Portal - Piwniczna - Zdrój
Strona główna / Wydarzenia
Poniedziałek - 3 sierpnia 2020 Augustyna, Kamelii, Lidii     
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
RODO
PROCEDURY I ZARZĄDZENIA
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
ZDALNE NAUCZANIE
CZAS PANDEMII
Dyrekcja Szkoły Podstawowej
Grono Pedagogiczne
Statut Szkoły
Oddział Przedszkolny
Samorząd Uczniowski
Lektury na zajęciach
Z kart historii
O patronie
Wydarzenia
REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA I KLASY I 2020/2021
Rada Rodziców
Podział godzin
Kalendarz 2019/2020
Wykaz programów nauczania
Wykaz podręczników
Wymagania edukacyjne
WCZESNE WYKRYWANIE WAD WZROKU I SŁUCHU
Odblaskowa Szkoła
Biblioteka
ZHP
SKO
MAITRI
Projekt: Innowacyjne Rozwiązania Cyfrowe w klasie I
Świetlica profil.-wych.
KONKURSY
Galeria
Prace plastyczne
Kontrola rodzicielska
Pomocne strony
Szkoła na wesoło
Strony dla nas
Linki
Prosimy o wpis
polski
Z życia szkołyROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO


Był taki wrzesień…

Pamiętne słowa przypominające początek II wojny światowej związały się symbolicznym przesłaniem z radością współczesnego września, podczas rozpoczęcia kolejnych miesięcy nauki w Szkole Podstawowej w Łomnicy Zdroju.

Z Bogiem rozpoczął się nowy szkolny rok. Msza święta, a podczas niej piękne kazanie ks. proboszcza Jana Mirka zaprosiło do odpowiedzialnego, pracowitego i radosnego przeżycia roku szkolnego 2019/2020. A w kilka chwil później szkolna akademia przywołała oficjalnie do rozpoczęcia nauki. Pani dyr. Bożena Maślanka serdecznie powitała licznie zgromadzonych rodziców, nauczycieli, uczniów, a także przedstawicieli Rady Rodziców i Radnych Gminy Piwniczna Zdrój.  Padły słowa o wiernym pamiętaniu wojennych lat i niezakłamywaniu historii. O obowiązku wychowania młodego pokolenia w duchu patriotyzmu i odpowiedzialności za Polskę, która wyrażać się powinna w sumiennej nauce i godnym zachowaniu.

Radosny to czas, kiedy z ogromnymi nadziejami można podjąć kolejne szkolne wyzwania. Piękne to chwile, które niosą uczniom nadzieje na twórcze i młodzieńcze piękne lata nauki.

I niezapomniane to momenty dla nauczyciela, wychowawcy, któremu rodzice, opiekunowie powierzają swoje najcenniejsze skarby, by je ukształtował najpiękniejszym i najmądrzejszym słowem i nauczył kochać świat i ludzi i żyć niezakłamanym dobrem, zwyczajnie, prosto, po ludzku…

Wszystkim szkolnym społecznościom naszej gminy serdeczne życzenia dobrego roku śle łomniczańska podstawówka.


 

ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY


Pod skrzydłami Biało-Czerwonej

20 września 2019 roku Szkoła Podstawowa w Łomnicy Zdroju wiernie  wspominała bohaterów 9 Kompanii 3 Batalionu 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej.

Uroczystości rozpoczęły się już 19 września, kiedy to na Hali Łabowskiej po raz 40 spotkali się, podczas Turystycznego Zlotu imienia majora Juliana Zubka psd. „Tatar”, przedstawiciele partyzanckich rodzin i zacni goście. Nie zabrakło licznej delegacji podstawówki z Łomnicy Zdroju, na czele z drużyną harcerską „Włóczykije”, która pod kierunkiem opiekuna, Pani Magdaleny Kucaby, nadała artystyczny ton całemu wydarzeniu.

