Deklaracja dostępności

Informacje podstawowe

Witamy w bibliotece

biblioteka2 (1)

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Szkoły Podstawowej w Łomnicy Zdroju obowiązujący w czasie trwającego stanu epidemii

COVID-19 od 1 września 2020r.

 1. Wszystkie osoby przebywające w bibliotece muszą mieć usta i nos zakryte maseczką.
 2. Przed wejściem do biblioteki należy zdezynfekować ręce.
 3. Po wejściu do biblioteki, przy zwrocie i wyborze lektury należy stanąć przed ladą w wyznaczonym miejscu.
 4. W pomieszczeniu biblioteki, przy biurku oprócz bibliotekarzy może znajdować się 1 osoba, pozostałe zachowują minimum 1,5 metrowy dystans.
 5. Wybrane książki będą podawane przez bibliotekarza.
 6. Czytelnicy nie będą mieli wolnego dostępu do księgozbioru i pomieszczeń bibliotecznych.
 7. Skraca się czas przebywania w bibliotece na okres niezbędny do zwrotu/wypożyczenia książki.
 8. Każda zwrócona książka obowiązkowo będzie poddana 3-dniowej kwarantannie, licząc od następnego dnia. Po tym czasie książki wrócą na półki i będą mogły być ponownie wypożyczone.
 9. W bibliotece odstępujemy od korzystania z czytelni, kącika czytelniczego, stanowisk komputerowych, przyjmowania darów od czytelników.
 10. Kontakt z biblioteką możliwy jest również drogą elektroniczną (bibliotekaszkolnalomnica@wp.pl lub przez dziennik elektroniczny).

11.Uczniowie klas IV-VIII korzystają z biblioteki wg harmonogramu zamieszczonego w bibliotece. Klasy I-III korzystają z biblioteki po wcześniejszym umówieniu się wychowawcy z bibliotekarzem.Regulamin korzystania 

z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych 

 Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Przedmiot Regulaminu

 1. Niniejszy „Regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych”, zwany dalej „Regulaminem”, reguluje:
 2. a)zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem Uczniom dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych,
 3. b)tryb przyjęcia podręczników na stan Szkoły,
 4. c)postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych.
 5. Każdy uczeń/rodzic/opiekun prawny powinien zaznajomić się z Regulaminem korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych
 6. Udostępnianie materiałów bibliotecznych podlega rejestracji.
 7. Podręczniki wypożyczane do domu Bibliotekarz zapisuje kartotece wypożyczeń.
 8. Zwrot wypożyczonych podręczników Bibliotekarz potwierdza w kartotece wypożyczeń. 

Słowniczek

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

Szkoła – SZKOŁA PODSTAWOWA W  ŁOMNICY ZDROJU

Biblioteka – biblioteka podręczników szkolnych funkcjonująca w ramach biblioteki szkolnej.

Uczeń – uczeń szkoły uprawniony do otrzymania darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

Podręcznik – podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego.

Materiał edukacyjny – materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną.

Materiał ćwiczeniowy – materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.

Dotacja – dotacja celowa, o której mowa w art. 22ae pkt 5 ustawy o systemie oświaty                        (Dz.U. z 2014 r. poz. 811).

Rodzic – rodzic lub opiekun prawny ucznia.

Wychowawca klasy – wyznaczony przez Dyrektora Szkoły wychowawca danej klasy.

Rozdział II

ZADANIA BIBLIOTEKI PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH

 1. Biblioteka podręczników szkolnych, zwana dalej Biblioteką, gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.
 2. Biblioteka nieodpłatnie:
 3. wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową,
 4. zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną,
 5. przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.
 6. Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręcznika lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

Rozdział III

PRZYJĘCIE PODRĘCZNIKÓW NA STAN SZKOŁY

 1. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe przekazane Szkole w ramach dotacji zostają przekazane na stan Biblioteki na podstawie stosownego protokołu.
 2. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne stanowią własność Szkoły.
 3. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe przekazane Szkole w ramach dotacji winny być użytkowane przez okres minimum 3 lat.

Rozdział IV

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

Użytkownicy Biblioteki podręczników szkolnych

 1. Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie.
 1. Użytkownicy Biblioteki przed rozpoczęciem korzystania ze zbiorów podlegają rejestracji.
 2. Uczniowie są rejestrowani na podstawie dostarczonych do Biblioteki list zgodnych z listą klasy zamieszczoną w dzienniku lekcyjnym.
 3. Rejestracja następuje najpóźniej do dnia 10 września danego roku szkolnego. 

