edukacyjnych,

c)      powinności wychowawców oddziałów,

d)     wychowawcze treści zawarte w Statucie oraz regulaminie szkolnym,

e)      harmonogram działań doraźnych i okolicznościowych,

f)       zasady współpracy wychowawczej z rodzicami,

g)      zasady współpracy wychowawczej z samorządem terytorialnym,

h)      zasady funkcjonowania i zadania samorządu uczniowskiego.

3)      Szkolny program profilaktyki ma na celu:

a)      promowanie zdrowego stylu życia,

b)      kształcenie postawy odpowiedzialności za siebie i innych,

c)      kształcenie odpowiedzialności za własny rozwój,

d)     uczenie akceptacji siebie i otoczenia,

Rozdział 3Cele, zadania i formy pracy Zespołu

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

e)      wskazywanie pozytywnych postaw,

f)       budowanie postawy życzliwości i szacunku do drugiego człowieka,

g)      kształtowanie prawidłowego charakteru,

h)      uświadamianie, stawianie sobie i realizowanie celów życiowych.

4)      Program profilaktyki szkolnej realizowany jest w trzech etapach edukacyjnych w 3-letnim cyklu nauczania:

a)      I etap kl. I – III szkoły podstawowej,

b)      II etap kl. IV – VI szkoły podstawowej,

c)      III etap kl. I – III gimnazjum.

6.      Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Zespołu są:

1)        obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego;

2)        dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

a)    zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych,

b)   zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

c)    zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

3)        Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Zespołu jest także:

a)     organizowana w ramach planu zajęć szkolnych nauka religii dla uczniów, których rodzice wyrażą takie życzenie w formie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie nie musi być corocznie ponawiane lecz może być zmienione,

b)   przekazywanie wiedzy o życiu seksualnym człowieka, planowaniu rodziny, ludzkiej płciowości, prokreacji, małżeństwie i rodzinie, o przygotowaniu do pełnienia przyszłych ról małżeńskich i rodzicielskich. Dokonuje się to w ramach zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie”,

7.      Zajęcia wymienione w ust. 6 pkt 2 lit. a-c mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.

8.      W danym roku szkolnym przeznacza się trzy dni na odbycie rekolekcji religijnych. Termin rekolekcji dyrektor ustala w porozumieniu z proboszczem Parafii w Łomnicy Zdroju.

9.      W przypadku braku zgody rodzica na przekazanie dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej, Zespół prowadzi nauczanie integracyjne lub zindywidualizowane.

Rozdział 3Cele, zadania i formy pracy Zespołu

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

10.     Zespół umożliwia uczniom rozwój zainteresowań poprzez:

1)      organizację kół zainteresowań (w zależności od posiadanych środków finansowych lub zgody nauczycieli w przypadku zajęć nieodpłatnych);

2)      dostęp do zbiorów biblioteki szkolnej;

3)      udzielanie wszechstronnej pomocy uczniom biorących udział w konkursach przedmiotowych i specjalistycznych o charakterze szkolnym i międzyszkolnym;

4)      organizację indywidualnego toku lub programu nauczania w miarę zaistniałych potrzeb.

11.     Zespół prowadzi pedagogizację rodziców poprzez organizowanie prelekcji, pogadanek, spotkań ze specjalistami (lekarzem, psychologiem, logopedą, pedagogiem, itp.).

12.     Dyrektor i nauczyciele – wychowawcy sprawują funkcje opiekuńcze, odpowiednio do wieku ucznia i potrzeb środowiskowych, poprzez następujące działania:

1)      w czasie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych, odbywających się w budynku i poza budynkiem, opiekę zapewniają nauczyciele prowadzący te zajęcia;

2)      w czasie wycieczek organizowanych przez Zespół opiekę sprawuje kierownik wycieczki oraz nauczyciele – opiekunowie zgodnie z opracowanym wcześniej przez organizatora planem wycieczki zatwierdzonym przez dyrektora;

3)   przed lekcjami i w czasie przerw międzylekcyjnych opiekę zapewniają nauczyciele zgodnie z ustalonym harmonogramem dyżurów nauczycielskich opracowanym przez dyrektora. Zakres obowiązków nauczycieli dyżurujących szczegółowo określa regulamin dyżurów nauczycieli;

4)   składanie przez rodziców dyrektorowi deklaracji dotyczących zapewnienia opieki dzieciom dojeżdżającym autobusami kursowymi;

5)   zaznajomienie z warunkami dotyczącymi ubezpieczenia i na życzenie rodziców sfinalizowanie ubezpieczenia dzieci od NNW.

 

 

 

 Rozdział 4Organy Zespołu i ich kompetencje

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Rozdział 4
Organy Zespołu i ich kompetencje

§ 5

Organami Zespołu są:

1.      Dyrektor.

2.      Rada Pedagogiczna.

3.      Rada Rodziców.

4.      Samorządy Uczniowskie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

5.      Rada Zespołu (z chwilą powołania).

§ 6

1.      Dyrektor:

1)      kieruje działalnością Zespołu;

2)      sprawuje nadzór pedagogiczny z zastrzeżeniem art. 35 ust. 2a w związku z art. 35 ust. 2 ustawy;

3)      sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4)      realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, Rady Zespołu podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

5)      dysponuje środkami określonymi w planie finansowym zespołu i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

6)      odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianów kl. VI i egzaminów,
o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o systemie oświaty przeprowadzanych
w szkole;

7)      wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

8)      jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w zespole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;

9)      w szczególności decyduje w sprawach:

a)      zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu,

Rozdział 4Organy Zespołu i ich kompetencje

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

b)      przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Zespołu,

c)      występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Zespołu i Związków Zawodowych w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Zespołu.

2.      Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców,  Samorządami Uczniowskimi i Radą Zespołu. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go wicedyrektor, a jeśli w Zespole nie utworzono stanowiska wicedyrektora, inny nauczyciel, wyznaczony przez organ prowadzący.

§ 7

Rada Pedagogiczna

1.      Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu w zakresie realizacji jej statutowych zadań.

2.      W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor jako przewodniczący Rady Pedagogicznej i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole.

3.      W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Zespołu.

4.      Organizację działania Rady Pedagogicznej określa Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu.

5.      Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1)        zatwierdzanie planów pracy Zespołu;

2)      zatwierdzenie wewnątrzszkolnych zasad oceniania, klasyfikowania i przeprowadzania egzaminów sprawdzających, poprawkowych i klasyfikacyjnych;

3)      podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów oraz:

a)      wyrażanie zgody na egzamin klasyfikacyjny z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności,

b)      promowanie ucznia klasy I i II Szkoły Podstawowej do klasy programowo wyższej
w ciągu roku szkolnego,

c)      promowanie do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.

 

Rozdział 4Organy Zespołu i ich kompetencje

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4)        podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
w szkołach wchodzących w skład Zespołu;

5)        ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu;

6)        podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;

7)        podejmowanie uchwał dotyczących zmian i aktualizacji Statutu;

6.      Do kompetencji opiniodawczych należy:

1)      organizacja pracy Zespołu, zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych;

2)        skierowanie ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się na badania w poradni psychologiczno – pedagogicznej;

 

3)      projekt planu finansowego Zespołu;

4)      wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień;

5)      propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

6)      propozycje dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w Zespole.

7.      Rada Pedagogiczna ponadto:

1)      przygotowuje projekt Statutu Zespołu bądź projekt jego zmian (nowelizacje);

2)      może występować z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela
z funkcji kierowniczej w Zespole. Organ prowadzący (albo dyrektor – w odniesieniu do innych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w Zespole) jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały Rady Pedagogicznej;

3)      podejmuje decyzje w innych sprawach przewidzianych w zarządzeniach władz oświatowych i samorządowych.

8.     Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego Rady Zespołu, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

 

 

Rozdział 4Organy Zespołu i ich kompetencje

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

§ 8

Rada Rodziców

1.      Rada Rodziców stanowi samorządną reprezentację rodziców uczniów szkół wchodzących
w skład Zespołu i uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny
ze Statutem.

2.      W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

3.      Rada Rodziców w szczególności:

1)      może występować do dyrektora i innych organów Zespołu, organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Zespołu;

2)      udziela pomocy Samorządom Uczniowskim;

3)      w miarę posiadanych środków finansowych udziela uczniom niezamożnym wsparcia materialnego;

4)      działa na rzecz stałej poprawy bazy Zespołu;

5)      pozyskuje środki finansowe w celu wsparcia działalności Zespołu;

6)      współdecyduje o formach pomocy dzieciom i uczniom, którzy jej potrzebują;

7)      uchwala Programy Wychowawcze i Programy Profilaktyki w porozumieniu z Radą i po zasięgnięciu opinii Samorządów Uczniowskich. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną
w sprawie Programów Wychowawczych lub Programów Profilaktyki, programy te ustala dyrektor w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Programy ustalone przez dyrektora obowiązują do czasu uchwalenia przez Radę Rodziców
w porozumieniu z Radą Pedagogiczną;

8)      deleguje swoich przedstawicieli do składu komisji konkursowej na stanowisko dyrektora,

9)      wnioskuje do dyrektora o dokonanie oceny pracy nauczycieli zatrudnionych w Zespole;

10)       występuje do dyrektora i innych organów zespołu, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Zespołu;

11)      opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Zespołu;

12)      opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora.

Rozdział 4Organy Zespołu i ich kompetencje

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.      Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa regulamin, który ustala między innymi:

1)      kadencję, tryb, powołanie i odwołanie Rady Rodziców;

2)      organy rady, sposób ich wyłaniania i zakres kompetencji;

3)      tryb podejmowania uchwał;

4)      zasady wydatkowania funduszy.

§ 9

Samorząd Uczniowski

1.      W Zespole Samorządy Uczniowskie tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej i uczniowie Gimnazjum.

2.      Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

3.      Organy Samorządów Uczniowskich są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. Ich cele działania, tryb powołania, organizację pracy określają Regulaminy Samorządów Uczniowskich, które nie mogą być sprzeczne ze statutem.

4.      Samorządy Uczniowskie w szczególności:

1)      reprezentują interesy uczniów w zakresie:

a)      oceniania, klasyfikowania i promowania,

b)     form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności,

2)      przedstawiają Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie w zakresie praw uczniów, takich jak:

a)      prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

b)      prawo do organizacji życia szkolnego,

c)      prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

d)     prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

e)      prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,

 

Rozdział 4Organy Zespołu i ich kompetencje

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

f)       prawo udziału w posiedzeniach komisji decydującej o przyznaniu stypendiów, nagród i innych form wyróżniania uczniów za bardzo dobrą naukę i wzorowe zachowanie,

g)      ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć w danym roku szkolnym.

3)        uczestniczą w tworzeniu i bieżącej aktualizacji m.in. Programów Wychowawczych i Programów Profilaktyki Zespołu oraz ich bieżącej realizacji.

5.         Samorządy Uczniowskie mogą wystąpić do dyrektora z wnioskiem o wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie (Szkoły Podstawowej i/lub Gimnazjum) Zespołu jednolitego stroju.

6.      W przypadku, jeśli z inicjatywą wystąpił dyrektor lub wniosek złożyła Rada Pedagogiczna, lub Rada Rodziców, samorząd opiniuje ten wniosek. Samorząd Uczniowski opiniuje wzór jednolitego stroju.

§ 10

Rada Zespołu (z chwilą powołania)

1.      Rada Zespołu uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Zespołu.

2.      W skład Rady Zespołu wchodzą w równej liczbie:

1)      nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli w liczbie 4, dwóch Szkoła Podstawowa i dwóch Gimnazjum;

2)      rodzice wybrani przez ogół rodziców w liczbie 4, dwóch Szkoła Podstawowa i dwóch Gimnazjum;

3)      uczniowie wybrani przez ogół uczniów Gimnazjum w liczbie 2.

3.      Kadencja Rady Zespołu trwa trzy lata.

4.      Wyłączenie ze składu Rady Zespołu następuje na wniosek organu, który delegował daną osobę do Rady Zespołu.

5.      Na pierwszym posiedzeniu Rady Zespołu następuje wybór przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

6.      Rada Zespołu działa w oparciu o regulamin Rady Zespołu.

7.      Rada Zespołu:

1)        uchwala Statut Zespołu;

2)        opiniuje projekt planu finansowego Zespołu;

 

Rozdział 4Organy Zespołu i ich kompetencje

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3)        może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami
o zbadanie i dokonanie oceny działalności Zespołu, dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w Zespole; wnioski te mają dla organu charakter wiążący;

4)        opiniuje plan pracy Zespołu, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla Zespołu.

§ 11

Współpraca między organami Zespołu

1.      Organy Zespołu działają zgodnie z opracowanymi przez siebie programami (planami, harmonogramami) działania na dany rok lub kilka lat.

2.      O swoich działaniach informują się wzajemnie:

1)      na posiedzeniach Rady Pedagogicznej;

2)      na zebraniach swoich przedstawicieli zwołanych na prośbę dyrektora;

3)      poprzez udział dyrektora w zebraniach organów Zespołu (Rada Rodziców, Samorządy Uczniowskie).

3.      Przedstawiciele Rady Rodziców, Samorządów Uczniowskich mogą być zapraszani na posiedzenia Rady Zespołu.

4.      Organy wymienione w § 5 współpracują ze sobą między innymi w sprawach:

1)        dokonywania zmian w zapisach Statutu Zespołu;

2)        ustalania Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania;

3)        opracowywania programów wychowawczych i programów profilaktyki;

4)        innowacji i eksperymentów pedagogicznych.

5.        Sposób rozwiązywania sporów pomiędzy organami Zespołu:

1)      w razie zaistnienia sytuacji konfliktowej wewnątrz Zespołu pomiędzy organami Zespołu przyjmuje się następujący tryb postępowania:

a)      uczniów – rozstrzyga Samorząd Uczniowski, wychowawca, dyrektor,

b)      uczeń – nauczyciel – rozstrzyga wychowawca, pedagog, dyrektor,

c)      zespół oddziału – nauczyciel – rozstrzyga wychowawca, pedagog, Rada Pedagogiczna, dyrektor,

d)     nauczyciel – nauczyciel – rozstrzyga Rada Pedagogiczna, dyrektor,

e)      rodzic – nauczyciel – rozstrzyga wychowawca, pedagog, dyrektor,

Rozdział 4Organy Zespołu i ich kompetencje

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

f)       nauczyciel - pracownik administracji i obsługi – rozstrzyga dyrektor,

g)      nauczyciel - dyrektor – rozstrzyga Rada Pedagogiczna, organ prowadzący, organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

2)      Samorządy Uczniowskie i Rada Rodziców mają prawo złożyć pisemne zażalenie do dyrektora, jeżeli ich uprawnienia nie są w działalności zespołu respektowane;

3)      dyrektor poprzez prowadzone negocjacje dąży do rozwiązania konfliktu;

4)      dyrektor może powołać komisję nadzwyczajną do rozpatrzenia danego sporu lub zbadania sytuacji konfliktowej;

5)      komisja przedstawia swoje spostrzeżenia i wnioski stronom konfliktu i dyrektorowi;

6)      w przypadku konfliktu personalnego dyrektor zwołuje w trybie nadzwyczajnym zebranie ogólne danego organu Zespołu i przedstawia wnioski, które zmierzają do wygaszenia konfliktu (propozycje mogą dotyczyć zmian personalnych w układach danego organu Zespołu);

7)      ewentualne konflikty pomiędzy dyrektorem a nauczycielem lub Radą Pedagogiczną
w pierwszej instancji będą rozpatrywane na forum Rady Pedagogicznej. W przypadku braku porozumienia, dyrektor lub Rada Pedagogiczna mogą zwrócić się o pomoc do organu prowadzącego;

8)      konflikty sporne między dyrektorem, Radą Pedagogiczną a uczniami będą rozpatrywane na forum Rady Pedagogicznej po uprzednim wysłuchaniu stron;

9)      W negocjacjach między stronami mogą brać udział przedstawiciele Związków Zawodowych, Rady Rodziców, Rady Zespołu ( z chwilą powołania).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 5Organizacja nauczania, wychowania i opieki

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rozdział 5
 Organizacja nauczania, wychowania i opieki

§ 12

1.      Nauczyciele i inne upoważnione przez dyrektora osoby prowadzące zajęcia w ramach działalności Zespołu poza budynkiem Zespołu, są zobowiązane do wykonywania zadań opiekuńczych, z uwzględnieniem obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

2.      Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Zespołu, opracowany przez dyrektora, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania.

3.      W arkuszu organizacyjnym Zespołu zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

4.      Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Zespołu dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć.

§ 13

Programy nauczania i podręczniki

1.      Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w Zespole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego zgodnie z przyjętymi programami nauczania dla poszczególnych przedmiotów w poszczególnych typach szkół.

2.      Program nauczania stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, w których kształci dana szkoła.

3.      Kształcenie w Zespole organizowane jest w oparciu o przedmiotowe programy nauczania.

4.      Nauczyciel danych zajęć edukacyjnych może wybrać program nauczania spośród programów zarejestrowanych i dopuszczonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej lub:

1)      opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;

2)      zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów);

3)      zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi przez siebie zmianami.

 

Rozdział 5Organizacja nauczania, wychowania i opieki

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.      Nauczyciel religii korzysta z programów zatwierdzonych przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski oraz właściwe władze zwierzchnie kościołów lub innych związków wyznaniowych.

6.      Każdy nauczyciel przedstawia dyrektorowi program nauczania z zajęć edukacyjnych w danej klasie opracowany na podstawie podstawy programowej.

7.      Programy nauczania dopuszcza do użytku dyrektor.

8.      Dyrektor jest odpowiedzialny za uwzględnienie w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego. Nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.

9.            Dyrektor podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.

10.         Dyrektor podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie Zespołu. Organizacją obrotu używanymi podręcznikami zajmuje się Rada Rodziców i Samorządy Uczniowskie. W każdym roku szkolnym w czerwcu jest organizowany dla uczniów kiermasz  podręczników używanych.