Środowiskowe uroczystości następnego dnia zgromadziły szkolną społeczność, rodziców i zaproszonych gości, wśród których znaleźli się: pan Krzysztof Zubek syn Juliana psd. Tatar, pan Adam Ciesielczyk syn Czesława Ciesielczyka psd. Szatan, panowie Wiktor i Andrzej Mikusińscy synowie Wiktora Mikusińskiego psd. Protazy, wizytator Małopolskiego Kuratorium Oświaty pan Adam Skwarło, a także dyrektorzy gminnych szkół i nauczyciele emeryci, związani pamięcią ze szkołą.

Dyrektor szkoły, pani Bożena Maślanka serdecznie powitała wszystkich uczestników, którzy po mszy św. odprawionej uroczyście przez ks. proboszcza Jana Mirka, zgromadzili się w szkolnym ogrodzie, przy pomniku pamięci poległych bohaterów. Padły słowa o wierności Ojczyźnie, osobistej odpowiedzialności za Polskę ale także zwykłej ludzkiej miłości i szczerym szacunku jaki każdy z nas winien swojemu krajowi. Szczególna, 80 rocznica wybuchy II wojny światowej powinna zatrzymać nas w pogoni za ułudnym szczęściem i wartościami mierzonymi pieniądzem i szpanem. Tego uczy nas historia naszego patrona, ta zapisana we wspomnieniach i przekazywana młodemu pokoleniu.

Rocznice skłaniają do przemyśleń i życzeń. I ta szczególna – 100 urodziny pani Marii Zubek, żony legendarnego „Tatara”, zatrzymała wszystkich w momencie składania najpiękniejszych życzeń, chociaż nie osobiście, to prosto z serca.

Program artystyczny przedstawiony przez młodzież zaprosił na spotkanie

z kompanią Juliana Zubka, w odległe wojenne czasy, w lasy Jaworzyny, gdzie do dziś szumi wicher wojenne opowieści. Ale słyszy je tylko ten, kto chce usłyszeć…

Przy scenografii i z młodzieżą, pięknie występującą w programie pracowali: pani Bogumiła Janeczek, pani Joanna Gumulak, pan Przemysław Lis i pani Małgorzata Miczulska.KONKURS LITERACKO - HISTORYCZNY

Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości.

                                                                                     Józef Piłsudski

 

         Szkoła Podstawowa nr 4

im. Romualda Traugutta w Krakowie

oraz

Szkoła Podstawowa im. 9 Kompanii 3 Batalionu

1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej

w Łomnicy – Zdroju

zapraszają do udziału w

V edycji

KONKURSU LITERACKO –HISTORYCZNEGO

pt. 

   Przeszłość nie jest krainą, którą tak łatwo opuścić.

   Literackie wspomnienia z historii mojej rodziny.

REGULAMIN 

1.      Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego. Konkurs będzie podzielony na dwie kategorie:

I.                   klasy IV – VI

II.                klasy VII – VIII 

2.      Cele konkursu:

Zachęcenie uczniów do zapoznawania się z przeszłością własnej rodziny.

Pogłębienie wiedzy na temat historii własnej rodziny.

Kształcenie umiejętności pisania tekstu literackiego na bliski uczniowi temat.

Kształcenie umiejętności zbierania materiału źródłowego i przekładania go na pracę pisemną.

Kształcenie umiejętności syntezy faktów historycznych i wykształcenie świadomości ich wpływu na życie codzienne. 

3.      Konkurs polega na napisaniu opowiadania lub reportażu pokazującego autentyczną historię, która wydarzyła się w rodzinie ucznia w czasie wybranych wydarzeń historycznych XX/XXI wieku (ok. 1900 – 2019) 

4.      Praca powinna obejmować maksymalnie 4 strony A4 (czcionka Times New Roman rozmiar 12, interlinia 1,5) w formie wydruku komputerowego lub starannego pisma odręcznego. Do pracy można dołączyć dowolną ilość materiału ikonograficznego.