Okres trwania wypożyczenia

 1. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego – najpóźniej do dnia         15 września danego roku szkolnego.
 2. Podręczniki wypożyczane są na okres 10 miesięcy, termin ich zwrotu mija 30 czerwca danego roku szkolnego.
 3. Szczegółowe zasady wypożyczania określa procedura, o której mowa w § 3 Regulaminu.
 4. Biblioteka w uzasadnionych okolicznościach ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem ustalonego terminu.
 5. Zwrot podręcznika odnotowuje się w kartotece wypożyczeń co świadczy o rozliczeniu się ucznia z biblioteką szkolną.                   

Procedura wypożyczania podręcznika

 1. Bibliotekarz przekazuje wychowawcy klasy, w celu wypożyczenia, określoną liczbę podręczników lub materiałów edukacyjnych do poszczególnych zajęć równą liczbie uczniów danej klasy.
 2. Wychowawca wypożycza podręczniki lub materiały edukacyjne wszystkim uczniom
  w klasie i wpisuje numery poszczególnych pozycji do kart bibliotecznych (czytelniczych) wraz z datami ich wypożyczenia.
 3. Wraz z pobraniem podręczników lub materiałów edukacyjnych Bibliotekarz ma obowiązek przygotować odpowiednią ilość egzemplarzy Umowy użyczenia podręcznika rodzicom ucznia.
 4. Każda umowa użyczenia, o której mowa w ust. 2, powinna być przygotowana  w 2 egzemplarzach.
 5. Uczniowie poprzez złożenie podpisu na sporządzonej przez Bibliotekarza liście zbiorczej, potwierdzają otrzymanie podręczników, materiałów ćwiczeniowych.
 6. Wraz z przekazaniem podręcznika lub materiałów edukacyjnych wychowawca ma obowiązek odebrać podpisany przez rodzica egzemplarz umowy, o którym mowa  w ust. 2, i najpóźniej do dnia 10 września danego roku szkolnego przekazać go Bibliotece.
 7. Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców, aby przed wypożyczeniem sprawdzili stan podręcznika lub materiałów edukacyjnych, a ewentualne uszkodzenia natychmiast zgłosić wychowawcy. 

Zmiana Szkoły

 1. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, z powodów losowych, rezygnuje z edukacji   w Szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymany podręcznik lub materiały edukacyjne.
 2. W tym momencie przestaje obowiązywać Umowa użyczenia, co potwierdza Bibliotekarz, wydając Rodzicowi stosowne potwierdzenie.
 3. W przypadku niemożności zwrotu otrzymanego podręcznika lub materiałów edukacyjnych zastosowanie ma rozdział V niniejszego Regulaminu.

Rozdział V

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UDOSTĘPNIANE PODRĘCZNIKI 

Obowiązki Ucznia związane z wypożyczeniem

 1. Przez cały okres użytkowania podręczników Uczeń dba o właściwe i czyste obłożenie książki.
 2. Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany okładki.
 3. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.
 4. Dopuszcza się używania ołówka w celu zaznaczenia (np. pracy domowej).
 5. Wraz z upływem terminu zwrotu (koniec roku szkolnego) Uczeń powinien uporządkować podręczniki, tj. powycierać wszystkie wpisy ołówka, podkleić, a następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty, mapy, plansze itp.).

Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego

 1.    Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się nieumyślne zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak dalsze   ich wykorzystywanie.
 2. Na żądanie Bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia materiałów bibliotecznych, jest zobowiązany podręcznik naprawić.
 3.  Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne  lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.

Zakres odpowiedzialności

 1. Uczeń/rodzicponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia  lub zniszczenia wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych, nieujawnionych w chwili wypożyczenia.
 2. Szczegółowe zasady odpowiedzialności określa Umowa użyczenia podręcznika, o której mowa w załączniku nr 3 niniejszego Regulaminu.
 3.   W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia podręcznika lub materiału edukacyjnego Szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.

Zwrot podręczników

 1. W przypadku braku zwrotu podręcznika lub materiału edukacyjnego w terminie określonym w niniejszym Regulaminie Szkoła może żądać od rodziców ucznia  pokrycia kosztów zakupu podręcznika lub materiałów edukacyjnych 

Rozdział VI

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
 2. Sprawy sporne pomiędzy nauczycielem, bibliotekarzem a użytkownikiem biblioteki rozstrzyga Dyrektor Szkoły.
 3. Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Dyrektor Szkoły.
 4. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie, podejmuje Dyrektor Szkoły.
 5. Niniejszy Regulamin w chodzi w życie z dniem 1 września 2015 roku.