§ 14

Organizacja roku szkolnego

1.      Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich w danym roku szkolnym określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

2.      Rok szkolny dzieli się na dwa okresy: od września do końca stycznia i od lutego do końca czerwca. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze są realizowane przez pięć dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku).

3.      Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć religii/etyki określają odrębne przepisy.

4.      Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządów Uczniowskich, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne Zespołu, może w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, w wymiarze do 6 dni w Szkole Podstawowej oraz do 8 dni w Gimnazjum.

5.      Dyrektor, w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, o których mowa w ust.4.

 

Rozdział 5Organizacja nauczania, wychowania i opieki

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych ustalonych na podstawie ust. 4, dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni
w wyznaczone soboty.

§ 15

Organizacja obowiązkowych zajęć edukacyjnych

1.      Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych
i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

2.      Na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor ustala szkolny plan nauczania, w którym określa dla poszczególnych klas (okresów) na danym etapie edukacyjnym tygodniowy (okresowy) wymiar godzin odpowiednio:

1)      poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z wychowawcą;

2)      zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych;

3)      dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli takie zajęcia są prowadzone.

3.      W szkolnym planie nauczania uwzględnia się również wymiar godzin:

1)      zajęć religii lub etyki;

2)      zajęć wychowania do życia w rodzinie.

4.      Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu jest oddział złożony z uczniów.

5.      Liczba uczniów w oddziale wynosi nie więcej niż 25.

6.      Zajęcia edukacyjne stanowiące realizację podstawy programowej ustalonej dla każdej ze szkół wchodzących w skład Zespołu, są organizowane w oddziałach, z zastrzeżeniem ust. 7.

7.      Nauczanie może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych dla:

1)        języków obcych z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów;

2)        wychowania fizycznego.

8.      Przedmioty ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym oraz przedmioty uzupełniające mogą być realizowane w oddziale, grupie oddziałowej i grupie międzyoddziałowej, a za zgodą organu prowadzącego, także w grupie międzyszkolnej.

Rozdział 5Organizacja nauczania, wychowania i opieki

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9.      W szkolnym planie nauczania dopuszcza się wprowadzenie zestawienia obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego w blok przedmiotowy.

10.      Zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania na zajęciach, których specyfika tego wymaga, oddział dzieli się na grupy.

11.     Podstawową formą pracy zespołu są zajęcia dydaktyczno–wychowawcze prowadzone
w systemie klasowo – lekcyjnym.

12.     Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

13.     Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym (klasa „0”) i w punkcie trwa 60 minut.

14.     Dyrektor określa czas trwania przerw międzylekcyjnych.

15.     Dyrektor na czas oznaczony może zajęcia odwołać, zawiesić lub skrócić powiadamiając
o tym organ prowadzący:

1)        gdy zachodzi zagrożenie życia lub zdrowia uczniów;

2)        jeżeli w pomieszczeniach, w których prowadzone są zajęcia nie ma możliwości zapewnienia temperatury co najmniej 18o C.

3)        w innych szczególnych przypadkach.

16.     Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli:

1)        temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 2100 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi – 15o C lub jest niższa;

2)        wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

17.     W przypadku nieobecności nauczyciela w szkole organizowane są zastępstwa lub odwołuje się zajęcia. Informacje o zmianach planu i ewentualnych zastępstwach publikowane są w Księdze Zastępstw lub na szkolnej stronie internetowej.

§ 16

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

1.    Organ prowadzący,  na wniosek dyrektora, może przyznać  tygodniowo dla każdego oddziału (grupy międzyoddziałowej lub grupy międzyklasowej) w danym roku szkolnym:

1)        okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

Rozdział 5Organizacja nauczania, wychowania i opieki

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.    Dodatkowe zajęcia edukacyjne dyrektor może wprowadzić do szkolnego planu nauczania, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. W przypadku wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych udział uczniów w tych zajęciach jest obowiązkowy.

 

§ 17

Organizacja zajęć nadobowiązkowych dla uczniów

1.      W Zespole mogą być organizowane nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne, zgodnie
z potrzebami i oczekiwaniami uczniów i ich rodziców, w wymiarze ustalonym przez dyrektora, stosownie do posiadanych środków finansowych Zespołu.

2.       Udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych jest bezpłatny.

3.      Zajęcia nadobowiązkowe dla wszystkich uczniów prowadzone są w formie:

1)      kół zainteresowań, zgodnie z potrzebami i zainteresowaniem uczniów;

2)      zajęć dodatkowych odbywających się na wniosek ucznia, rodziców, wychowawcy lub pedagoga szkolnego.

4.      Zajęcia nadobowiązkowe dla uczniów zdolnych prowadzone są w formie:

1)      zajęć pozalekcyjnych – kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań;

2)      indywidualnych zajęć z uczniami przygotowującymi się do konkursów i olimpiad;

3)      prowadzenia przez nauczycieli konsultacji w ramach godzin realizowanych zgodnie
z zapisem art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy – Karta Nauczyciela.

5.      Zajęcia nadobowiązkowe dla uczniów mających problemy z nauką prowadzone są w formie:

1)      zajęć dydaktyczno-wyrównawczych lub konsultacji indywidualnych w ramach godzin realizowanych zgodnie z zapisem art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy – Karta Nauczyciela;

2)      pomocy koleżeńskiej;

3)      zajęć grupowych.

6.      Zespół może na wniosek rodziców organizować dodatkowe, odpłatne zajęcia pozalekcyjne dla uczniów.

7.      Zajęcia nadobowiązkowe prowadzone są przez osoby posiadające kwalifikacje niezbędne do prowadzenia określonych zajęć.

§ 18

Zwalnianie z zajęć edukacyjnych i usprawiedliwianie nieobecności uczniów

1.      Za terminowe rozliczanie uczniów z nieobecności odpowiedzialny jest wychowawca.

Rozdział 5Organizacja nauczania, wychowania i opieki

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.      Za rzetelne odnotowanie nieobecności ucznia na zajęciach dydaktycznych odpowiedzialny jest nauczyciel prowadzący zajęcia.

3.      Rodzic zobowiązany jest do poinformowania osobiście lub telefonicznie wychowawcę
o nieobecności swojego dziecka na zajęciach edukacyjnych przekraczającej 5 dni nauki, nie później niż 3 dnia jego nieobecności. Poinformowanie telefoniczne o nieobecności nie jest równoznaczne z jej usprawiedliwieniem.

4.      W przypadku niepoinformowania przez rodzica sekretariatu Zespołu lub wychowawcy
o nieobecności dziecka przekraczającej 5 dni nauki wychowawca zobowiązany jest do podjęcia działań mających na celu wyjaśnienie przyczyny tej nieobecności.

5.      Uczeń jest zobowiązany do przedstawienia usprawiedliwienia swojej nieobecności wychowawcy niezwłocznie po powrocie do szkoły, jednak nie później niż w ciągu 7 dni nauki licząc od dnia powrotu.

6.      W przypadku, kiedy uczeń przed upływem siedmiodniowego terminu usprawiedliwienia nieobecności ponownie jest nieobecny w szkole, wychowawca powinien podjąć działania mające na celu wyjaśnienie przyczyn jego nieobecności.

7.      Wychowawca nie ma obowiązku usprawiedliwiania nieobecności ucznia po upływie terminu wskazanego w ust. 5, z zastrzeżeniem ust. 6.

8.      W przypadku, kiedy uczeń opuścił w danym miesiącu bez usprawiedliwienia 15 godzin zajęć, wychowawca zobowiązany jest udzielić mu upomnienia i odnotować ten fakt w dzienniku lekcyjnym oraz pisemnie powiadomić o tym rodziców. Jeśli takie nieobecności będą się powtarzały w kolejnych miesiącach wychowawca powinien podjąć działania egzekwujące systematyczny udział w zajęciach dydaktycznych.

9.      Ucznia z zajęć edukacyjnych może zwolnić dyrektor, wychowawca lub nauczyciel prowadzący zajęcia na osobistą bądź pisemną prośbę rodzica ucznia:

1)      pisemna prośba powinna być zapisana w Zeszycie, o którym mowa w § 46 ust. 5 Statutu. Pisemna prośba musi zawierać datę zwolnienia, godzinę opuszczenia szkoły, rzeczowe uzasadnienie oraz formułę: „Biorę odpowiedzialność za córkę/syna” oraz czytelny podpis rodzica. Prośbę podpisuje wychowawca, a przypadku jego nieobecności nauczyciel danych zajęć;

2)      w uzasadnionych przypadkach wychowawca może zażądać od rodzica podania numeru telefonu, pod którym można będzie zweryfikować przedstawione zwolnienie.

10.       Osoba wyrażająca zgodę na zwolnienie potwierdza na zwolnieniu podpisem zgodę na opuszczenie szkoły, wpisując zwolnienie do dziennika lekcyjnego.

 

 

Rozdział 5Organizacja nauczania, wychowania i opieki

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.       Nieobecność innego rodzaju, niż opisana w ust. 9 bądź nieobecność na zajęciach „środkowych” traktowana jest automatycznie jako ucieczka. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach, na pisemną prośbę rodziców, może być usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu decyduje wychowawca.

 

12.  Wychowawca ma obowiązek wypełnić dokumentację w dzienniku lekcyjnym dotycząca frekwencji poszczególnych uczniów oddziału.

13.  Wychowawca zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia u pedagoga szkolnego ucznia, który opuścił bez usprawiedliwienia 30 godzin zajęć, licząc od początku danego okresu.

14.  Usprawiedliwienia od rodziców, zwolnienia lekarskie (potwierdzone podpisem rodzica) oraz prośby o zwolnienia z pojedynczych zajęć edukacyjnych wpisywane lub wklejane są do Zeszytu, o którym mowa w § 46 ust. 5 Statutu.

15.  Zeszyt, o którym mowa w § 46 ust. 5 Statutu jest jedynym dokumentem, na podstawie którego wychowawca może usprawiedliwiać nieobecności ucznia w szkole. Niedopuszczalne jest usprawiedliwianie nieobecności na luźnych kartkach papieru przedstawianych przez uczniów. Usprawiedliwienie musi zawierać datę opuszczonych zajęć oraz powód nieobecności.

16.  Rodzice zobowiązani są do systematycznej kontroli zeszytu do zajęć z wychowawcą.

17.  Wychowawca zobowiązany jest do weryfikowania usprawiedliwień nieobecności ucznia podczas spotkań z rodzicami.

18.  W uzasadnionych przypadkach nauczyciel ma prawo do niewyrażenia zgody na zwolnienie ucznia z jego zajęć edukacyjnych jednorazowo lub na określony czas. O fakcie tym informuje wychowawcę i zainteresowanego ucznia.

19.  Nauczyciel lub dyrektor ma prawo w uzasadnionych przypadkach nie wyrazić zgody na zwolnienie ucznia z zajęć edukacyjnych.

20.  Rodzic może zwolnić dziecko z czynnego udziału w zajęciach wychowania fizycznego na okres nie dłuższy niż 3 dni. Powyżej 3 dni wymagane jest zaświadczenie lekarskie.

§ 19

Współdziałanie z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki

1.      Zespół współpracuje z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki.

2.      Rodzice, dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele, pedagog szkolny współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia uczniów.

 

Rozdział 5Organizacja nauczania, wychowania i opieki

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.      Zespół w szczególności informuje rodziców o:

1)      postępach w nauce, o frekwencji i zachowaniu uczniów;

2)      przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz egzaminów sprawdzających i klasyfikacyjnych (sposobie ich przeprowadzania),
i zmianach w prawie oświatowym;

3)      pracy Zespołu m.in. zadaniach i zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych w danym oddziale i w Zespole;

4)      możliwościach dalszego kształcenia uczniów;

5)      potrzebach finansowych Zespołu związanych z zakupem pomocy naukowych
i dostosowaniem pomieszczeń szkoły do nowoczesnych urządzeń wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą.

4.      Współpraca Zespołu z rodzicami polega również na:

1)      organizowaniu spotkań i konsultacji nauczycielskich z rodzicami;

2)      wspólnym rozwiązywaniu problemów wychowawczych, związanych z bezpieczeństwem dzieci i uczniów;

3)      zapewnieniu kontaktu z pedagogiem;

4)      udzielaniu rodzicom porad w sprawach planowania dalszej ścieżki edukacyjnej i wyboru zawodu przez ich dziecko;

5)      zapraszaniu rodziców na otwarte zajęcia lekcyjne i uroczystości szkolne;

6)      współudziale rodziców w organizowaniu imprez szkolnych oraz zagospodarowaniu i urządzaniu klasopracowni.

5.      Współdziałanie Zespołu i rodziców odbywa się poprzez:

1)      zebrania ogólne z dyrektorem;

2)      spotkania oddziałowe z wychowawcą i/lub pedagogiem szkolnym;

3)      konsultacje indywidualne;

4)      działania rad oddziałowych;

5)      zebrania Rady Rodziców;

6)      konsultacje telefoniczne (w uzasadnionych przypadkach);

7)      kierowanie do rodziców pisemnej prośby o zgłoszenie się do szkoły w sprawie ucznia;

Rozdział 5Organizacja nauczania, wychowania i opieki

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8)     i inne.

§ 20

Pomieszczenia Zespołu

1.      Do realizacji celów statutowych Zespół posiada odpowiednie pomieszczenia zgodnie z art.67 ust.1 ustawy, w tym:

1)      szkolne pracownie z niezbędnym wyposażeniem;

2)      salę gimnastyczną oraz pomieszczenie do gimnastyki korekcyjnej;

3)      biblioteki szkolne;

4)      gabinet pielęgniarki szkolnej;

5)      gabinet pedagoga;

6)      gabinet logopedy szkolnego;

7)      archiwum;

8)       szatnie;

9)      świetlicę dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum;

10)kuchnię wraz z zapleczem;

11)pomieszczenia administracyjne;

12)izbę pamięci;

13)harcówkę;

14)salę multimedialną.

2.      W Zespole mogą zostać również wyznaczone pomieszczenia dla działalności Samorządu Uczniowskiego lub innych organizacji zgodnie z potrzebami.

3.      W Zespole mogą być tworzone: pracownie, laboratoria, warsztaty i inne komórki organizacyjne zgodnie z potrzebami Zespołu.

 

§ 21

Biblioteki szkolne

1.      Biblioteki Szkoły Podstawowej i Gimnazjum są pracowniami szkolnymi służącymi do realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów w zakresie czytelnictwa, zadań dydaktyczno- wychowawczych szkół, doskonaleniu pracy nauczycieli. Pełnią rolę ośrodka informacji dla uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli.

Rozdział 5Organizacja nauczania, wychowania i opieki

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.      W bibliotekach zespołu działają Internetowe Centra Informacji Multimedialnej(ICIM), które wspierają realizację zadań zespołu, określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla Szkół Podstawowych i Gimnazjum.

3.      Biblioteki czynne są zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora.

4.      Swoje zadania biblioteka wypełnia poprzez:

1)      prowadzenie wypożyczeń indywidualnych i wypożyczeń kompletów książek do pracowni przedmiotowych oraz świetlicy;

2)      prowadzenie zajęć przysposobienia czytelniczego;

3)      organizowanie i inspirowanie czytelnictwa w formach doradztwa, wizualnej informacji, konkursów, wystaw i innych imprez czytelniczych.

5.      Zadania  nauczycieli bibliotek:

1)      nadzorowanie nad funkcjonowaniem ICIM;

2)      wspomaganie realizacji celów dydaktyczno-wychowawczych;

3)      przygotowywanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym;

4)      umożliwianie swobodnego oraz powszechnego dostępu do informacji;

5)      stwarzanie warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych;

6)      rozwijanie własnych zainteresowań.

6.      Czytelników obowiązują zasady korzystania z księgozbioru zawarte w regulaminie biblioteki.

7.     Regulamin biblioteki opracowują nauczyciele biblioteki.

§ 22

Świetlice szkolne

1.      W Zespole działają świetlice szkolne dla uczniów Szkoły Podstawowej i uczniów Gimnazjum.

2.      Świetlica szkolna przeznaczona jest dla uczniów, którzy:

1)      dojeżdżają do Zespołu.

3.    W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów Zespół może zorganizować stołówkę.

Rozdział 5Organizacja nauczania, wychowania i opieki

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.    Pracą świetlicy kieruje nauczyciel – wychowawca świetlicy.

5.      Nauczyciel – wychowawca świetlicy:

1)      prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie może przekraczać 25;

2)      opracowuje roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy zgodny z rocznym planem pracy Zespołu;

3)      prowadzi dziennik zajęć świetlicowych;

4)      zapewnia warunki do nauki;

5)      pomaga uczniom w nauce;

6)      opiekuje się uczniami przebywającymi w świetlicy;

7)      opracowuje regulamin świetlicy;

8)      dba o estetyczny wystrój świetlicy;

9)      troszczy się o bezpieczeństwo grupy, odprowadza dzieci i uczniów Szkoły Podstawowej do autobusu.

6.    Każdy uczeń korzystający ze świetlicy szkolnej ma obowiązek dostosować się do jej regulaminu, zatwierdzonego przez dyrektora.

7.    Działalność prac świetlic określają regulaminy.

§ 23

Zespół przyjmuje studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie), na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem lub za jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia.

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 6Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rozdział 6
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

§ 24

1.      Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania zostały opracowane na podstawie:

1)        Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów;

2)        Rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów
i sprawdzianów w szkołach publicznych.

2.      Zasady oceniania obejmują ocenianie wewnątrzszkolne oraz ocenianie zewnętrzne.

3.      Ocenianiu podlegają:

1)        osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2)        zachowanie ucznia.

4.      Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, oraz formułowaniu oceny.

5.      Ocenianie wewnątrzszkolne zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych, oraz obowiązków ucznia określonych
w Statucie.

6.      Cele oceniania wewnątrzszkolnego:

1)        bieżąca informacja dla ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2)        udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

3)        motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

4)        dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach
i specjalnych uzdolnieniach lub dysfunkcjach ucznia;

5)        umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej dla podniesienia efektów nauczania w szkole;

6)        monitorowanie metod i form organizacji pracy zajęć dydaktycznych.