5.      Prosimy o opatrzenie prac następującymi informacjami:

a.       tytuł  pracy,

  1. imię  i  nazwisko  autora,  jego  wiek,
  2. imię  i  nazwisko  opiekuna,
  3. nazwa, adres, telefon  szkoły. 

6.       Prace należy przesłać do 13.12.2019 (decyduje data stempla pocztowego) na adres: 

Szkoła Podstawowa nr 4

im. Romualda Traugutta w Krakowie

ul. Smoleńsk 5-7

31-108 Kraków

(z dopiskiem KONKURS)

7.      Prace oceni jury powołane przez organizatora. 

8.      Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej 24.01.2020 roku na stronie internetowej szkoły http://www.sp4krakow.pl/, natomiast nagrody przesłane do laureatów pocztą. Nauczyciele – opiekunowie otrzymają dyplomy potwierdzające udział w konkursie.

9.      Dodatkowe informacje można uzyskać wysyłając wiadomość na adres g_mroczek@o2.pl

10.  Osoby koordynujące: mgr Grzegorz Mroczek (SP4); mgr Beata Miechurska

(Szkoła Podstawowa w Łomnicy – Zdroju)


Zgoda na udział dziecka w konkursie wojewódzkim „Przeszłość nie jest krainą, którą tak łatwo opuścić, literackie wspomnienia z historii mojej rodziny”

Wyrażam zgodę, aby mój syn/moja córka .......................................................... . .. ………………..       brał/brała udział w konkursie „Przeszłość nie jest krainą, którą tak łatwo opuścić. Literackie wspomnienia z historii mojej rodziny” dla uczniów IV-VIII szkół podstawowych

.......................................................... (data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Formularz dotyczący wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu

Niniejszym

wyrażam zgodę nie wyrażam zgody

na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka:

przez Szkołę Podstawową Nr 4 w Krakowie w celu udokumentowania finału konkursu w szczególności poprzez publikację wyników  oraz zdjęć na stronie internetowej www.sp4krakow.pl

........................................................................................................................

(imię i nazwisko dziecka)

........................................................................... ........................

(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, iż: Administrator danych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor  Szkoły Podstawowej Nr 4 w Krakowie. Inspektor ochrony danych: Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej Nr 4 w Krakowie email: inspektor1@mjo.krakow.pl. Cel przetwarzania danych, oraz podstawa prawna: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: organizacji i przeprowadzenia konkursu „Przeszłość nie jest krainą, którą tak łatwo opuścić dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2019/2020 zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.). Prawnie uzasadniony interes: Nie dotyczy. Odbiorcy danych: Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie: Szkoła Podstawowa Nr 4 w Krakowie. Przekazywanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej: Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Okres przechowywania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwalnymi. Prawo dostępu do danych osobowych: Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Prawo cofnięcia zgody: Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO: Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Sadzawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00, fax.: 22 531 03 01, email: kancelaria@uodo.gov.pl. Konsekwencje niepodania danych osobowych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem, a ich niepodanie będzie skutkowało uniemożliwieniem udziału Pani/Pana dziecka w konkursie. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


Bukiet dla nauczyciela.


Jesień pięknieje nie tylko ciepłymi barwami kolorowych liści, ale także ciepłem serc i uścisków wdzięcznych dzieciaków, które z okazji Dnia Edukacji Narodowej ślą swym nauczycielom najpiękniejsze bukiety.

I tego roku w Szkole Podstawowej w Łomnicy Zdroju Dzień Nauczyciela upłynął w serdecznym nastroju, na spotkaniu pokolenia nauczycieli, wspomnieniem powracającego w lata nauki, z tymi, którzy na co dzień obcują ze gwarem szkolnych korytarzy i radosnym śmiechem dzieci. Uroczysta akademia zgromadziła całą szkolną społeczność i rodziców.