7.      Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)      formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz sposób zaznajamiania z nimi uczniów i rodziców;

2)      zasady ustalania bieżącej, śródrocznej i rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania oraz warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

3)      bieżące ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia;

Rozdział 6Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4)      ustalanie ocen klasyfikacyjnych oraz warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych;

5)      zasady promocji i ukończenia szkoły;

6)      sposoby informowania uczniów i rodziców o osiągnięciach uczniów oraz uzyskanych przez nich ocenach bieżących, śródrocznych i rocznych.

8.      Nauczyciele tworzą spójne z WZO Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO)
z  uwzględnieniem indywidualnych możliwości ucznia, które:

 

1)        określają kryteria oceny z poszczególnych form pracy ucznia, zaś szczegółowy opis wymagań w danym oddziale z poszczególnych działów umieszczają w swoich planach nauczania. Wskazane są kryteria, jakie uczeń musi spełniać, aby osiągnąć określone
w planie nauczania umiejętności na dany stopień;

2)        zawierają:

a)        sposoby sprawdzania postępów w nauce i ich częstotliwość,

b)        kryteria wagi ocen cząstkowych w ocenianiu śródrocznym i rocznym oraz zasady ich poprawiania,

c)        wskazówki dla ucznia w przypadku jego nieobecności na zajęciach oraz
w czasie zapowiadanych sprawdzianów i zadawanych terminowych prac,

d)       wymagania edukacyjne, czyli oczekiwane osiągnięcia na poszczególne stopnie szkolne.

§ 25

 Zasady formułowania przez nauczycieli wymagań edukacyjnych

 

1.      Wymagania edukacyjne są to zamierzone osiągnięcia i kompetencje uczniów na poszczególnych etapach kształcenia w zakresie wiadomości, umiejętności i postaw.

2.      Wymagania edukacyjne opracowują nauczyciele na bazie obowiązującej podstawy programowej i realizowanych programów nauczania dla poszczególnych zajęć edukacyjnych i dla danego etapu kształcenia.

3.      Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, wynikające z realizowanego programu nauczania, w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

4.      Nauczyciel jest zobowiązany do zapoznania uczniów z wymaganiami edukacyjnymi
z danych zajęć edukacyjnych na pierwszej lekcji nowego roku szkolnego, co zostaje udokumentowane poprzez:

1)        zapis w dzienniku lekcyjnym;

2)        zapis w zeszycie ucznia.

5.      Nauczyciel ma obowiązek zapoznać rodziców z wymaganiami edukacyjnymi
z danych zajęć edukacyjnych w wybranej przez siebie formie.

 

 

Rozdział 6Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

§ 26

Zasady ustalania

bieżącej, klasyfikacyjnej śródrocznej i klasyfikacyjnej rocznej oceny zachowania

 

1.      Ocenianie zachowania obejmuje:

1)        określenie stosunku ucznia do obowiązków szkolnych, o których mowa w § 46 ust. 3;

2)        promowanie aktywnej postawy w życiu.

2.      Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

3.      Ocena zachowania nie ma wpływu na:

1)        oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2)        promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem
§ 3 ust. 9.

4.      W I etapie edukacyjnym zachowanie ucznia ocenia się opisowo, a w dzienniku lekcyjnym odnotowuje się za pomocą skrótów: W – wzorowe, B – bardzo dobre, D – dobre, P – poprawne, N – nieodpowiednie.

5.      W bieżącym oraz śródrocznym i rocznym ocenianiu zachowania, począwszy od kl. IV, stosuje się następującą skalę: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.

6.      Bieżące uwagi i informacje na temat zachowania ucznia wychowawca i nauczyciele odnotowują w dzienniku lekcyjnym lub w zeszycie uwag. Uwagi te powinny być wpisywane na bieżąco.

7.      Zeszyt uwag, o którym mowa w ust. 6, zakłada wychowawca i stanowi załącznik do dziennika lekcyjnego. Dopuszcza się prowadzenie zeszytu w dzienniku lekcyjnym w dziale notatek.

8.      Zeszyt powinien zawierać:

1)   imię i nazwisko ucznia;

2)   podział na uwagi pozytywne i uwagi negatywne;

3)   datę wpisu uwagi;

4)   podpis nauczyciela.

9.      Dokumenty dotyczące ucznia, w tym informacje o osiągnięciach, nagrodach, karach i specjalnych wymaganiach edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych, znajdują się w dokumentacji wychowawcy.

10.     Śródroczną i roczną ocenę zachowania wystawia wychowawca, kierując się kryteriami,
o których mowa w § 27, po uwzględnieniu:

1)        samooceny ucznia dokonanej ustnie lub pisemnie na godzinie do dyspozycji wychowawcy;

2)        oceny koleżeńskiej wyrażonej ustnie lub pisemnie na godzinie do dyspozycji wychowawcy;

Rozdział 6Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3)        oceny nauczycieli, pracowników Zespołu wyrażonej pisemnie lub podczas rozmów indywidualnych z wychowawcą;

4)        dokumentów na temat ucznia zawartych w dokumentacji wychowawcy,
o których mowa w ust. 8 i 9.

11.     Wychowawca informuje ucznia o przewidywanej śródrocznej lub rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania na tydzień przed konferencją klasyfikacyjną.

12.     Wszystkie uwagi dotyczące zachowania uczniów należy kierować do wychowawcy przed ustaleniem oceny.

13.     Klasyfikacja śródroczna zachowania polega na okresowym podsumowaniu oraz ustaleniu śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia:

1)        klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się raz w roku na zakończenie I okresu;

2)        dokładną datę zakończenia postępowania klasyfikacyjnego ustala Rada Pedagogiczna na posiedzeniu we wrześniu.

14.     Klasyfikacja roczna zachowania polega na podsumowaniu oraz ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia. Ustalając ocenę należy uwzględnić zachowanie ucznia podczas całego roku szkolnego.

15.     Ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca i przedstawia ją na zebraniu klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

16.     Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

17.     Na prośbę rodziców wychowawca uzasadnia ocenę zachowania. Uzasadnienie może być ustne.

18.     Ocena klasyfikacyjna zachowania, wystawiona zgodnie z zasadami określonymi
w ust. 1 – 15, nie może być uchylona lub zmieniona.

19.     Dyrektor może podjąć decyzję o ponownym ustaleniu przez wychowawcę oceny zachowania, jeśli przy jej ustaleniu nie uwzględniono procedur, o których mowa w ust. 10 i 11.

20.     Od oceny przyjętej uchwałą Rady Pedagogicznej nie przysługuje odwołanie.

§ 27

Kryteria oceniania zachowania ucznia

 

1.      W I etapie edukacyjnym ocena zachowania jest oceną opisową uwzględniającą następujące kryteria:

1)        Stosunek do obowiązków szkolnych:

a)        przygotowanie do zajęć i odrabianie prac domowych,

b)        aktywność w czasie zajęć,

c)        wykazywanie się własną inicjatywą,

d)       samodzielność w działaniu,

e)        punktualność,

f)         umiejętność doprowadzania prac i działań do końca.

 

Rozdział 6Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2)        Kultura osobista i kontakty społeczne:

a)        zgodność współpracy i zabawy z rówieśnikami,

b)        chęć udzielania pomocy innym,

c)        dotrzymywanie umów i zobowiązań,

d)       panowanie nad własnymi emocjami,

e)        dokonywanie trafnej samooceny,

f)         przestrzeganie zasad kultury życia dnia codziennego.

 

3)        Troska o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych;

4)        Dbałość o honor i tradycje szkoły.

2.      Szczegółowe kryteria oceniania zachowania w klasach I – III;

1)        Ocenę wzorową – otrzymuje uczeń który:

a)      odpowiedzialnie wywiązuje się z powierzonych zadań i zobowiązań,

b)      aktywnie uczestniczy w zajęciach,

c)      wykazuje dużą inicjatywę i samodzielność,

d)     jest pracowity i wytrwały w dążeniu do wyznaczonych celów,

e)      zgodnie i twórczo współpracuje w zespole,

f)       jest opiekuńczy, troskliwy, koleżeński, prawdomówny, kulturalny,

g)      dotrzymuje zawartych umów,

h)      panuje nad emocjami,

i)        radzi sobie z różnymi problemami życia codziennego,

j)        dba o mienie szkoły i klasy,

k)      potrafi dokonać samooceny własnego zachowania oraz ocenić zachowanie innych.

 

2)        Ocenę bardzo dobrą – otrzymuje uczeń który:

a)        zachowuje się kulturalnie, używa form grzecznościowych, jest koleżeński, uczynny,

b)        zna zasady bezpieczeństwa w czasie zabaw (zajęć) i ich przestrzega,

c)        dotrzymuje warunków zawartych umów,

d)       w miarę możliwości stara się wywiązywać ze swoich obowiązków,

e)        jest prawdomówny,

f)         potrafi ocenić własne zachowanie i zachowanie innych,

g)        jest koleżeński wobec rówieśników,

h)        potrafi współpracować w zespole.

 

3)        Ocenę dobrą – otrzymuje uczeń który:

 

a)        zna formy grzecznościowe, choć nie zawsze je stosuje,

b)        stara się kulturalnie nawiązywać kontakty z rówieśnikami i dorosłymi,

c)        próbuje ocenić własne zachowanie,

d)       widzi potrzebę poprawy niektórych zachowań,

Rozdział 6Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

e)        nie zawsze dotrzymuje obietnic i zobowiązań,

f)         potrafi jednak przyznać się do błędu,

g)        pracuje nie zawsze systematycznie,

h)        stara się przestrzegać bezpieczeństwa w czasie zajęć i zabaw oraz dotrzymywać umów,

i)          radzi sobie z własnymi emocjami,

j)          potrafi pracować w zespole.

 

4)        Ocenę poprawną – otrzymuje uczeń który:

a)        zna formy grzecznościowe i zasady kulturalnego zachowania,

b)        ma jednak trudności z ich przestrzeganiem,

c)        rozumie na czym polega koleżeństwo,

d)       widzi i ocenia niewłaściwe zachowanie innych,

e)        ma problemy z oceną własnych zachowań i opanowaniem emocji,

f)         ma własne przekonania i zasady postępowania, które czasami budzą zastrzeżenia,

g)        nie zawsze wywiązuje się ze swoich zadań i zobowiązań,

h)        przeszkadza nauczycielom i kolegom,

i)          w czasie zabaw i gier nie dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych.

j)          unika prac na rzecz klasy i szkoły.

k)        czasem niszczy mienie klasy i szkoły.

 

5)        Ocenę nieodpowiednią – otrzymuje uczeń który:

a)      nie przestrzega zasad kultury słowa i zachowania,

b)      jest nieuprzejmy, niekoleżeński,

c)      nie potrafi wyciągnąć wniosków z niewłaściwego zachowania, nie panuje nad emocjami,

d)     nie wywiązuje się ze swoich zadań i zobowiązań,

e)      nie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią, w czasie zabaw
i gier swoim zachowaniem zagraża innym,

f)       niszczy mienie swoje i innych,

g)      nigdy nie podejmuje prac na rzecz klasy i szkoły.

 

3.      Nauczyciel przynajmniej raz w miesiącu dokumentuje zachowanie ucznia w dzienniku lekcyjnym.

4.      Wychowawca powiadamia rodziców o zachowaniu ucznia podczas dni otwartych, rozmów indywidualnych i wywiadówek w formie ustnej lub pisemnej.

5.      W II i III etapie edukacyjnym ocena zachowania uwzględnia następujące obszary aktywności:

1)        wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2)        postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3)        dbałość o honor i tradycje szkoły;

Rozdział 6Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

4)        dbałość o piękno mowy ojczystej;

5)        dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób;

6)        godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią;

7)        okazywanie szacunku innym osobom;

8)        w gimnazjum – udział w realizacji projektu edukacyjnego.

 

6.      Kryteria szczegółowe do poszczególnych ocen zachowania ucznia:

1)        Ocenę wzorową – otrzymuje uczeń, który:

a)        osiąga maksymalne wyniki w nauce na miarę swoich możliwości psychofizycznych, jest zawsze przygotowany do zajęć, pilny i systematyczny,

b)        bierze aktywny udział w działalności pozalekcyjnej i pozaszkolnej, pracuje
w samorządnie lub w innych organizacjach szkolnych, uczestniczy
w akademiach i uroczystościach szkolnych,

c)        uczęszcza do szkoły regularnie, a nieobecności usprawiedliwia każdorazowo
u wychowawcy, nie spóźnia się na lekcję,

d)       wykazuje inicjatywę i pomysłowość w organizacji życia szkoły i oddziału, sam proponuje i sumiennie wykonuje zadania na rzecz środowiska szkolnego,

e)        zawsze jest kulturalny w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły, kolegów
i słabszych osób,

f)         wobec innych jest zawsze koleżeński, życzliwy i tolerancyjny,

g)        stale dba o kulturę swojego języka i innych, nie używa słów uznanych ogólnie za wulgarne i obraźliwe,

h)        dba o honor i dobre imię szkoły,

i)          zawsze dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd,

j)          szanuje pracę innych, mienie społeczne i indywidualne, uczestniczy w naprawach zniszczeń,

k)        dba o środowisko naturalne, przestrzega normy i zasady ekologiczne, kocha
i szanuję przyrodę, uczestniczy w akcjach społecznych organizowanych na rzecz środowiska przyrodniczego,

l)          w gimnazjum – wykazuje się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu edukacyjnego, wspomaga członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu i wykazuje się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków.

 

2)        Ocenę bardzo dobrą – otrzymuje uczeń, który:

a)        osiąga maksymalne wyniki w nauce na miarę swoich możliwości, jest systematycznie przygotowany do zajęć szkolnych,

b)        bierze udział w życiu społecznym szkoły, pracuje przynajmniej w jednej organizacji, bierze udział w uroczystościach szkolnych i klasowych,

c)        reprezentuję szkołę w konkursach przedmiotowych i imprezach sportowych,

d)       uczęszcza do szkoły regularnie, a wszystkie nieobecności usprawiedliwia
u wychowawcy,

e)        okazuje szacunek nauczycielom, wychowawcy, pracownikom szkoły, koleżankom
i kolegom w szkole i poza nią,

f)         jest opiekuńczy, życzliwy i koleżeński,

g)        dba o honor i dobre imię szkoły,

 

Rozdział 6Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

h)        szanuje rzeczy własne i cudze, opiekuje się mieniem szkoły, dba o jej czystość i estetykę,

i)          przestrzega zasad czystości i higieny osobistej, jest schludny,

j)          w miejscach publicznych zachowuje się godnie, nie używa przekleństw i ani analogicznych wyrazów,

k)        dba o środowisko naturalne i przestrzega zasad ekologii, uczestniczy
w „sprzątaniu ziemi” i innych tego typu akcjach,

l)          w gimnazjum – jest aktywnym członkiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu jest rzeczowa i nacechowana życzliwością.

 

3)        Ocenę dobrą – otrzymuje uczeń, który:

a)        osiąga wyniki nauczania na miarę swoich możliwości. Jego systematyczność, pilność i przygotowanie do lekcji nie budzi dużych zastrzeżeń,

b)        prawie wszystkie nieobecności są usprawiedliwione (nie więcej niż 10 godzin nieusprawiedliwionych w okresie), spóźnienia zdarzają się sporadycznie, nie wagaruje,

c)        jest kulturalny w stosunku do nauczycieli, kolegów i starszych osób, jest życzliwy, koleżeński, tolerancyjny wobec innych,

d)       szanuje pracę innych i mienie szkolne,

e)        pilnie i terminowo wykonuje zadania na rzecz oddziału i środowiska szkolnego,

f)         dba o kulturę swojego języka, nie używa słów wulgarnych,

g)        dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd,

h)        szanuje przyrodę i środowisko naturalne,

i)          w gimnazjum – współpracuje z zespołem realizującym projekt edukacyjny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania.

 

4)        Ocenę poprawną – otrzymuje uczeń, który:

a)        sporadycznie nie wykonuje prac domowych lub odrabia je w ostatniej chwili,

b)        uzyskuje pozytywne wyniki nauczania, mimo że posiada predyspozycje psychofizyczne do osiągania lepszych wyników,

c)        pod kontrolą wykonuje przydzielone zadania, wymaga dopingu i zachęty,

d)       opuszczone nieobecności są usprawiedliwiane (nie ma więcej niż 15 godzin nieusprawiedliwionych w ciągu okresu), zdarzają się spóźnienia,

e)        jego zachowanie wobec nauczycieli, kolegów i innych osób nie budzi większych zastrzeżeń,

f)         zazwyczaj dba o kulturę słowa i osobistą,

g)        przestrzega zasad higieny osobistej; dba o estetykę swojego wyglądu,

h)        ma obojętny stosunek do mienia, ale go nie niszczy,

i)          nie ujawnia negatywnego stosunku do przyrody, środowiska naturalnego, otoczenia,

j)          w gimnazjum – współpracuje w zespole realizującym projekt edukacyjny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania, przy czym jego działania są podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu.

 

5)        Ocenę nieodpowiednią – otrzymuje uczeń, który:

a)        otrzymuje oceny znacznie poniżej swoich możliwości psychofizycznych, często do lekcji jest nieprzygotowany, lekceważy obowiązki szkolne,

b)        często nie odrabia zadań domowych bez uzasadnionych przyczyn,

c)        z przydzielonych zadań wywiązuje się niechętnie lub ich nie wykonuje,

Rozdział 6Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

d)       często opuszcza lekcje z błahych przyczyn ( ma więcej niż 20 godzin nieusprawiedliwionych w ciągu danego okresu),

e)        wywołuje konflikty wśród kolegów, zachowuje się agresywnie w stosunku do innych, stosuje próby wymuszania i szantażu,

f)         nie wykazuje dbałości o kulturę języka, używa słów wulgarnych,

g)        nie przestrzega zasad higieny i nie dba estetykę swojego wyglądu,

h)        niszczy mienie społeczne i indywidualne, wykazuje skłonności do kradzieży,

i)          dewastuje przyrodę i środowisko naturalne.

j)          nawet sporadycznie pije alkohol, pali papierosy lub/i zażywa środki odurzające,

k)        w gimnazjum – mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt edukacyjny nie wywiązuje się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją są opóźnienia realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu,

l)          uchybienia wymienione w lit. b–j zdarzają się często, ale prowadzone rozmowy wychowawcze przynoszą przynajmniej krótkotrwale efekty.