W humorystycznym nastroju, przy dźwiękach instrumentów i tonie piosenek,  padły miłe słowa wdzięczności dla Pań i Panów, a także wszystkich pracowników szkoły. Dyrektor Szkoły pani Bożena Maślanka, podkreśliła trud pracy i odpowiedzialność zawodu nauczyciela, a także mądrość świadomej edukacji, która przyniesie owoce w młodzieńczym i dorosłym życiu.

Słonecznikami zakwitła sala, gdy wdzięczność uczennic i uczniów rozsypała mocno żółte kwiaty w dłoniach nauczycieli. Trwają do dziś swą barwą i siłą podziękowania w sercach ukochanych nauczycieli…


EKO TOREBKI


Uczniowie Szkoły Podstawowej w Łomnicy Zdroju w roli obrońców przyrody.

Kolejna eko akcja przygotowana przez Samorząd Uczniowski i wolontariuszy z klasy VI B, promowała ratowanie naszej planety przed zagrożeniami, jakie niesie cywilizacja. Wszywka z napisem: „Góra śmieci świat nam szpeci” widniała na eko-torebkach uszytych z firanek, sprzedawanych podczas szkolnej akcji.  Torebki prezentowały się bardzo efektownie. Były  niepowtarzalne, a co najważniejsze – wielokrotnego użytku. Kreatywna pani Beata Miechurska, jako opiekun SU z pewnością myśli już o następnej wyjątkowej akcji. Oczekujemy i mocno dopingujemy.


kwiat pokoju


„Niech kwiat pokoju zakwitnie w Twoim sercu”. Inscenizację pod takim tytułem przedstawili 25 października 2019 roku, uczniowie klasy III wraz z reżyserem, Siostrą Janą. Afrykańska legenda opowiada o sile miłości i dobroci, która potrafi pokonać zło. Piękne przesłanie każe nam dzielić się dobrem z innymi i być otwartymi na piękno i miłość, które śle do nas Bóg. Główne role odegrały dziewczęta z DSM, a w rolę narratora wcielił się Mateusz. Zaproszeni goście, przedszkolaki i uczniowie klas I-III nagrodzili występujących wielkimi brawami. Dziękujemy i czekamy na następne artystyczne wydarzenie.


Ślubujemy…


29 października 2019 roku kolejny rocznik pierwszoklasistów Szkoły Podstawowej w Łomnicy Zdroju rozpoczął „oficjalnie” swą przygodę ze szkołą.

Ten dzień zapadnie w sercach dostojeństwem pierwszej świadomej obietnicy, nie tylko dla dziewczynek i chłopców klas pierwszych, ale także Ich rodziców i zaproszonych gości. Piękny, lekko mroźny poranek rozgrzały uśmiechy dzieci, wkraczających w szkolny świat. Chociaż za Nimi już przedszkolne i „zerówkowe” lata, to jednak dopiero teraz mogą poczuć się prawdziwymi uczniami.  Ponad trzydziestoosobowa grupa zaprezentowała się pięknie.  Wiele wiadomości o Polsce, symbolach narodowych, zasadach kultury i obyczajowości, które przedstawiły dzieci, świadczyło o gotowości podjęcia rzetelnej nauki. Szczera chęć poznawania świata i obietnice złożone na szkolny sztandar, dopełniły warunków pasowania na uczniów. Ten honor przypadł w udziale pani dyrektor Bożenie Maślance. Chwila to była podniosła i pełna nieskrywanych emocji. Zaraz potem w dłoniach przejętych uczniów zagościły prezenty przygotowane przez rodziców, a także starszych kolegów z klasy trzeciej.