 

6)        Ocenę naganną – otrzymuje uczeń, który:

a)        systematycznie otrzymuje oceny znacznie poniżej swoich możliwości psychofizycznych,

b)        często do lekcji jest nieprzygotowany i lekceważy obowiązki szkolne,

c)        zachowania zawarte w pkt 5 lit. b–j oceny nieodpowiedniej zdarzają się systematycznie, a prowadzone rozmowy wychowawcze nie przynoszą pożądanego efektu,

d)       uczeń wszedł w konflikt z prawem, jest, było lub będzie prowadzone przeciwko niemu postępowanie wyjaśniające przez organy śledcze lub sąd,

e)        ma więcej niż 30 godzin nieusprawiedliwionych w ciągu danego okresu,

f)         w gimnazjum – nie uczestniczy lub odmówił udziału w realizacji projektu edukacyjnego.

 

§ 28

Bieżące ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia

 

1.      Sprawdzanie osiągnięć i postępów uczniów cechuje:

1)      obiektywizm;

2)      indywidualizm;

3)      konsekwencja;

4)      jawność;

5)      systematyczność.

 

2.      Ocenie bieżącej podlegają:

1)      przygotowanie do lekcji;

2)      wypowiedzi ustne;

3)      prace pisemne;

4)      ćwiczenia praktyczne;

5)      aktywność ucznia.

Rozdział 6Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.      Ocenie bieżącej z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć komputerowych i informatyki podlegają przede wszystkim:

1)      ćwiczenia praktyczne;

2)      aktywność ucznia;

3)      przygotowanie do lekcji;

4)      wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

4.      Dyrektor zwalnia ucznia z zajęć informatyki, zajęć komputerowych, wychowania fizycznego lub tylko z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych  na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii lekarza.

 

5.      Dyrektor, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego z nauki drugiego języka obcego nowożytnego ucznia z:

1)      wadą słuchu;

2)      głęboką dysleksją rozwojową;

3)      niepełnosprawnościami sprzężonymi;

4)      autyzmem;

5)      zespołem Aspergera.

6.      W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 5, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 

7.      W I etapie edukacyjnym stosuje się następujące formy oceniania bieżącego:

1)      ustna ocena wobec całej klasy;

2)      ocena punktowa;

3)      krótka informacja pisemna w zeszytach, kartach pracy, sprawdzianach;

4)      znaczki aktywności;

5)      dopuszcza się stosowanie plusów za poprawnie wykonanie zadania lub dodatkową aktywność  i minusów za błędnie wykonaną pracę lub jej brak.

 

8.      W dzienniku lekcyjnym, umiejętności uczniów, nauczyciel odnotowuje w postaci skali punktowej.

 

9.      W drugim okresie klasy trzeciej SP, w ocenianiu bieżącym można stosować zasady oceniania obowiązujące w klasach IV – VI, tj. oceny cyfrowe.

 

10.     Kompetencje ucznia  oceniane są w 5 poziomach:

 

 

 

Rozdział 6Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

1)     poziom wysoki otrzymuje uczeń biegle korzysta ze zdobytych wiadomości
w różnych sytuacjach, twórczo rozwiązuje problemy, doskonale radzi sobie
w nowych sytuacjach, proponuje śmiałe, odważne i twórcze rozwiązania problemów
i zadań;

2)     poziom średni – uczeń pracuje samodzielnie, sprawnie korzysta ze zdobytych wiadomości, w konkretnych sytuacjach rozwiązuje zadania i problemy, a wskazane błędy potrafi poprawić;

3)     poziom zadowalający – uczeń stosuje zdobyte wiadomości i rozwiązuje łatwe zadania
z pomocą nauczyciela i rozwiązuje niektóre zadania i problemy o średnim stopniu trudności;

4)     poziom niski – uczeń wymaga wsparcia i pomocy ze strony nauczyciela w swoich działaniach i w rozwiązywaniu zadań, samodzielnie wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności;

5)     poziom bardzo niski – umiejętności ucznia niższe od wymagań ustalonych
w podstawie programowej dla danej klasy, uczeń wymaga uzupełnienia wiadomości
i umiejętności co najmniej do poziomu niskiego.

 

11.    Z kryteriami (wymaganiami) stosowanymi przy określaniu poszczególnych kompetencji uczniowie i ich rodzice są zapoznawani na początku danego roku szkolnego.

12.    W ocenianiu uczniów wykorzystuje się karty pracy, sprawdziany, testy, które systematycznie informują o postępach ucznia w nabywaniu wiadomości i umiejętności.

13.    Częstotliwość sprawdzianów pisemnych ustala nauczyciel, dostosowując ich liczbę do możliwości psychofizycznych uczniów.

14.    Za pracę pisemną, odpowiedź ustną, sprawdzian – uczeń otrzymuje ocenę opisową
w formie zdania lub odpowiednią ilość punktów ustalonych według wymagań na poziomy:

15.  Poziom wymagań

Punktacja

Przedziały procentowe

Poziom wysoki

5 punktów (5p)

100% - 90%

Poziom średni

4 punkty    (4p)

89% - 71%

Poziom zadowalający

3 punkty    (3p)

70% - 46%

Poziom niski

2 punkty    (2p)

45% - 36%

Poziom bardzo niski

1 punkt      (1p)

35% - 0

 

15.     Po I etapie edukacyjnym przeprowadza się zintegrowany sprawdzian osiągnięć edukacyjnych ucznia.

16.     Ocenianie bieżące w II i III etapie edukacyjnym:

1)      stosowane są następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów:

a)        sprawdziany,

b)        kartkówki,

Rozdział 6Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

c)        odpowiedzi ustne,

d)       zadanie domowe,

e)        prace w grupach,

f)         prace i sprawdziany praktyczne wynikające ze specyfiki przedmiotu.

 

2)      formy pracy ucznia, podlegające ocenie na danych zajęciach edukacyjnych, określa nauczyciel na początku roku szkolnego;

3)      należy stosować różne formy sprawdzania osiągnięć uczniów według zasad określonych w dokumentach PZO, o których mowa w § 24 ust. 8;

4)      ustala się następującą minimalną ilość ocen w okresie w ramach zajęć edukacyjnych realizowanych w wymiarze tygodniowym:

 

Liczba godzin tygodniowo

Minimalna ilość ocen w okresie

1

3

2

4

3

5

4

6

5 i więcej

7

 

5)   oceny za poszczególne formy aktywności ucznia są notowane w dzienniku lekcyjnym w sposób jasny i czytelny:

a)        za sprawdziany  kolorem czerwonym,

b)        za kartkówki kolorem zielonym,

c)        pozostałe oceny kolorem niebieskim lub czarnym.

6)   sprawdziany:

a)        sprawdziany diagnozujące i badające kompetencje uczniów obejmują treści ogólnoprzedmiotowe lub międzyprzedmiotowe,

b)        zwykłe sprawdziany mają na celu sprawdzenie stopnia opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu jednego działu programowego (więcej niż 3 lekcje),

c)        czas trwania sprawdzianu: 1 do 2 godzin lekcyjnych,

d)       jest to jedyna forma sprawdzania wiadomości i umiejętności z danych zajęć edukacyjnych w danym dniu,

e)        zwykłe sprawdziany są zapowiadane co najmniej tydzień przed terminem przeprowadzenia,

 

Rozdział 6Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

f)         sprawdziany diagnozujące i badające kompetencje uczniów  zapowiadane są
2 tygodnie wcześniej,

g)        termin sprawdzianu jest ustalony z uczniami i jednocześnie wpisywany do dziennika lekcyjnego,

h)        na początku sprawdzianu uczniowie mają prawo znać punktację poszczególnych zadań oraz sposób oceniania sprawdzianu zgodnie z progami procentowymi:

 

OCENY

% progi poszczególnych ocen

Na ocenę celującą

Na ocenę celującą

Dla uczniów

o obniżonych  wymaganiach

niedostateczna

0 – 33%

0 – 33%

0 – 25%

dopuszczająca

34 – 49%

34 – 49%

26 – 45%

dostateczna

50 – 74%

50 – 74%

46 – 65%

dobra

75 – 85%

75 – 89%

66 – 85%

bardzo dobra

86 – 95%

90 – 100%

86 – 95%

celująca

96 – 100%

*..................

96 – 100%

 

*Sprawdzian powinien zawierać zadanie (polecenie) o podwyższonym stopniu trudności, twórcze, złożone oceniane na stopień celujący, pod warunkiem uzyskania przez ucznia co najmniej 95% punktów przewidzianych w sprawdzianie.

 

i)          w przypadku, gdy sprawdzian nie może się odbyć w ustalonym terminie,
np. z powodu nieobecności nauczyciela, wycieczki klasowej itp., nauczyciel ustala
z uczniami nowy termin sprawdzianu, w tej sytuacji nie obowiązuje zasada określona lit. e i f,

j)          uczniowie danego oddziału w jednym dniu mogą pisać tylko jeden sprawdzian,

k)        w wyjątkowych sytuacjach, za zgodą uczniów można przeprowadzić w danym oddziale 2 sprawdziany w jednym dniu,

l)          w jednym tygodniu w danym oddziale mogą być przeprowadzone najwyżej
3 sprawdziany,

m)      ograniczenie, o którym mowa w lit. l, nie obowiązuje w przypadku sprawdzianów przełożonych z innego tygodnia,

n)        wyniki sprawdzianu są przedstawiane i analizowane z uczniami do 2 tygodni od jego napisania,

o)        termin, o którym mowa w lit. n, jest przedłużony w przypadku nieobecności nauczyciela lub oddziału z powodów usprawiedliwionych,

p)        uczeń ma prawo do uzyskania wyjaśnień w zakresie błędów popełnionych podczas sprawdzianu oraz uzasadnienia oceny. Wyjaśnienia te są przekazywane uczniowi
w formie ustnej,

Rozdział 6Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

q)        podczas usprawiedliwionej nieobecności ucznia dłuższej niż 3 dni w czasie sprawdzianu trwającego godzinę lekcyjną nauczyciel wyznacza termin jednego do dwóch tygodni na zaliczenie materiału z zakresu, jaki obowiązywał pozostałych uczniów,

r)         uczeń nieobecny tylko w dniu sprawdzianu, jest zobowiązany do napisania sprawdzianu na kolejnej lekcji z danych zajęć edukacyjnych,

s)         sprawdziany są udostępniane uczniom i rodzicom,

t)         sprawdziany są przechowywane  przez nauczyciela do końca danego roku szkolnego,

u)        ilość prac pisemnych przewidzianych w okresie jest zależna od specyfiki zajęć edukacyjnych, ustala ją i podaje każdy nauczyciel w PZO, o którym mowa w § 24 ust. 8,

 

7)      kartkówki:

a)        kartkówka jest formą odpowiedzi pisemnej sprawdzającą bieżące przygotowanie się ucznia do zajęć z kilku ostatnich lekcji, w zależności od specyfiki zajęć edukacyjnych,

b)        czas trwania kartkówki nie może być dłuższy niż 15 minut,

c)        kartkówka nie musi być wcześniej zapowiedziana,

d)       wyniki kartkówki są przedstawiane i analizowane z uczniami w ciągu tygodnia od jej napisania.

8)   odpowiedź ustna jest formą sprawdzenia bieżących wiadomości i umiejętności uczniów i służy utrwaleniu materiału opracowywanego na ostatnich kilku lekcjach;

9)   zadanie domowe:

a)        zadanie domowe ma na celu utrwalenie i/lub poszerzenie wiadomości i umiejętności ucznia oraz wdrażanie go do samokształcenia, obowiązkowości i systematyczności,

b)        uczeń ma obowiązek wykonania i przedstawienia zadania domowego
w terminie i formie uzgodnionym z nauczycielem zajęć edukacyjnych,

c)        uczeń ma prawo do zgłoszenia braku zadania domowego, co jest równoznaczne
z nieprzygotowaniem do lekcji (np.),

d)       nauczyciel ma obowiązek skontrolować i omówić wykonanie zadania domowego
z uczniami,

e)        każdy uczeń powinien mieć skontrolowaną i ocenioną pracę domową przynajmniej raz w okresie.

10)    praca w grupie:

a)      ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół lub indywidualny uczeń,

b)      ocenie mogą podlegać takie umiejętności, jak:

-     planowanie i organizacja pracy grupowej,

-     efektywne współdziałanie,

-     wywiązywanie się z powierzonych ról,

-     rozwiązywanie problemów w sposób twórczy,

-     inne umiejętności, ustalone na wstępie pracy przez nauczyciela i uczniów.

Rozdział 6Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

c)      efekty pracy grupy powinny być omówione z uczniami,

d)     zalecana jest samoocena uczniów.

11)    ocena prowadzenia zeszytu dokonywana jest przynajmniej raz w okresie, jeżeli nauczyciel zawarł tę ocenę w swoich PZO, o którym mowa w § 24 ust 8;

12)     zasady oceniania prac i sprawdzianów praktycznych określa nauczyciel danych zajęć edukacyjnych oraz informuje o nich uczniów i rodziców na początku roku szkolnego;

13)    uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji oznaczonego w dzienniku lekcyjnym jako „np.”;

14)    tryb i sposób postępowania w przypadku, o którym mowa w pkt 13, określa nauczyciel danych zajęć edukacyjnych i zapoznaje z nimi uczniów i ich rodziców na początku roku szkolnego przyjmując zasadę, że:

a)    w przypadku zajęć edukacyjnych, których liczba godzin w tygodniu określona
w szkolnym planie nauczania wynosi do 2 uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji jeden raz w okresie,

b)   w przypadku zajęć edukacyjnych, których liczba godzin w tygodniu określona
w szkolnym planie nauczania wynosi 3 lub więcej uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji dwa razy w okresie.

15)    po długiej chorobie, trwającej min. 2 tygodnie, uczeń ma prawo do ustalenia z nauczycielami dogodnego mu terminu pierwszych odpowiedzi i sprawdzianów z poszczególnych zajęć edukacyjnych, z tematów omawianych na lekcjach, podczas których był nieobecny, o ile istnieje konieczność ich zaliczenia;

16)    w uzasadnionym przypadku, np. dłuższa, trwająca minimum 2 tygodnie  nieobecność, szczególne zainteresowania, specyficzne trudności w uczeniu się itp., uczeń ma prawo do wyboru formy zaprezentowania posiadanej wiedzy i/lub umiejętności;

17)    każda ocena wystawiana uczniowi powinna być uzasadniona ustnie lub pisemnie w momencie jej wystawiania;

18)    nauczyciel ustalający ocenę uzasadnia ją powołując się na wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie;

19)    poziom opanowania przez ucznia wiedzy i/lub umiejętności określonych w PZO,
o którym mowa w § 24 ust. 8, ocenia się w stopniach szkolnych:

zapis w pełnym brzmieniu

Skrót

Zapis cyfrowy

celujący

cel.

6

bardzo dobry

bdb

5

dobry

db

4

dostateczny

dst.

3

dopuszczający

dop.

2

niedostateczny

ndst.

1

 Rozdział 6Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

a)        dopuszcza się stosowanie „+” (plus) i „-” (minus) przed oceną, z wyjątkiem ocen: +6 i -1 oraz ocen śródrocznych i rocznych,

b)        w dzienniku lekcyjnym stosuje się zapis cyfrowy oceny z wyjątkiem ocen śródrocznych i rocznych.

20)    w szkole przyjmuje się następujące kryteria oceniania z zajęć edukacyjnych:

a)        ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań koniecznych na ocenę dopuszczającą, nie opanował wiadomości i umiejętności określonych
w podstawie programowej w sposób pozwalający na kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, nie jest w stanie rozwiązać lub wykonać zadań
o elementarnym stopniu trudności,

b)        ocenę dopuszczającą  otrzymuje uczeń, którego braki nie przekreślają możliwości opanowania podstawowej wiedzy z danych zajęć edukacyjnych w ciągu dalszej nauki, rozwiązuje lub wykonuje typowe zadania  teoretyczne i praktyczne
o niewielkim stopniu trudności,

c)        ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości
i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie podstawowym oraz rozwiązuje lub wykonuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności,

d)       ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości
i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie umożliwiającym mu samodzielne rozwiązywanie lub wykonywanie typowych zadań teoretycznych lub praktycznych,

e)        ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy
i umiejętności określony programem nauczania zajęć edukacyjnych w danej klasie, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,

f)         ocenę celującą otrzymuje uczeń, który samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, proponuje nietypowe rozwiązania problemów lub zadań oraz biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w zakresie programów nauczania danej klasy.

21)    zasady oceniania z religii/etyki oraz wychowania do życia w rodzinie regulują odrębne przepisy.

§ 29

Zasady ustalania ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych

1.      Klasyfikacja śródroczna z zajęć edukacyjnych polega na okresowym podsumowaniu oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych według zasad określonych w ust. 6 lub 7:

1)        klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się raz w roku na zakończenie I okresu. Dokładną datę zakończenia postępowania klasyfikacyjnego ustala Rada Pedagogiczna na zebraniu przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

 

 

Rozdział 6Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.      Klasyfikacja roczna z zajęć edukacyjnych polega na podsumowaniu oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych według zasad określonych w ust. 6 lub 7.

3.      Podczas ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej należy uwzględnić osiągnięcia i umiejętności ucznia z całego roku.

4.      Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne i przedstawiają je na zebraniu klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

5.      Ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, wystawiona zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1, 2 i 3, nie może być uchylona lub zmieniona.

6.      Ocenianie klasyfikacyjne śródroczne i  roczne w I etapie edukacyjnym:

1)      Ocenianie klasyfikacyjne śródroczne w I etapie edukacyjnym jest oceną opisową. Może przyjąć formę notatki sporządzonej przez nauczyciela lub mieć formę gotowego arkusza, w którym zostaną podkreślone opanowane przez ucznia umiejętności, wiadomości oraz jego rozwój społeczno-emocjonalny i fizyczny. Ocena opisowa jest zakończona wskazówkami i propozycjami dotyczącymi kierunków i form pracy z dzieckiem w danym okresie nauki szkolnej;

2)      ocena śródroczna pozostaje w dokumentacji szkolnej, a kopia zostaje przekazana   rodzicom;

3)      na koniec roku szkolnego uczeń otrzymuje świadectwo z opisową oceną klasyfikacyjną
z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz zachowania. Uwzględnia ona poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych
w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu kształcenia;

4)      roczna ocena opisowa znajduje się również w dokumentacji szkolnej – w arkuszu ocen
i w dzienniku lekcyjnym. 

7.      Ocenianie klasyfikacyjne śródroczne i roczne w II i III etapie edukacyjnym:

1)      ocenianie klasyfikacyjne śródroczne i roczne z zajęć edukacyjnych przeprowadza się według skali 6-stopniowej:

zapis w pełnym brzmieniu

Skrót

celujący

cel.

bardzo dobry

bdb

dobry

db

dostateczny

dst.

dopuszczający

dop.

niedostateczny

ndst.

 

 

Rozdział 6Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2)        ocenę klasyfikacyjną śródroczną wystawia się na podstawie ocen bieżących, a roczną na podstawie oceny śródrocznej i ocen bieżących z drugiego okresu;

3)        laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną;

4)        uczeń jest klasyfikowany, jeżeli został oceniony ze wszystkich zajęć edukacyjnych
i zajęć obowiązkowych, z wyjątkiem tych, z których został zwolniony na okres przekraczający połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania;

5)        uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej śródrocznej lub rocznej
z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania na dany okres lub rok szkolny;

6)        jeżeli uczeń opuścił ponad 50% danych zajęć edukacyjnych, ale jednocześnie posiada wystarczającą liczbę ocen cząstkowych to nauczyciel ustala mu ocenę
z danych zajęć bez przeprowadzania egzaminu;

7)        w dokumentacji przebiegu kształcenia:

a)        śródroczne oceny klasyfikacyjne wpisuje się w pełnym brzmieniu lub w skrócie,

b)        roczne oceny klasyfikacyjne wpisuje się w pełnym brzmieniu,

c)        jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki uniemożliwia wystawienie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”,

d)       w przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”,

e)        w przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”,

8)        nauczyciele i wychowawcy przedstawiają śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne na klasyfikacyjnych zebraniach Rady Pedagogicznej.

8.      Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdza się, iż poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez:

1)        organizowanie zajęć wyrównawczych;

2)        diagnozowanie sytuacji i możliwości ucznia we współpracy z pedagogiem szkolnym, wychowawcą i rodzicami;

3)        indywidualizację wymagań edukacyjnych;

 

Rozdział 6Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4)        wszelkie czynności i działania mające na celu zapobieganie niepowodzeniom uczniów są odnotowywane w dokumentacji szkolnej.

9.      Na wniosek rodziców lub ucznia, nauczyciel ma obowiązek uzasadnić ocenę. Uzasadnienie to może być ustne.

10.     Rada Pedagogiczna przyjmuje uchwałę w sprawie wyników klasyfikacji w głosowaniu.

 

§ 30

Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego

 

1.      Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania w danym roku szkolnym, może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

2.      Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania
w danym roku szkolnym lub na wniosek jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

3.      Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1)      realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki;

2)      spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

4.      Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych (okresowych) zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

5.      Na egzaminie klasyfikacyjnym mogą być obecni, w charakterze obserwatorów, rodzice egzaminowanego ucznia.

6.      Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 1 i 3 pkt 1 przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora, innego nauczyciela tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

7.      Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej za wyjątkiem  plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych, informatyki, wychowania fizycznego, gdzie egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

8.      Część pisemna egzaminu klasyfikacyjnego trwa 60 minut, a część ustna 20 minut.

9.      Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w ust. 6 sporządza się protokół zawierający:

1)      imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust.6;

2)      termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3)      zadania egzaminacyjne;

4)      wyniki egzaminu klasyfikacyjnego;

5)      uzyskane oceny.

 

 

Rozdział 6Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10.     Do protokołu, o którym mowa w ust. 9, dołącza się:

1)      pisemne prace ucznia;

2)      zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

11.     Protokół, o którym mowa w ust. 9, stanowi załącznik do arkusza ocen.

12.     W przypadku egzaminu klasyfikacyjnego dla ucznia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, dyrektor powołuje komisję w skład której wchodzą:

1)      dyrektor albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji;

2)      nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniego oddziału;

13.     Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, oraz jego rodzicami termin egzaminu klasyfikacyjnego i liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

14.     Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, nie obejmuje techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki, zajęć artystycznych i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

15.     Uczniowi, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny, ustala się ocenę zachowania.

16.     Z przeprowadzonego egzaminu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, sporządza się protokół zawierający:

1)      skład komisji, o której mowa w ust. 12;

2)      termin egzaminu;

3)      zadania lub ćwiczenia egzaminacyjne;

4)      wyniki egzaminu;

5)      uzyskane oceny.

17.  Do protokołu, o którym mowa w ust. 16, dołącza się:

1)      pisemne prace ucznia;

2)      inne wytwory ucznia w przypadku zadań praktycznych;

3)      zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia;

4)      zwięzłą informację o stopniu wykonania zadań praktycznych przez ucznia.

18.     Protokół, o którym mowa w ust. 16, stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

19.     Zadania dla ucznia przystępującego do egzaminu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2:

1)      ustala egzaminator;

2)      stopień  trudności zadań powinien być różny i odpowiadać kryteriom zawartym w PZO, o którym mowa w § 24 ust. 8.

20.  Na podstawie przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego ustala się stopień według skali zawartej w § 29 ust. 7 pkt 1, z zastrzeżeniem § 29 ust. 7 pkt 7 lit. a i b.

 

Rozdział 6Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

21.     Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, o którym mowa w § 33, lub sprawdzianu wiadomości i umiejętności, o którym mowa w § 32.

22.     Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora.

 

§ 31

Warunki i tryb uzyskiwania

wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych

 

1.      Uczeń lub jego rodzice mają prawo wnioskować o podwyższenie oceny:

1)      przewidywanej rocznej klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych;

2)      rocznej klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

2.      W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przeprowadza się sprawdzian poprawiający ocenę klasyfikacyjną.

3.      W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, przeprowadza się sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia.

 

§ 32

Zasady organizowania i przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia

 

1.      Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny:

1)      w formie pisemnego wniosku do dyrektora, zawierającego szczegółowe uzasadnienie od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, z zastrzeżeniem
pkt 2;

2)      w przypadku odwołania od rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, uzyskanej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego lub egzaminu poprawkowego, zastrzeżenia w formie pisemnego wniosku, zawierającego szczegółowe uzasadnienie, należy złożyć do dyrektora w terminie nie później niż 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu;

2.      W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor:

1)        ustala, w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami, termin sprawdzianu wiadomości
i umiejętności ucznia, który odbywa się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń;

2)        powołuje komisję w celu przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia.

Rozdział 6Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.      Komisja, o której mowa w ust. 2 pkt 2:

1)      przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej
i ustnej:

a)        część pisemna sprawdzianu trwa 60 minut,

b)        część ustna sprawdzianu trwa 20 minut.

2)      ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

4.      W skład komisji, o której mowa w ust. 2 pkt 2, wchodzą:

1)   dyrektor albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji;

2)   nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako sprawdzający (egzaminator);

3)   dwóch nauczycieli Zespołu, uprawnionych do prowadzenia danych zajęć edukacyjnych.

5.      Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracach komisji, o której mowa w ust. 2 pkt 2, na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.

6.    W przypadku, o którym mowa w ust. 5, dyrektor powołuje innego nauczyciela danych zajęć edukacyjnych. Może być to nauczyciel z innej szkoły, powołany w porozumieniu
z dyrektorem szkoły, w której jest zatrudniony.

7.    Zadania sprawdzające:

1)   przygotowuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia;

2)   zatwierdza  przewodniczący komisji w porozumieniu z członkami komisji;

3)   stopień trudności zadań musi odpowiadać wymaganiom edukacyjnym na ocenę,
o którą ubiega się uczeń, zawartym w dokumencie PZO, o którym mowa w § 24 ust. 8 .

8.      Komisja, o której mowa w ust. 2 pkt 2, może na podstawie przeprowadzonego sprawdzianu wiadomości i umiejętności:

1)   podwyższyć ocenę w przypadku pozytywnego wyniku sprawdzianu;

2)   pozostawić ocenę ustaloną wcześniej przez nauczyciela w przypadku negatywnego wyniku sprawdzianu.

9.      Z przeprowadzonego sprawdzianu sporządza się protokół zawierający:

1)   skład komisji;

2)   termin sprawdzianu;

3)   zadania sprawdzające;

4)   wynik sprawdzianu;

5)   ocenę ustaloną przez komisję.

 

10.     Do protokołu dołącza się:

1)   pisemne prace ucznia;

2)   inne wytwory ucznia w przypadku zadań praktycznych;

3)   zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia;

Rozdział 6Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4)    zwięzłą informację o stopniu wykonania zadań praktycznych przez ucznia.

11.     Protokół, o którym mowa w ust. 9, stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

12.     Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w ustalonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora.

13.     Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 2 pkt 2, roczna ocena klasyfikacyjna
z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.

 

§ 33

Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminu poprawkowego

 

1.      Ustalona przez nauczyciela oraz zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną roczna niedostateczna ocena klasyfikacyjna, wystawiona zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

2.      Do egzaminu poprawkowego ma prawo przystąpić uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

3.      Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej trwającej 60 minut i części ustnej trwającej 20 minut, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć komputerowych, informatyki i wychowania fizycznego, który ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

4.    Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych w danym roku szkolnym stosując zasadę, że egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

5.    Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora, nie później niż do końca września następnego roku szkolnego.

6.    Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora, w skład której wchodzi:

1)        dyrektor albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji;

2)        nauczyciel danych zajęć edukacyjnych jako egzaminator;

3)        nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia jako członek komisji.

7.    Nauczyciel, o którym mowa w pkt 2 może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor powołuje innego nauczyciela tego przedmiotu. Może być to nauczyciel z innej szkoły powołany w porozumieniu z dyrektorem szkoły, w której jest zatrudniony.

8.    Zestaw zadań do egzaminu poprawkowego:

1)      przygotowuje egzaminator;

2)      zatwierdza przewodniczący komisji.

 

Rozdział 6Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9.    Stopień trudności zadań musi odpowiadać wymaganiom edukacyjnym na ocenę dopuszczającą z danych zajęć edukacyjnych, zawartym w PZO, o którym mowa w § 24
ust. 8.

10.     Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, który zawiera:

1)          skład komisji;

2)          termin egzaminu;

3)          zadania egzaminacyjne;

4)          wynik egzaminu poprawkowego;

5)          uzyskaną ocenę.

11.  Do protokołu, który stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia dołącza się:

1)        pisemne prace ucznia;

2)        inne wytwory ucznia w przypadku zadań praktycznych;

3)        zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia;

4)        zwięzłą informację o stopniu wykonania zadań praktycznych przez ucznia.

 

§ 34

Projekt edukacyjny

 

1.    Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

2.    Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

3.    Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

4.    Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela
i obejmuje następujące działania:

1)        wybranie tematu;

2)        określenie celów;

3)        zaplanowanie etapów realizacji;

4)        wykonanie zaplanowanych działań;

5)        publiczne przedstawienie przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego;

6)        podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym.

 

5.    Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor po zasięgnięciu opinii  Rady Pedagogicznej.

 

6.    Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum, o których mowa w § 27, uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.

 

Rozdział 6Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.      Wychowawca na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

8.      Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

9.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia
w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.

10.     W przypadkach, o których mowa w ust. 9, na świadectwie ukończenia gimnazjum,
w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

 § 35

Zasady promocji i ukończenia szkoły

 

1.      W I etapie edukacyjnym:

1)      uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej niezależnie od wyniku klasyfikacji rocznej z zastrzeżeniem pkt 3;

2)      na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału lub na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I lub II do klasy programowo wyższej
w ciągu roku szkolnego;

3)      w wyjątkowych przypadkach uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia
w danym roku szkolnym lub jego stanem zdrowia na wniosek wychowawcy oddziału oraz po zasięgnięciu opinii rodziców Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia.

2.      Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 3.

3.      Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego Rada Pedagogiczna może promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych do klasy programowo wyższej pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

4.      Warunkową promocję ucznia odnotowuje się w jego arkuszu ocen i na świadectwie szkolnym, zamieszczając klauzulę: „Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia ... promowany warunkowo do klasy...”.

5.      Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

 

Rozdział 6Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.      Na klasyfikację końcową składają się:

1)      roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane
w klasie programowo najwyższej;

2)      roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych z zastrzeżeniem § 29 ust. 7 pkt 3.

7.      W klasie VI przeprowadzany jest sprawdzian dla uczniów kończących szkołę podstawową.

8.      W klasie III gimnazjum przeprowadzany jest egzamin dla uczniów kończących gimnazjum.

9.      Sprawdzian i egzaminy, o których mowa w ust. 7 i 8:

1)      przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej CKE;

2)      mają charakter powszechny i obowiązkowy;

3)      za ich organizację i przebieg odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor;

4)      informację o wynikach uczeń otrzymuje za pośrednictwem szkoły;

5)      wynik nie wpływa na ukończenie szkoły i nie odnotowuje się go na świadectwie ukończenia szkoły.

10.     Uczeń kończy Szkołę Podstawową, jeżeli:

1)      w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem ust. 3;

2)      przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 7.

11.     Uczeń kończy Gimnazjum, jeżeli:

1)      w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem ust. 3;

2)      przystąpił do egzaminu, o którym mowa w ust. 8.

12.  Uczeń kończy Szkołę Podstawową/Gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 

§ 36

Sposoby informowania uczniów i rodziców o osiągnięciach uczniów oraz uzyskanych przez nich ocenach bieżących, śródrocznych i rocznych

 

1.    Każdy uczeń i jego rodzice mają prawo znać bieżące oceny dziecka.

2.    Uczeń zostaje poinformowany o ocenie w momencie jej uzyskania bądź w dniu omawiania wyników sprawdzianów, prac domowych, pracy w grupie itp.

3.    Rodzice są informowani o postępach w nauce i bieżących ocenach swoich dzieci:

1)      poprzez wpisy w zeszytach przedmiotowych lub zeszytach ćwiczeń;

2)      poprzez uwagi i oceny wpisywane na kartach pracy, sprawdzianach i innych wytworach ucznia;

Rozdział 6Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3)      podczas zebrań rodziców z wychowawcami i nauczycielami, zwanych dalej wywiadówkami;

4)      podczas rozmów indywidualnych z wychowawcą lub nauczycielami zajęć edukacyjnych;

5)      za pośrednictwem ucznia.

4.    Termin i temat konsultacji, o których mowa w ust. 3 pkt 4, zostaje odnotowany w dzienniku lekcyjnym.

5.    Rodzice są również informowani o ocenach ze sprawdzianów.

6.    Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę ustnie:

1)      w chwili wystawiania oceny;

2)      podczas omawiania sprawdzianów lub innych prac ucznia;

3)      podczas indywidualnej rozmowy z rodzicem lub uczniem w terminie uzgodnionym przez zainteresowane strony.

7.    Informację o przewidywanych śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych rodzic otrzymuje za pośrednictwem ucznia.

8.    W przypadku niedostatecznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych nauczyciel uczący pisemnie informuje ucznia o przewidywanej ocenie na miesiąc przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

9.    W przypadku nagannej oceny klasyfikacyjnej zachowania wychowawca pisemnie informuje ucznia o przewidywanej ocenie na miesiąc przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

10.    Wychowawca zobowiązany jest, na miesiąc przed zakończeniem rocznych zajęć edukacyjnych, poinformować rodziców ucznia o przewidywanych ocenach niedostatecznych lub nagannej ocenie zachowania:

1)        w formie pisemnej zawiadomieniem o treści zgodnej z przyjętym wzorem, które rodzic potwierdza podpisem lub;

2)        w formie ustnej, podczas rozmowy indywidualnej, której treść odnotowana zostaje w dzienniku lekcyjnym i potwierdzona podpisami zainteresowanych stron;

3)        w przypadku, gdy rodzic nie stawi się na rozmowę, o której mowa w pkt 2:

a)      wychowawca przekazuje do sekretariatu  zawiadomienie o treści zgodnej z przyjętym wzorem,

b)      zawiadomienie, o którym mowa w lit. a, sekretariat wysyła listem poleconym na adres rodziców ucznia,

c)      wychowawca odnotowuje fakt przekazania zawiadomienia, o którym mowa w lit. a, w dzienniku lekcyjnym.

11.    Na tydzień przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej nauczyciel danych zajęć edukacyjnych zobowiązany jest poinformować ucznia o proponowanych ocenach klasyfikacyjnych i  odnotować to w dzienniku poprzez wpisanie ołówkiem ocen cyframi
w zwyczajowo ustalonej rubryce, a wychowawca – o ocenie zachowania.

12.    Wychowawca przygotowuje zestawienie przewidywanych ocen w formie pisemnej i jako „Propozycje ocen” przekazuje rodzicom poprzez ucznia. Potwierdzone podpisem rodzica zestawienia wychowawca przechowuje w swojej dokumentacji do końca danego roku szkolnego.

Rozdział 6Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13.    Rodzice są informowani o uzyskanych przez dziecko śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych w formie pisemnej podczas wywiadówki śródrocznej:

1)      wywiadówka śródroczna odbywa się w ostatnim tygodniu pierwszego okresu danego roku szkolnego. W przypadku, gdy ferie zimowe wypadają w drugiej połowie stycznia lub w ostatnim tygodniu stycznia i pierwszym tygodniu lutego wywiadówka odbywa się w pierwszym tygodniu po feriach zimowych;

2)      w I etapie edukacyjnym rodzice otrzymują kartę z oceną opisową z zajęć edukacyjnych
i zachowania potwierdzoną podpisem wychowawcy;

3)      w II i III etapie edukacyjnym rodzice otrzymują wykaz śródrocznych ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania potwierdzony podpisem wychowawcy.