Gratulujemy Wychowawcom, pani Beacie Polakiewicz i pani Sabinie Kulig wspaniałych pierwszaków, za których cała szkolna społeczność będzie trzymać kciuki przez kolejne osiem lat…i jeszcze o jeden dzień dłużej.Wycieczka klas ósmych do Warszawy

W dniach od 2 do 4 października klasy ósme pojechały na wycieczkę do Warszawy zorganizowaną z biurem „Maxim’’ i panią Bogumiłą Janeczek. Program zwiedzania obejmował m.in.: Pomnik Syrenki Warszawskiej, Pałac Kultury i Nauki, Stadion Narodowy czy Sejm.

Uczniowie dowiedzieli się masę informacji i ciekawostek na temat zwiedzanych zabytków oraz mieli okazję zrobić dużo ładnych zdjęć na pamiątkę. Na wycieczce panowała zabawna i miła atmosfera, dlatego wszyscy wrócili zadowoleni , można więc uznać,  że uczniowie klas ósmych zdobyli Warszawę.


Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości.


Józef Piłsudski

Szkoła Podstawowa im. 9 Kompanii 3 Batalionu

1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej

w Łomnicy Zdroju 

zaprasza do udziału w

KONKURSIE LITERACKO – HISTORYCZNYM

pt.

Literackie wspomnienia z historii mojej szkoły.

REGULAMIN

1.      Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej w Łomnicy Zdroju. Konkurs odbędzie się w jednej kategorii wiekowej: klasy V – VIII.

2.      Cele konkursu:

Zachęcenie uczniów do zapoznawania się z przeszłością szkoły w Łomnicy Zdroju.

Pogłębienie wiedzy na temat historii własnej rodziny.

Kształcenie umiejętności pisania tekstu literackiego na bliski uczniowi temat.

Kształcenie umiejętności zbierania materiału źródłowego i przekładania go na pracę pisemną.

Kształcenie umiejętności syntezy faktów historycznych i wykształcenie świadomości ich wpływu na życie codzienne.

3.      Konkurs polega na napisaniu opowiadania lub wspomnienia pokazującego autentyczną historię, która wydarzyła się w rodzinie ucznia w czasie wybranych wydarzeń związanych ze szkołą i nauczycielami.

4.      Praca powinna obejmować maksymalnie 4 strony A4 (czcionka Times New Roman rozmiar 12, interlinia 1,5) w formie wydruku komputerowego lub starannego pisma odręcznego. Do pracy można dołączyć dowolną ilość materiału ikonograficznego.

5.      Prosimy o opatrzenie prac następującymi informacjami:

a.       tytuł  pracy,

  1. imię  i  nazwisko  autora,  jego  wiek,
  2. imię  i  nazwisko  opiekuna,

6.       Prace należy przekazać do 6.12.2019 nauczycielom języka polskiego klasy VI lub VII.

7.      Prace oceni jury powołane przez organizatora.

8.      Wyniki zostaną ogłoszone 13.12.2019 roku na uroczystej akademii oraz na stronie internetowej szkoły.

9.      Dodatkowe informacje można uzyskać u nauczycieli języka polskiego.

10.  Osoby koordynujące: mgr Beata Miechurska, mgr Bogumiła Janeczek.
11 LISTOPADA

 

101 Rocznica Odzyskania Niepodległości powraca datą odznaczoną w szkolnym zeszycie

i pytaniem, czy to wolność którą umiem wykorzystać?

 

Ten temat, zapisany biała kredą na tablicy,  wyśpiewany o jednym czasie, hymnem, gości co roku 11 listopada w Szkole Podstawowej w Łomnicy Zdroju, taj jak w innych polskich szkołach. Skłania do zadumy, uczy rozumienia każdego z wolnościowych słów. Przywołuje życiorysy prawdziwych bohaterów związanych z odzyskaniem niepodległości. Małym przedszkolakom każe malować biało czerwone chorągiewki, nieco starszych zapyta o znaczenie słowa „Niepodległość”, a tych, którzy za kilka miesięcy opuszczą szkolne mury poprosi o spełnienie obowiązku Patrioty i wierne pamiętanie z przesłaniem na resztę dorosłego życia.