14.    Rodzice są informowani o uzyskanych przez dziecko rocznych ocenach klasyfikacyjnych poprzez:

1)      w I etapie edukacyjnym opisowe świadectwo edukacji;

2)      w klasach IV – V Szkoły Podstawowej i I – II Gimnazjum świadectwo szkolne;

3)      w klasie VI świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej;

4)      w klasie III Gimnazjum świadectwo ukończenia Gimnazjum.

15.    Świadectwo otrzymuje uczeń od wychowawcy w dniu zakończenia roku szkolnego.

16.    Rodzice uczniów klas VI SP i III GP szczególnie wyróżniających się w nauce
i w zachowaniu otrzymują list pochwalny lub list gratulacyjny, gdy przez trzy lata nauki uczeń otrzymywał świadectwo z wyróżnieniem.

17.    Na wniosek ucznia lub rodzica dyrektor ustala termin i miejsce wglądu w dokumentacje zawierającą ocenianie tego ucznia. Dokumentacji nie można kserować, fotografować lub
w inny sposób kopiować, a także wynosić poza teren szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 7Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rozdział 7
Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu

§ 37

1.      Dyrektor zatrudnia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

2.      Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust.1 określają odrębne przepisy.

3.      Dyrektor określa ich zakres czynności i odpowiedzialności.

4.      Szczegółowe zadania pracowników określa Regulamin Pracy Zespołu.

§ 38

Nauczyciele

1.      Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować podstawowe funkcje Zespołu: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej.

2.      Nauczyciel w swoich działaniach ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie i bezpieczeństwo w czasie zajęć lekcyjnych, dyżurów w czasie przerw międzylekcyjnych, zajęć pozalekcyjnych, wycieczek i innych zajęć organizowanych przez niego lub Zespół, a także szanowania godności osobistej ucznia.

3.      Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych
w kodeksie karnym. Przestępstwo jest ścigane z oskarżenia publicznego.

4.      Dyrektor jest obowiązany z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone. Dyrektor ma prawny obowiązek zawiadomić organ prowadzący o popełnieniu przestępstwa (art. 63 ust. 2 KN) i zgłosić policji (art. 226 kk).

5.      Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności:

1)      prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego;

2)      odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;

3)      dbałość o pomoce naukowe i sprzęt szkolny;

4)      wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań;

5)      zachowanie bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów oraz ich sprawiedliwego traktowania;

Rozdział 7Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6)      udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych;

7)      doskonalenie umiejętności dydaktycznych, wychowawczych i poszerzanie poziomu swojej wiedzy;

8)      zapewnienie uczniom korzystającym z Internetu bezpieczeństwa w sieci poprzez stosowanie na komputerach odpowiednich zabezpieczeń przed dostępem do treści niepożądanych;

9)      stosowanie procedury Niebieskiej Karty wobec uczniów, u których zaobserwowano znaki przemocy domowej.

6.      Nauczyciel religii wchodzi w skład Rady Pedagogicznej, nie przydziela mu się jednak obowiązków wychowawcy.

7.      Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów również poza wyznaczonymi przez dyrektora zebraniami ogólnymi, wcześniej ustalając z dyrektorem termin i miejsce planowanego spotkania.

8.      Nauczyciel religii może prowadzić na terenie szkoły organizacje o charakterze społeczno-religijnym i ekumenicznym na zasadach określonych w art. 56 ustawy. Z tytułu prowadzenia organizacji nie przysługuje mu dodatkowe wynagrodzenie.

9.      Nauczyciele mają prawo do:

1)      szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno pracowników, jak i uczniów;

2)      wolności głoszenia własnych poglądów, nienaruszających godności innych ludzi;

3)      współdecydowania o wyborze programu nauczania i podręcznika, swobody wyboru metody jego realizacji, w uzgodnieniu z zespołem przedmiotowym;

4)      jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy;

5)      stałego rozwoju, wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego.

10.  Nauczyciele mają obowiązek:

1)      dbać o bezpieczeństwo uczniów na zajęciach i w czasie między zajęciami, zgodnie z przepisami bhp, przydziałem obowiązków i niniejszym Statutem;

2)      jasno formułować wymagania wobec uczniów, udzielać uczniom i ich rodzicom informacji o postępach i uzyskanych ocenach z nauki, zachowania oraz frekwencji;

3)      traktować wszystkich pracowników zespołu oraz uczniów z szacunkiem i życzliwością;

4)      udzielać uczniom wsparcia i indywidualnych konsultacji;

 

Rozdział 7Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5)      w Gimnazjum – prowadzić zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;

6)      w trakcie bieżącej pracy z uczniami prowadzić obserwację pedagogiczną mającą na celu rozpoznanie u uczniów:

a)      trudności w uczeniu się, w tym – w przypadku uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej – ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, lub

b)      szczególnych uzdolnień.

7)      w przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną nauczyciel:

a)      niezwłocznie udziela uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem,

b)      informuje wychowawcę o potrzebie objęcia tego ucznia pomocą w trakcie bieżącej pracy z nim.

8)      brać udział w zebraniach Rady Pedagogicznej, zespołów przedmiotowych
i wychowawczych oraz zespołów powołanych przez dyrektora do realizacji konkretnego zadania;

9)      punktualnie rozpoczynać i kończyć zajęcia dydaktyczne;

10)    bezwzględnie przestrzegać zapisów Statutu i regulaminu pracy.

§ 39

Wychowawcy

1.      Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale. 

2.       Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca prowadził swój oddział przez cały cykl nauczania.

3.      Przy powierzaniu stanowisk wychowawców, dyrektor może kierować się opinią i uwagami wysuwanymi przez:

1)      Radę Rodziców;

2)      zebranie ogólne rodziców danego oddziału;

3)      Samorząd Uczniowski;

4)      Radę Pedagogiczną.

 

Rozdział 7Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.      W razie co najmniej czterotygodniowej nieobecności wychowawcy i jego deklaracji o dalszej nieobecności, dyrektor ma prawo powierzyć obowiązki wychowawcy innemu nauczycielowi za jego zgodą.

5.      W razie opinii negatywnej i uwag krytycznych organów szkoły wymienionych w ust. 3, dyrektor może dokonać zmiany wychowawcy danego oddziału. Decyzja dyrektora jest ostateczna.

6.      Wychowawca ma prawo złożyć dyrektorowi wniosek o odwołanie go z funkcji wychowawcy.

7.      Wszelkie zmiany na stanowiskach wychowawcy podlegają zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną, której dyrektor przedkłada odpowiednie wnioski dotyczące obsady wychowawstw w danym roku szkolnym.

8.       Uprawnienia i obowiązki wychowawcy:

1)      współdecyduje z samorządem oddziału i rodzicami uczniów o programie wychowawczym na dany rok szkolny;

2)      ustala ocenę z zachowania swoich uczniów po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących
w danym oddziale i samooceny ucznia;

3)      wnioskuje do dyrektora we wszystkich sprawach dotyczących jego uczniów;

4)      w Gimnazjum:

1.      prowadzi zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej,

2.      na początku roku szkolnego, w którym uczniowie rozpoczną realizację projektu edukacyjnego, informuje uczniów i ich rodziców o:

-        czasie realizacji projektu edukacyjnego,

-        terminie oraz sposobie prezentacji przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego,

-        sposobie podsumowania pracy uczniów nad projektem edukacyjnym,

-        innych elementach istotnych dla prawidłowej realizacji projektu edukacyjnego.

5)      prowadzi obserwację pedagogiczną mającą na celu rozpoznanie u uczniów trudności
w uczeniu się lub szczególnych uzdolnień;

6)      w przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną wychowawca:

Rozdział 7Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

a)      niezwłocznie udziela uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem,

b)      jeśli stwierdzi taką potrzebę – informuje innych nauczycieli o potrzebie objęcia tego ucznia pomocą w trakcie bieżącej pracy z nim,

c)      planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
w tym ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz, w porozumieniu z dyrektorem wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.

7)      planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowawca współpracuje z rodzicami ucznia oraz – w zależności od potrzeb – z innymi nauczycielami, wychowawcami i specjalistami prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią, pielęgniarką lub innymi osobami pracującymi z uczniem lub jego rodziną;

8)      planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej wychowawca uwzględnia zalecenia zawarte w orzeczeniu lub opinii, jeśli uczeń posiada takie orzeczenie lub opinię.

§ 40

Inne stanowiska

1.      Na podstawie odrębnych przepisów szczególnych i w porozumieniu z organem prowadzącym Zespół, powołuje się stanowiska:

1)      wicedyrektora/wicedyrektorów;

2)      inne według potrzeb Zespołu.

2.      Osoby powołane na stanowiska wymienione w ust.1 wykonują zadania zgodnie z określonym zakresem czynności służbowych, w oparciu o odrębne przepisy.

§ 41

Pedagog szkolny

1.      W Zespole tworzy się stanowiska pedagogów szkolnych dla Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum.

2.      Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności:

1)      diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

2)      udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

3)      podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
i uczniów:

Rozdział 7Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4)      minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym
i pozaszkolnym uczniów;

5)      inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

6)      pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

7)      wspieranie nauczycieli, wychowawców oddziałów i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

8)      udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności
w wychowywaniu własnych dzieci, organizowanie i prowadzenie pedagogizacji rodziców;

9)      prowadzenie dokumentacji działalności na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

10)      opracowanie na każdy rok szkolny ramowego planu pracy, zatwierdzanego przez dyrektora;

11)      składanie pod koniec każdego okresu sprawozdań z realizacji zadań.

3.      Pedagog szkolny może podejmować następujące formy działalności:

1)      analiza dokumentacji szkolnej;

2)      współpraca z placówkami oświatowymi, sądowymi, policją i – stosownie do potrzeb – innymi podmiotami.

4.      Pedagog szkolny zwraca szczególną uwagę na przestrzeganie przez Zespół postanowień Konwencji o Prawach Dziecka. Zadania te pedagog szkolny realizuje:

1)      we współdziałaniu z dyrektorem, nauczycielami, rodzicami, pielęgniarką szkolną, organami zespołu i instytucjami pozaszkolnymi;

2)      we współpracy z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach.

 

 

 

Rozdział 7Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

§ 42

Logopeda

1.      W Zespole tworzy się stanowisko logopedy.

2.      Do zadań logopedy należy w szczególności:

1)      diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dzieci i uczniów;

2)      prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci, uczniów
i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i uczniów oraz eliminowania jej zaburzeń;

3)      podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci i uczniów;

4)      wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

§ 43

Zespoły nauczycielskie

1.      Dyrektor tworzy:

1)      zespoły przedmiotowe;

2)      zespoły wychowawców;

3)      inne zespoły problemowo – zadaniowe w miarę potrzeb  Zespołu.

2.      Z wnioskiem o utworzenie zespołu może do dyrektora wystąpić grupa nauczycieli.

3.      Pracą zespołu przedmiotowego kieruje, powołany przez dyrektora, przewodniczący (lider) zespołu.

4.      Wychowawcy na danym poziomie edukacyjnym Zespołu tworzą zespół wychowawców.

5.      Do zadań zespołu wychowawców należy:

1)      planowanie pracy wychowawczej w danym oddziale klasowym na cykl kształcenia i na rok szkolny;

2)      zgłaszanie potrzeby udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom mającym trudności w nauce i/lub uczniom uzdolnionym;

3)      zgłaszanie potrzeby zorganizowania pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej;

Rozdział 7Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4)      diagnozowanie potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów;

5)      analizowanie osiągnięć uczniów;

6)      analizowanie frekwencji uczniów i ich zachowania;

7)      współpraca z rodzicami;

8)      planowanie doskonalenia wewnętrznego nauczycieli.

6.      W celu realizacji zadań dydaktycznych dyrektor tworzy zespoły przedmiotowe, składające się z nauczycieli realizujących te same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

7.      Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:

1)      zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania decyzji w sprawie programów nauczania;

2)      korelowanie treści nauczania pokrewnych zajęć edukacyjnych, a także uzgadnianie sposobów realizacji programów nauczania;

3)      wybór podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym oddziale przez jeden rok szkolny;

4)      sporządzanie wynikowych planów nauczania oraz ich modyfikowanie;

5)      opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów;

6)      analizowanie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego;

7)      opracowanie metod badania wyników nauczania i realizacji podstawy programowej;

8)      współdziałanie w organizowaniu pracowni i pomieszczeń klasowych, a także
w uzupełnianiu ich wyposażenia;

9)      analizowanie wyników nauczania, wyników egzaminów zewnętrznych i tworzenie planów poprawy efektów kształcenia;

10)      wspólne opiniowanie przygotowanych w zespole autorskich, innowacyjnych
i eksperymentalnych programów nauczania;

11)      wspieranie i dzielenie się doświadczeniem z nauczycielami rozpoczynającymi pracę pedagogiczną;

12)      organizowanie wewnętrznego doskonalenia zawodowego.

 

Rozdział 7Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.      Zespoły wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2 pracują według planu sporządzonego na dany rok szkolny zgodnie z ustaleniami planu pracy zespołu i systematycznie dokumentują swoją działalność, składając dwa razy w roku szkolnym Radzie Pedagogicznej pisemne sprawozdania ze swojej działalności.

9.     Zespoły wymienione w ust. 1 pkt 3 realizują cele i zadania powierzone przez dyrektora i przekazują dyrektorowi wyniki swoich prac.

§ 44

Doradca zawodowy

1.      W Gimnazjum można utworzyć stanowisko doradcy zawodowego.

2.      Doradca zawodowy ściśle współpracuje z pedagogiem szkolnym i wychowawcami.

3.      Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

1)      systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne
i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2)      gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

3)      prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;

4)      koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez gimnazjum;

5)      współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań
w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego;

6)      wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

7)      systematyczne poszerzanie własnych kwalifikacji.

4.      Doradca zawodowy opracowuje plan pracy na dany rok szkolny, który zatwierdza dyrektor, systematycznie prowadzi dokumentację swojej działalności oraz składa na koniec każdego semestru sprawozdanie ze stopnia realizacji zadań.

5.      W przypadku braku doradcy zawodowego, dyrektor wyznacza nauczyciela, wychowawcę lub specjalistę planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 

 

Rozdział 7Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

§ 45

Pracownicy administracji i obsługi

1.      Pracownicy administracji i obsługi zobowiązani są w szczególności do:

1)      rzetelnego i efektywnego wykonywania pracy;

2)      przestrzegania ustalonego czasu i porządku pracy;

3)      dokładnego i sumiennego wykonywania poleceń przełożonych, wynikających z umowy o pracę;

4)      przejawiania należytej dbałości o urządzenia i materiały stanowiące własność zespołu;

5)      przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ppoż.;

6)      podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenia umiejętności pracy;

7)      zgłaszania dyrektorowi lub wicedyrektorowi o ewentualnych zagrożeniach bezpieczeństwa dzieci, uczniów i pracowników lub niewłaściwych zachowaniach uczniów czy innych osób przebywających w zespole;

8)      dbałości o czystość i porządek na stanowisku pracy.

2.      Szczegółowy zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi ustala dyrektor w ich przydziałach czynności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 8Uczniowie, rodzice uczniów Zespołu

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rozdział 8
Uczniowie, rodzice uczniów Zespołu

§ 46

Prawa i obowiązki uczniów

1.      Uczeń ma prawo w szczególności do:

1)      szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i rówieśników;

2)      informacji o programach nauczania i podręcznikach, stawianych wymaganiach, zasadach i kryteriach oceniania;

3)      jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

4)      odwołania się od oceny z zachowania i z zajęć edukacyjnych w sytuacjach i na zasadach określonych w WZO;

5)      opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę i poszanowanie jego godności;

6)      życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym;

7)      swobody wyrażania myśli i przekonań, a w szczególności dotyczących życia Zespołu, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób;

8)      rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

9)      bezpiecznych warunków pobytu w szkole, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej;

10)      korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń, zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów;

11)      korzystania z pomocy materialnej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

12)      reprezentowania Zespołu w konkursach, przeglądach i zawodach;

13)      współuczestniczenia w wyborach i w działaniach swoich przedstawicieli we wszystkich organach Zespołu;

14)      wpływania na życie Zespołu poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się
w organizacjach działających na terenie Zespołu;

15)      korzystania ze wszystkich innych praw określonych w Konwencji o Prawach Dziecka.

 

Rozdział 8Uczniowie, rodzice uczniów Zespołu

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.      Tryb składania skarg w przypadku nieprzestrzegania praw dziecka lub ucznia:

1)      w ciągu trzech dni od naruszenia prawa dziecka lub ucznia sam uczeń, pedagog szkolny, wychowawca lub rodzic dziecka lub ucznia mogą składać pisemne skargi na ręce dyrektora za pośrednictwem sekretariatu z odnotowaniem daty wpływu;

2)      dyrektor rozpatruje skargę w ciągu 7 dni i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu skargę;

3)      w przypadku niezadowalającego wyjaśnienia składający skargę może się odwołać do organu prowadzącego, sprawującego nadzór, bądź sądu w zależności od rodzaju sprawy.

3.      Uczeń ma obowiązek w szczególności:

1)      przestrzegać zasad kultury i okazywać szacunek innym uczniom, nauczycielom
i pracownikom Zespołu;

2)      systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych;

3)      systematycznie przygotowywać się do zajęć edukacyjnych,

4)      dbać o wspólne dobro, ład i porządek w Zespole;

5)      dbać o mienie Zespołu oraz przeciwdziałać wszystkim przejawom nieodpowiedzialności, marnotrawstwa i niszczenia mienia Zespołu;

6)      podporządkowywać się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora;

7)      szanować symbole Zespołu i kontynuować szkolne tradycje;

8)      dbać o piękno mowy ojczystej oraz kulturę słowa;

9)      przestrzegać szkolnej procedury zwalniania z zajęć i usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych;

10)      dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, a w szczególności:

a)      przestrzegać zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Zespole i poza szkołą,

b)      przestrzegać regulaminów sal lekcyjnych, sali gimnastycznej i szkolnych pracowni,

c)      pozostawiać wierzchnie okrycie i obuwie w szatni,

d)     przebywać w salach lekcyjnych, sali gimnastycznej i pracowniach szkolnych oraz korzystać ze sprzętu sportowego i pomocy naukowych tylko w obecności nauczyciela,

e)      punktualne przychodzić na zajęcia edukacyjne,

f)       nie opuszczać terenu Zespołu podczas przerw i zajęć bez zgody zgodnie z zapisami Statutu,

Rozdział 8Uczniowie, rodzice uczniów Zespołu

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

g)      przestrzegać na terenie Zespołu i na imprezach szkolnych organizowanych poza szkołą zakazu:

-          wnoszenia, posiadania i palenia wyrobów tytoniowych oraz ich elektronicznych zamienników, tzw. e–papierosów,

-          wnoszenia, posiadania, używania lub rozprowadzania narkotyków i innych, substancji psychoaktywnych,

-          wnoszenia, posiadania oraz spożywania alkoholu.

11)      nie wnosić telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na teren szkoły. W wyjątkowych sytuacjach za zgodą wychowawcy, na pisemną prośbę rodzica uczeń może mieć wyłączony telefon w szkole. Fakt ten wychowawca odnotowuje w Zeszycie,
o którym mowa w ust. 5;

12)      bezwzględnie przestrzegać zakazu podejmowania jakichkolwiek czynności o charakterze seksualnym, posiadania i rozpowszechniania przedmiotów o charakterze erotycznym oraz materiałów pornograficznych.

4.      Uczeń, który opuścił bez usprawiedliwienia 10 godzin lekcyjnych w danym miesiącu traci prawo do reprezentowania Zespołu w zawodach sportowych, turniejach, konkursach, olimpiadach oraz do udziału w wycieczkach szkolnych odbywających się w następnym miesiącu.

5.      Od klasy IV uczniowie Zespołu są zobowiązani posiadać, tzw. „Zeszyt do zajęć
z wychowawcą”.

§ 47

Strój obowiązujący ucznia

1.      Uczeń powinien przestrzegać zasad estetyki i skromności codziennego ubioru i wyglądu:

1)      codzienny ubiór musi być czysty, schludny, pozbawiony niestosownych napisów
i symboli, np. promujących alkohol, wyroby tytoniowe, narkotyki i im podobne, przemoc, rasizm itp.;

2)      ubranie powinno zakrywać plecy, ramiona, dekolt, brzuch, biodra  i udo przynajmniej do połowy;

3)      nie może stosować makijażu i/lub farbowania włosów.

2.      Uczeń ma obowiązek nosić obuwie zamienne.

3.      W dniach uroczystości szkolnych oraz na sprawdzianie i egzaminach gimnazjalnych obowiązuje strój galowy w postaci:

 

Rozdział 8Uczniowie, rodzice uczniów Zespołu

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1)      dziewczęta: biała bluzka, ciemna spódnica lub ciemne spodnie, ciemny żakiet lub sweter oraz obuwie wyjściowe;

2)      chłopcy: biała koszula, krawat, ciemna marynarka i ciemne spodnie (nie dresowe) oraz obuwie wyjściowe.

4.      W przypadku stwierdzenia, że uczeń jest ubrany nieregulaminowo, wychowawca bądź pedagog szkolny ma obowiązek powiadomić rodziców ucznia i odnotować tę informację
w zeszycie uwag.

§ 48

Rodzice

1.      Rodzice mają prawo do:

1)      uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, tj. jego zachowania, postępów w nauce i przyczyn trudności w nauce oraz o szczególnych uzdolnieniach;

2)      uzyskania informacji, na miesiąc przed konferencją klasyfikacyjną, o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi z przedmiotów nauczania oraz naganną oceną z zachowania
i nieklasyfikowaniem;

3)      uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci;

4)      brania udziału (za zgodą nauczyciela i dyrektora) w niektórych zajęciach edukacyjnych i zajęciach wychowawczych, a także w przeprowadzanych egzaminach sprawdzających i klasyfikacyjnych;

5)      wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy Zespołu.

2.      Rodzice mają obowiązek:

1)      wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem godności dziecka i nie zaniedbywać ich;

2)      poświęcać swój czas i uwagę nauce dzieci, tak, aby wzmacniać wysiłki Zespołu skierowane na osiągnięcie celów nauczania i wychowania;

3)      dbać o regularne uczęszczanie dziecka do szkoły, informować wychowawcę
o przyczynach nieobecności ucznia na zajęciach, usprawiedliwiać nieobecność zgodnie
z § 18 Statutu;

4)      angażować się, jako partnerzy w działania Zespołu, brać aktywny udział w wyborach i współdziałać w organach Zespołu;

Rozdział 8Uczniowie, rodzice uczniów Zespołu

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5)      informować wychowawcę o sprawach mogących mieć wpływ na naukę i zachowanie dziecka;

6)      zapewnić bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły dzieciom do lat  7 zgodnie z  § 59 Statutu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 9Nagradzanie i karanie uczniów

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rozdział 9
Nagradzanie i karanie uczniów

§ 49

Nagrody i wyróżnienia

1.      Uczeń może otrzymać nagrody za:

1)        rzetelną naukę;

2)        pracę na rzecz Zespołu;

3)        wzorową postawę;

4)        znaczące osiągnięcia;

5)        dzielność i odwagę;

6)        100%  frekwencję.

2.      Ustala się następujące rodzaje nagród:

1)      pochwała wychowawcy;

2)      pochwała wychowawcy na piśmie;

3)      pochwała opiekuna organizacji uczniowskich;

4)      pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej;

5)      dyplom;

6)      nagroda rzeczowa;

7)      dla uczniów gimnazjum nagroda pieniężna – fundowana przez rodzinę mjra Zubka ps. „Tatar”;

8)      nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój;

9)      inne.

2.      Dyrektor przyznaje nagrody z własnej inicjatywy lub na wniosek wychowawcy, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców.

3.      Nagrody finansowane są z budżetu Zespołu oraz przez Radę Rodziców w miarę posiadanych środków finansowych.

Rozdział 9Nagradzanie i karanie uczniów

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.      Pochwałę wychowawcy uczeń otrzymuje za osiągnięcie w konkursach szkolnych lub za działalność społeczną. Pochwałę uczeń otrzymuje na forum oddziału od wychowawcy, który informuje o tym fakcie dyrektora.

5.      Ustną pochwałę dyrektora w czasie roku szkolnego uczeń otrzymuje podczas apelu za osiągnięcia w konkursach pozaszkolnych lub za aktywną działalność społeczną.

6.      Podziękowanie w formie dyplomu wręcza uczniowi dyrektor podczas akademii z okazji zakończenia roku szkolnego.

7.    Dyplomy i nagrody rzeczowe przyznawane są za osiągnięcia w szkolnych konkursach
i zawodach, za wybitne wyniki w nauce bądź za szczególną aktywność w działalności na rzecz szkoły lub środowiska.

8.    Nagroda pieniężna fundowana przez rodzinę mjra Zubka ps. „Tatar” przyznawana jest uczniom Gimnazjum wg zasad określonych przez fundatora nagrody.

§ 50

System kar

1.      Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie zapisów Statutu Zespołu oraz za nieprzestrzeganie norm społecznych poprzez:

1)      upomnienie wychowawcy na forum oddziału z wpisaniem treści upomnienia przez wychowawcę do „Zeszytu uwag” i Zeszytu, o którym mowa w § 46 ust. 5 Statutu;

2)      upomnienie dyrektora z wpisaniem treści upomnienia do „Zeszytu uwag” ” i Zeszytu,
o którym mowa w § 46 ust. 5 Statutu;

3)      nagana dyrektora wiąże się zakazem udziału w imprezach (w tym sportowych) i wycieczkach szkolnych na okres trzech miesięcy;

4)      przeniesienie ucznia do innego oddziału lub innej szkoły na wniosek Rady Pedagogicznej/dyrektora.

2.      O popełnieniu przez ucznia czynów karalnych i/lub chuligańskim zachowaniu dyrektor powiadamia rodziców ucznia oraz policję lub sąd.

3.      Tryb odwołania się od kar:

1)      uczeń ukarany – może w terminie 3 dni odwołać się do dyrektora, prosząc o ponowne rozpatrzenie sprawy z udziałem przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego i pedagoga szkolnego (powiadamiając o tym wychowawcę);

2)      rozpatrzenie sprawy winno nastąpić w terminie 7 dni od daty złożenia odwołania;

 

Rozdział 9Nagradzanie i karanie uczniów

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3)      gdy w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy podjęta zostanie decyzja o jej anulowaniu, karę tę niezwłocznie anuluje się. Gdy zaś podjęta zostanie decyzja o podtrzymaniu nałożonej kary – zapisuje się to w protokole Rady Pedagogicznej;

4)      na czas rozstrzygnięcia odwołania realizacja kary jest zawieszona.

5.      Zespół ma obowiązek poinformować rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary. Fakt ten wychowawca odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 10Bezpieczeństwo uczniów

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rozdział 10
Bezpieczeństwo uczniów

§ 51

1.      Wszyscy pracownicy Zespołu pełnią w niej funkcję opiekuńczą wobec uczniów i reagują na wszelkie zagrożenia zdrowia i życia oraz negatywne zachowania.

2.      Przepisy i zasady bezpieczeństwa przestrzegane są na zajęciach, w czasie przerw międzylekcyjnych, uroczystości i imprez organizowanych przez Zespół.

3.      Nauczyciele organizują wycieczki, różnego rodzaju wyjazdy, imprezy szkolne, zawody sportowe w sposób zgodny z obowiązującym w Zespole regulaminem.

4.      Zajęcia rozpoczynają się i kończą wraz z dzwonkiem.

5.      Nauczyciel sprawdza obecność uczniów na początku każdych zajęć i odnotowuje stan ten w dzienniku lekcyjnym.

6.      Wychowawcy, nauczyciele wszystkich przedmiotów zapoznają uczniów z zasadami bezpiecznego zachowania się, znakami i sygnałami bezpieczeństwa, z drogami ewakuacyjnymi w Zespole.

7.      Na początku roku szkolnego opiekunowie sal lekcyjnych/pracowni zapoznają uczniów
z regulaminami sal/pracowni.

8.      Po skończonych zajęciach uczniowie opuszczają salę/pracownię, a nauczyciel zamyka pomieszczenie na klucz.

9.      W czasie przerw i po zakończeniu zajęć uczniowie nie mogą przebywać
w salach/pracowniach Zespołu bez opieki nauczyciela.

10.    Nauczyciele pełnią dyżury podczas przerw, zgodnie z Regulaminem Dyżurów oraz według obowiązującego harmonogramu.

11.    Podczas imprez szkolnych, wyjazdów, wycieczek itp. opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel wskazany przez dyrektora.

12.    Zawody sportowe odbywają się pod nadzorem nauczyciela wychowania fizycznego.

13.    Rzeczy kosztowne, zegarki, biżuterię itp. na czas zajęć wychowania fizycznego uczeń powinien oddać nauczycielowi do przechowania, złożone rzeczy powinny być podpisane przez ucznia.

 

Rozdział 10Bezpieczeństwo uczniów

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14.    Wszyscy pracownicy Zespołu dbają o stan techniczny urządzeń, pomocy naukowych i mebli. W przypadku zauważenia usterek dokonują wpisu do zeszytu usterek, znajdującego się na dyżurce Zespołu.

15.    W przypadku agresji słownej lub fizycznej ucznia wobec nauczyciela, pracownika lub innego ucznia nauczyciel niezwłocznie powiadamia pedagoga lub dyrektora o zdarzeniu.

16.    W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia lub życia ucznia nauczyciel natychmiast informuje dyrektora bądź wicedyrektora, który w zależności od sytuacji odpowiednio wzywa pogotowie ratunkowe, informuje policję i zawiadamia rodziców ucznia.

17.    W razie wypadku ucznia nauczyciel obowiązany jest do udzielenia pierwszej pomocy
i zabezpieczenia miejsca wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych oraz niezwłocznego zgłoszenia dyrektorowi faktu zaistnienia wypadku.

18.    O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.

19.    Na stanowiskach komputerowych z dostępem do Internetu instaluje się i aktualizuje oprogramowanie zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju ucznia.

20.    Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, organizuje się próbną ewakuację uczniów i pracowników z budynku Zespołu.

21.    Zespół nie odpowiada za cenne przedmioty przynoszone na jej teren przez uczniów i nie respektuje roszczeń z tytułu ich zagubienia, zniszczenia lub kradzieży.

22.    Podczas zajęć edukacyjnych uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły.

23.    W sytuacjach wyjątkowych uczeń może opuścić szkołę zgodnie z § 18 Statutu.

24.    Na terenie Zespołu mogą przebywać tylko osoby uprawnione. W przypadku osób trzecich wchodzących do budynku Zespołu na portierni prowadzi się rejestr wejść i wyjść.

25.    W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania oraz opieki budynek i teren Zespołu objęty jest monitoringiem kamer.

 

 

 

 

 

 

Rozdział 11Punkt przedszkolny

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Rozdział 11
Punkt przedszkolny

§ 52

1.      Celem punktu jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym.

2.      Punkt wspomaga rozwój dziecka i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.

3.      Punkt zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, tworząc warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej.

4.      Punkt w szczególności:

1)      dba o zdrowie, bezpieczeństwo i rozwój dzieci;

2)      wspiera i doradza rodzinie w wychowaniu dziecka;

3)      zapewnia warunki umożliwiające dziecku rozwijanie poczucia tożsamości narodowej oraz własnej historii i kultury.

5.      Zadaniem punktu jest:

1)      poznawanie i rozumienie przez dziecko siebie i świata;

2)      nabywanie umiejętności poprzez działanie;

3)      odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie;

4)      budowanie systemu wartości.

§ 53

1.      Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci poprzez:

1)      zaznajomienie rodziców z zadaniami i zamierzeniami wychowawczymi, dydaktycznymi i opiekuńczymi w danej grupie wiekowej;

2)      informowanie każdego rodzica o postępach dziecka, jego zachowaniu, osiągnięciach i trudnościach;

3)      gromadzenie informacji o zachowaniu się dzieci w domu: dominujące zabawy, zainteresowania, hobby, hodowle itp.;

 

Rozdział 11Punkt przedszkolny

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4)      przekazywanie wiedzy pedagogicznej dotyczącej interesujących rodziców zakresów wiedzy, uwrażliwiającej na dziecko, jego potrzeby, możliwości i powinności;

5)      organizowanie dla rodziców doradztwa metodycznego, psychologicznego i pedagogicznego.

2.      Punkt organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną i wspiera rozwój dzieci, w szczególności dzieci niepełnosprawne poprzez gimnastykę korekcyjną, terapię logopedyczną oraz inne zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej i psychologicznej.

3.      Punkt prowadzi stałą współpracę z poradnią psychologiczno – pedagogiczną. Celem współpracy jest dokonywanie pogłębionej diagnozy rozwoju dzieci, wspomaganie ich rozwoju i podejmowanie wczesnej interwencji specjalistycznej, oraz udzielanie wsparcia nauczycielom i rodzicom w działaniach wychowawczo – dydaktycznych.

4.      Powyższe zadania realizowane są poprzez:

1)      organizowanie spotkań z pracownikami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (PPP) i innych poradni specjalistycznych, dla rodziców i nauczycieli;

2)      kierowanie wniosków do PPP w sprawie wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i o możliwości wcześniejszego rozpoczęcia nauki szkolnej;

3)      ustalanie przyczyn wolniejszego tempa rozwoju dziecka oraz ustalenie kierunków pracy z danym dzieckiem.

5.      Punkt może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną, mającą na celu poszerzenie lub modyfikację zakresu realizowanych w przedszkolu celów, treści kształcenia, wychowania lub opieki albo poprawę skuteczności działania przedszkola uwzględniając potrzeby środowiska i specyfikę przedszkola.

6.      Działania powyższe będą podejmowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oświatowymi.

7.      Innowacje i eksperymenty nie mogą prowadzić do zmiany typu punktu.

§ 54

1.      Dzienny wymiar godzin zajęć wychowania przedszkolnego w punkcie wynosi
5 godzin, w godzinach pracy Zespołu. Z tego:

1)      co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);

 

Rozdział 11Punkt przedszkolny

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2)      co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu), dzieci spędzają na boisku szkolnym lub spacerze (organizowane są tam gry zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze);

 

3)      najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według realizowanego wybranego programu wychowania przedszkolnego;

 

4)      pozostały czas – dwie piąte czasu, nauczyciel może zagospodarować na czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne.

2.      Podstawa programowa wychowania przedszkolnego, określona przez Ministra Edukacji Narodowej, realizowana jest w punkcie w wymiarze nie krótszym niż 4 godziny dziennie. Pozostały czas może być przeznaczony na zajęcia dodatkowe dla dzieci.

3.      Podstawową jednostką organizacyjną punktu jest oddział złożony z dzieci o zbliżonym lub zróżnicowanym wieku od 3 do 5 lat z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, a także stopnia pokrewieństwa.

4.      Liczba miejsc organizacyjnych w punkcie uwarunkowana jest bazą lokalową.

5.      Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego. Nauczyciel wybiera program wychowania z listy programów dopuszczonych przez Ministra Edukacji Narodowej do realizacji w przedszkolu publicznym.

6.      Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza może być prowadzona na podstawie programu własnego nauczyciela, zapewniającego realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, opracowanego i dopuszczonego do realizacji
w przedszkolu, zgodnie z odrębnymi przepisami.

7.      Wybrany program wychowania przedszkolnego, nauczyciel przedstawia radzie Pedagogicznej. Rada Pedagogiczna, spośród przedstawionych przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego, ustala w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego, biorąc pod uwagę możliwości dzieci i warunki funkcjonowania punktu.

§ 55

1.      Zajęcia w punkcie prowadzone są zgodnie z kalendarzem roku szkolnego.

2.      Terminami przerw w pracy punktu są dni ustawowo wolne od pracy i przerwy określone
w kalendarzu szkolnym na dany rok szkolny.