Uroczysta akademia w łomniczańskiej  Podstawówce z należytym honorem odniosła się do historii tamtych dni. Piękno niepodległościowych pieśni, pieczołowicie ćwiczonych z uczniami przez nauczyciela muzyki, P. Joannę Gumulak, wydobyło waleczność, tragizm i poświecenie narodu, aż po dzień odzyskania wolności. Poezja i proza, z szacunkiem wpajane młodzieży przez nauczycieli historii, p. Małgorzatę Pierzgę i p. Joannę Gumulak, poprosiły uczestników o ciszę i zwyczajne uczniowskie zapamiętanie kilku słów, zdarzeń…

Czy to trudne, by nie stało się to nakazem, a potrzebą serca? Z pewnością nie, jeśli zawalczymy o swą osobistą niepodległość i prawo umiłowania Ojczystego Kraju.100 lat pani Marii Zubek…

Setne urodziny to czas niezwykły, sentymentalny, skłaniający do wspomnień, rozpamiętywania. To czas dopuszczający łzy radości i mocne wzruszenia serca, zarówno dla Jubilata, jak również najbliższych, pamiętających…

A w gronie tych ostatnich znalazła się społeczność Szkoły Podstawowej w Łomnicy Zdroju, której patronuje 9 Kompania 3 Batalionu 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej i związana z nią szanowna jubilatka – pani Maria Zubek, ps. Tatarzyna. W przededniu 100 urodzin, wypadających dokładnie 30 listopada 2019 roku, reprezentacyjna grupa uczniów i nauczycieli, na czele z p. dyr Bożeną Maślanką, wzięła udział w poprowadzonej przez p. Magdalenę Kucabę video rozmowie, podczas której z serdecznościami słowno-muzycznymi zwrócono się do pani Marii. Piękne życzenia popłynęły jasnym, czytelnym przekazem jak nadpopradzki, pewny siebie nurt. Zaniosły barwy ciepła, zdrowia, miłości i wszelkiego dobra, malowane jesiennymi barwami późnej Jaworzyny, tak mocno tkwiącej w sercu  Tatarzyny. Chwile śpiewały pamiętaniem. Piękny bukiet i rękodzielniczy, laurkowy podarek zagościł w dłoniach Jubilatki w chwili, gdy harcerze odczytywali życzenia. Popłynęły łzy…Bez ceremonii, po ludzku budzące uczucie wdzięczności za 100 lat...

 


5 GRUDNIA

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIATU

Wszystkim uczniom zaangażowanym w działalność szkolnego wolontariatu

życzę radości czerpanej z pomagania innym,

energii do dalszego działania

oraz skutecznego zarażania pozytywną postawą.

 Dziękuję także za bezcenną pomoc przy realizacji akcji charytatywnych.

Opiekun Samorządu Szkolnego

Beata Miechurska
Szkolne pamiętanie…

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej pani Ksawerze Gromalowej, nauczycielce i dyrektorce Szkoły Podstawowej w Łomnicy Zdroju w latach 1971 – 1990 odbyło się 13 grudnia 2019 roku w budynku łomniczańskiej podstawówki.

Piękna, wspomnieniowa uroczystość przywołała pamięć o postaci, w sposób  niezwykły związanej z losami szkoły w Łomnicy Zdroju od samego jej początku. Od czasów, gdy  uczono jeszcze w starym szkolnym budynku, w trudnych warunkach i niejednokrotnie w prywatnych domach. Starania o wybudowanie nowej szkoły nie były łatwe i wiązały się z wyrzeczeniami, trudem dnia codziennego i niełatwymi wyborami. Pani Gromalowa całym sercem zaangażowała się w zrealizowanie tego dzieła. Trwał przy niej mąż Józef, nauczyciel matematyki. Nie sposób opisywać historii wszystkich ludzi i wydarzeń, które doprowadziły do oddania w roku 1990 pięknego, nowego budynku szkoły. Nie sposób przywołać chwil osobistych i zawodowych pani Ksawery, które przeplatały się nieustannie, dążąc do osiągnięcia jednego celu, jakim była nowa szkoła.