 

 

Rozdział 11Punkt przedszkolny

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

§ 56

1.      Do punktu przyjmowane są dzieci od 3 do 5 lat.

2.      Rekrutacji do punktu dokonuje komisja powołana przez dyrektora.

3.      Rekrutacja do punktu odbywa się cały rok szkolny w zależności od potrzeb, a szczególnie
w terminie ustalonym przez organ prowadzący. Podstawą do przyjęcia dziecka jest złożenie w sekretariacie Zespołu „Karty zgłoszenia dziecka do punktu przedszkolnego”.

4.      Przyjmowanie dzieci odbywa się w oparciu o zasadę pełnej dostępności.

5.      Jeżeli liczba zgłoszeń dzieci do punktu przekracza liczbę miejsc o przyjęciu dziecka do punktu decyduje dyrektor, biorąc pod uwagę, że w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:

1)      matek lub ojców samotnie je wychowujących;

2)      matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów;

3)      dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych;

4)      dzieci obojga rodziców pracujących;

5)      rodzeństwa dzieci uczęszczających do punktu.

6.      W przypadku nie przyjęcia dziecka do punktu tworzy się ponumerowaną listę dzieci oczekujących, które mogą być przyjęte, gdy zwolni się miejsce.

7.      Od decyzji dyrektora przysługuje rodzicom prawo do odwołania się do organu prowadzącego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o nieprzyjęciu dziecka do punktu.

8.      Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do punktu po przedłożeniu orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego
i zaświadczeniu od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia dziecka. Do punktu mogą być przyjmowane dzieci poruszające się na wózku inwalidzkim, gdy na to pozwolą warunki lokalowe.

9.      Liczba dzieci przyjętych do punktu powinna być zgodna z projektem organizacyjnym
i obowiązującymi przepisami.

§ 57

1.      Dziecko w punkcie ma prawo do:

1)      właściwie zorganizowanego procesu wychowawczego, dydaktycznego i opiekuńczego

Rozdział 11Punkt przedszkolny

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

poprzez respektowanie podmiotowości dziecka z poszanowaniem jego własnej odrębności i godności;

2)      swobody do wyrażania własnej osobowości;

3)      własności, tajemnicy, bycia sobą, niewiedzy, szacunku, niepowodzeń i łez, do upadków
i do radości;

4)      ochrony przed przemocą i zgorszeniem;

5)      poznania zasad warunkujących bezpieczeństwo dziecka na terenie przedszkola;

6)      poznania możliwości radzenia sobie w sytuacjach zagrażających własnemu bezpieczeństwu (podczas pożaru mieszkania, zagubienia w tłumie czy spotkania z nieznajomym).

2.      Przedszkole w swoich działaniach respektuje i gwarantuje dzieciom prawa zawarte w Konwencji o Prawach Dziecka.

3.      Dziecko w punkcie ma obowiązek:

1)      szanować inne dzieci i osoby dorosłe oraz ich wytwory;

2)      podporządkować się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego;

3)      przestrzegać zasad higieny osobistej;

4)      szanować środowisko przyrodnicze i wszystko, co z tym jest związane.

§ 58

1.      W celu zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa, w czasie przebywania w przedszkolu, ustala się ogólne zasady postępowania kadry pedagogicznej i pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w punkcie:

1)      systematyczne wpajanie dzieciom zasad bezpieczeństwa;

2)      odliczanie dzieci przed wyjściem poza budynek punktu – na spacer, wycieczkę, do ogrodu oraz przed i po powrocie do punktu;

3)      reagowanie na wszelkie sytuacje, sygnały lub znamiona przestępstwa, mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia dzieci i zgłaszanie o tym dyrektorowi;

4)      natychmiastowe reagowanie na osoby postronne przebywające na terenie punktu, zwrócenie się o podanie celu przybycia, załatwienie sprawy zgodnie z posiadanymi kompetencjami, a w razie potrzeby zawiadomienie dyrektora;

5)      osoba postronna nie powinna być pozostawiona sama na terenie punktu bez nadzoru

Rozdział 11Punkt przedszkolny

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

personelu punktu;

6)      zabrania się pozostawiania dzieci bez opieki nauczyciela – w sytuacji koniecznej należy zapewnić odpowiednie zastępstwo – pomocy nauczyciela lub wspomagających rodziców;

7)      zabrania się wychodzenia nauczycielce z dziećmi poza budynek punktu (spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie) bez pomocy nauczyciela lub wspomagających rodziców.

2.      Powyższe ustalenia obowiązują wszystkie osoby zatrudnione w punkcie – w równym stopniu zatrudnione w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy.

§ 59

1.      Warunki przyprowadzania dzieci na zajęcia i odbierania ich przez rodziców określa „Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci w wieku do lat siedmiu”. 

2.      Celem procedury jest zapewnienie bezpiecznych warunków przebywania dziecka w punkcie.

3.      Procedura reguluje zasady przyprowadzania i odbierania dzieci:

1)      przyprowadzanie dzieci do punktu – doprowadzenie dziecka do sali i oddanie go pod opiekę nauczyciela;

2)      odebranie dziecka z punktu – osobiste stawienie się rodzica lub osoby upoważnionej do nauczyciela i zakomunikowanie chęci odebrania dziecka z placówki;

3)       przestrzeganie procedury przez  rodziców i nauczycieli.

3.       Obowiązkiem rodziców jest:

1)      przyprowadzanie i odbieranie dzieci w ustalonych godzinach;

2)      przyprowadzanie i odbieranie dzieci dowożonych na przystanek szkolny oraz powierzanie dziecka opiekunowi przewozu;

3)      pisemne upoważnianie innych osób do odbierania dzieci z punktu;

4)      zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom do momentu przekazania i od chwili odebrania spod opieki nauczyciela.

4.      Obowiązkiem nauczycieli jest:

1)      zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom od momentu przyprowadzenia do sali i do chwili odebrania przez rodzica lub osobę upoważnioną;

2)      przyjmowanie upoważnień od rodziców do odbierania dzieci przez inne osoby;

3)      przekazywanie kopii upoważnień innym nauczycielom prowadzącym końcowe zajęcia uczącym daną grupę dzieci;

Rozdział 11Punkt przedszkolny

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4)      sprawdzanie zgodności danych osoby upoważnionej zapisanych w upoważnieniu z dowodem osobistym.

5.      Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci z punktu zgodnie z ustalonym planem zajęć. Ewentualne spóźnienia rodzice zgłaszają wcześniej np. telefonicznie.

6.      Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione pisemnie przez rodziców. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione w obecności dyrektora.

7.      Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczyciela okazać go.

8.      Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa ( np. oznaki nietrzeźwości). W takim przypadku nauczyciel stosuje czynności opisane w ust.  10 – 13.

9.      O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie być poinformowany dyrektor. W takiej sytuacji nauczyciel lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.

10.     W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane zgodnie z planem, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.

11.     W przypadku, gdy pod wskazanymi w karcie zgłoszenia dziecka numerami telefonów, nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w punkcie, jednocześnie o tym fakcie powiadamia dyrektora.

12.     Po upływie jednej godziny nauczyciel powiadamia Komisariat Policji w Piwnicznej – Zdroju o niemożności skontaktowania się z rodzicami.

13.     Skutkiem zaistnienia takiej sytuacji jest odwiezienie dziecka do Pogotowia Rodzinnego.

14.     Dzieci dowożone do punktu po skończonych zajęciach są przekazywane pod opiekę nauczyciela świetlicy.

 

15.     Życzenie rodziców dotyczące nie wydania dziecka drugiemu z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

16.     Rodzeństwo niepełnoletnie nie może odbierać dziecka z punktu.

17.     Nauczyciele zapoznają rodziców z obowiązującą procedurą na pierwszym spotkaniu w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.

 

Rozdział 11Punkt przedszkolny

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

§ 60

1.      Opiekę nad dzieckiem w drodze do punktu i z punktu do domu sprawują rodzice lub osoba pełnoletnia przez nich uprawniona zapewniająca dziecku pełne bezpieczeństwo.

2.      Punkt zapewnia dzieciom opiekę pedagogiczną w czasie pobytu dziecka w punkcie od momentu przyprowadzenia go przez rodziców do momentu odejścia do domu.

3.      W trakcie zajęć i zabaw dzieci poza budynkiem punktu, zapewnia się dodatkowo opiekę pomocy dla nauczyciela z tym, że całkowitą odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci ponosi nauczyciel.

4.      Dzieci uczęszczające do przedszkola powinny być ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków za zgodą i odpowiedzialnością rodziców.

5.      Stawkę ubezpieczenia corocznie ustala się z rodzicami na pierwszym zebraniu rodziców, na początku roku szkolnego.

6.      W punkcie nie mogą być stosowane żadne zabiegi lekarskie bez zgody rodziców oprócz udzielania, w razie konieczności pierwszej pomocy przedmedycznej.

7.      W przypadku nagłych zachorowań lub wypadków w punkcie natychmiast wzywa się pomoc lekarską i zawiadamia rodziców.

8.      W czasie zajęć dodatkowych opiekę i odpowiedzialność za dzieci w nich uczestniczących przejmuje osoba prowadząca te zajęcia.

9.      Punkt zapewnia organizację wycieczek pieszych i autokarowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 61

1.      Na życzenie i za zgodą rodziców w punkcie organizowana jest religia i inne zajęcia dodatkowe.

2.      Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i formy organizacyjne uwzględniają w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zależą od wyboru rodziców, ich możliwości finansowych i możliwości lokalowych punktu, oraz zgody dyrektora.

3.      Specjalistów do prowadzenia zajęć dodatkowych zatrudnia dyrektor zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 62

1.      Do zadań nauczyciela punktu należy zachowanie właściwej jakości pracy wychowawczo –dydaktycznej poprzez:

1)      długofalowe, roczne i miesięczne planowanie pracy wychowawczo – dydaktycznej

Rozdział 11Punkt przedszkolny

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

i opiekuńczej w zakresie nie mniejszym niż podstawa programowa wychowania przedszkolnego określona przez Ministra Edukacji Narodowej;

2)      organizowanie pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej odpowiednio do możliwości i potrzeb dzieci;

3)      prowadzenie obserwacji pedagogicznej zakończonej analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);

4)      dokumentowanie obserwacji pedagogicznych w sposób ustalony przez siebie, akceptowany przez dyrektora i zapewniający ciągłość procesu wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka (diagnoza przedszkolna). Nauczyciel przekazuje informację o dziecku do końca kwietnia danego roku; 

5)      planowanie i organizowanie współpracy ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną;

6)      planowanie i organizowanie współdziałania z rodzicami w sprawach wychowania, nauczania i opieki;

7)      systematyczne doskonalenie się zawodowe, rozważne i racjonalne stosowanie zdobywanej wiedzy w organizacji procesu wychowawczego, dydaktycznego i opiekuńczego;

8)      dbanie o aktualizowanie informacji kontaktowych z rodzicami dziecka (nr telefonu, adres zamieszkania) gwarantującymi, w razie konieczności, szybki kontakt;

9)          stosowanie procedury Niebieskiej Karty wobec dzieci, u których zaobserwowano znaki przemocy domowej;

10)      dokumentowanie procesu wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.      Nauczyciel zobowiązany jest posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na tym stanowisku oraz wymagane badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 63

1.      Do zadań nauczyciela punktu należy również współdziałanie z rodzicami
w szczególności poprzez:

1)      kontakty indywidualne rodziców i nauczyciela;

2)      zebrania z rodzicami organizowane przez nauczyciela lub dyrektora;

3)      zajęcia pokazowe i otwarte dla rodziców;

Rozdział 11Punkt przedszkolny

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4)      uroczystości przedszkolno – rodzinne;

5)      wycieczki krajoznawcze i rekreacyjne z udziałem rodziców;

6)      pedagogizację rodziców z udziałem specjalistów.

§ 64

1.      Do zadań pomocy nauczyciela punktu należy:

1)      dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, obowiązek chodzenia z dziećmi na spacery, wycieczki i zabawy poza budynek punktu;

2)      spełnianie obowiązków opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci, szczególnie
w czynnościach higieniczno-sanitarnych i porządkowych, a także w pracach, dodatkowo na bieżąco, poleconych przez nauczyciela punktu lub dyrektora;

3)      systematyczne wspomaganie nauczyciela punktu podczas zajęć, zabaw, spacerów, wycieczek, również w przygotowaniu pomocy, dekoracji sali – bierze udział
w uroczystościach i imprezach organizowanych w przedszkolu i poza nim;

4)      pomaganie dzieciom przy rozbieraniu i ubieraniu się przed wyjściem i po powrocie ze spacerów;

5)      sprzątanie i bieżące utrzymywanie w bezwzględnej czystości pomieszczeń punktu;

6)      przygotowywanie herbaty i pomoc dzieciom w spożywaniu śniadania.

2.      Pomoc nauczyciela punktu jest odpowiedzialna za prawidłowe posługiwanie się
i użytkowanie sprzętu elektroniczno-mechanicznego, stosując się do przepisów bhp, ppoż.

3.      Natychmiast zgłasza nauczycielowi punktu zauważone usterki oraz wszelkie nieprawidłowości stanowiące zagrożenie dla zdrowia i życia dzieci oraz pracowników punktu.

4.      Przestrzega dyscypliny pracy, tajemnicy służbowej i przepisów wynikających z prawa pracy.

5.      Nie udziela rodzicom informacji o dzieciach w zakresie rozwoju, wychowania
i postępów w edukacji (jest to zadanie nauczyciela punktu).

6.      Posiada aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na tym stanowisku oraz wymagane badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 65

1. Rodzice mają prawo do:

1)      znajomości zadań wynikających z realizacji programu rozwoju punktu i innych aktów

Rozdział 11Punkt przedszkolny

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

prawa wewnętrznego obowiązujących w punkcie;

2)      uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;

3)      wyrażania i przekazywania dyrektorowi, organowi prowadzącemu punkt i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy punktu;

4)      wyrażania opinii na temat programów realizowanych przez punkt oraz propozycji nowych rozwiązań programowych i organizacyjnych w pracy z dziećmi planowanych jako innowacje pedagogiczne;

5)      otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z ich potrzebami;

6)      wzbogacania ceremoniału i zwyczajów punktu w oparciu o tradycje środowiska i regionu;

7)      udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, zajęć wychowawczo – dydaktycznych, itp.;

8)      zgłaszania i realizacji własnych pomysłów związanych z zagospodarowaniem, aranżacją wnętrz i otoczenia punktu;

9)      wyrażania opinii na temat organizacji żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć oraz poziomu prowadzonych zajęć dodatkowych.

§ 66

1.        Rodzice mają obowiązek.

1)      współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych rodziny i punktu;

2)      przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych – jedzenie, czynności higieniczno-sanitarne, komunikowanie potrzeb;

3)      przyprowadzać i odbierać dzieci w godzinach oznaczonych w ramowym rozkładzie dnia punktu;

4)      informować nauczyciela punktu z wyprzedzeniem o późniejszym przyprowadzaniu dziecka do punktu;

5)      zapewnić dziecku bezpieczny powrót do domu;

6)      znać i przestrzegać postanowień organizacji punktu;

7)      przyprowadzać dzieci zdrowe;

8)      interesować się sukcesami i porażkami swojego dziecka;

Rozdział 11Punkt przedszkolny

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9)      kontynuować zalecone ćwiczenia terapeutyczne;

10)    zgłaszać nauczycielowi punktu niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka
i wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itd.);

11)    uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez punkt;

12)    bezzwłocznie zgłaszać nauczycielom punktu o zmianach adresu zamieszkania i telefonu kontaktowego;

13)    śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń;

14)    informować nauczyciela punktu osobiście lub telefonicznie o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka.

§ 67

1.      Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracy wychowawczo – dydaktycznej odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami, a podstawowym dokumentem przebiegu procesu wychowawczo – dydaktycznego jest „ Dziennik zajęć punktu przedszkolnego”.

2.      Po zakończeniu roku szkolnego dokumentacja nauczyciela z punktu przekazywana jest dyrektorowi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 12Oddział przedszkolny

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rozdział 12
Oddział przedszkolny

 

§ 68

1.      W szkole podstawowej tworzone są oddziały przedszkolne, realizujące program wychowania przedszkolnego, których głównym zadaniem jest wspomaganie rozwoju dziecka
i przygotowanie do podjęcia nauki w szkole.

2.      W ramach prowadzonych działań edukacyjnych, wynikających z przepisów prawa:

1)      dzieciom udzielana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna;

2)      organizuje się opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi;

3)      umożliwia się dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

3.      Dziecko pięcioletnie ma obowiązek przedszkolnego przygotowania do szkoły.

4.      Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekraczać 25.

5.      Dzienny wymiar zajęć wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym wynosi
5 godzin.

6.      Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.

7.      W oddziale przedszkolnym prowadzone są zajęcia z języka angielskiego, z których dzieci korzystają dobrowolnie. Koszt udziału w lekcji wynosi symboliczną złotówkę. Zajęcia odbywają się w wymiarze 1 godziny zegarowej tygodniowo.

8.      W oddziale przedszkolnym odbywają się również zajęcia z rytmiki i religii.

9.      W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom rodzic lub osoba upoważniona przez rodzica ma obowiązek przyprowadzania i odbierania dziecka z oddziału przedszkolnego. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci określa „Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci w wieku do lat siedmiu”.

10.     Szczegółowy zakres zadań nauczycieli oddziału przedszkolnego określający, między innymi współdziałanie z rodzicami, planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo – dydaktycznej, współpracy ze specjalistami określa § 62 oraz § 63 Statutu.

 

 

Rozdział 12Postanowienia końcowe

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rozdział 13
Postanowienia końcowe

 

 

§ 69

11.  Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności Zespołu: uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

12.  Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

1)      umieszczenie Statutu na stronie internetowej Zespołu;

2)      umieszczenie w kancelarii dyrektora i bibliotekach szkolnych.

13.  Szkoły, które wchodzą w skład Zespołu posiadają własny sztandar oraz ceremoniał szkolny.

14.  Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

15.  Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Zespołu określają odrębne przepisy.

16.  Zmiany w Statucie wprowadza się w formie uchwały zmieniającej, po zasięgnięciu opinii organów Zespołu.