Dziś wspominamy panią Gromalową jako człowieka poświęcającego się dla innych, traktującego pracę jak powołanie, dopełnione chwilami oddanymi społeczeństwu. Szacunek, wdzięczność, odpowiedzialność, konsekwencja to tylko nieliczne ze słów wiążących się z tą postacią. Społeczność nadpopradzkiej wsi swój szacunek i pamiętanie odznaczyło symboliczną tablicą. Z inicjatywy pani Agnieszki Fiedor i pani Joli Adamczyk, wkładem finansowym wielu osób, odsłonięto w Szkole Podstawowej w Łomnicy Zdroju, tablicę pamiątkową poświęconą pani Ksawerze Gromalowej.

W uroczystości wzięło udział wielu zaproszonych gości na czele z Burmistrzem Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, panem Dariuszem Chorużykiem i synem państwa Gromalów, Pawłem. Dyrektor szkoły pani Bożena Maślanka, przybliżając w pięknych słowach postać pani Ksawery, podkreśliła jej zaangażowanie jako nauczyciela i dyrektora, ale przede wszystkim osoby skromnej, szczerze wierzącej w osiągnięcie wyznaczonego sobie celu, wiernej swoim postanowieniom i samej sobie.

Nim zasiedliśmy do biesiady, przeżyliśmy chwile z wierszem, piosenką i tańcem. Okazjonalny program artystyczny, wiążący elementy ludowości, folkloru i tradycji współczesnych, wprowadził w klimat dawnych szkolnych lat, ale nawiązał również do współczesności i szacunku jaki winniśmy nie tylko miejscu, w którym żyjemy i pracujemy, ale przede wszystkim winniśmy sami sobie. Nie zaprzepaśćmy więc pracy i dobra wielu pokoleń, nie marnujmy życia chwil. Pozostawmy i my po sobie, piękny ślad na tej ziemi…

  

W cichej stajence…

 

Niezwykłe Jasełka, historia zrodzenia się bożej miłości zamknięta w kolorowej opowieści, rozgrywającej się w różnych częściach świata, wypełniła przedświąteczny czas oczekiwania na narodzenie Jezuska w Szkole Podstawowej w Łomnicy Zdroju.

Przedświąteczny apel łączący szkolną społeczność na chwilę, tuż przed Bożym Narodzeniem, wyciszył gwar nauki i myśli biegające szkolnymi korytarzami. Piękne widowisko przygotowane wraz z uczniami przez siostrę Janę, w sposób barwny i niecodzienny opowiedział historię o zrodzeniu się Bożej Dzieciny. Barwne tańce i pląsy, wymowne stroje, radość dzieci i spontaniczność nie odebrały nic z prawdziwego przesłania dawnych, świętych chwil. Tradycja, element wychowania i nauka czerpania z czasów odległych tego, co najpiękniejsze: miłości, dobroci, szacunku. Świąteczne życzenia popłynęły wspólnym śpiewem kolęd, których ton jeszcze długo brzmiał podczas klasowych wigilii. Było świątecznie i uroczyście. Po raz kolejny, poczuliśmy, że to piękny czas oczekiwania na Miłość, która zrodziła się dla świata…

 


Czas na herbatkę z Babcią i Dziadkiem…

Pod takim hasłem odbyło się 21 stycznia 2020 roku w Szkole Podstawowej w Łomnicy Zdroju miłe, międzypokoleniowe spotkanie wnuków z Dziadkami.

Te coroczne uroczystości, wyróżniające się spośród wszystkich innych szkolnych akademii, trwają w uroku dziecięcych słów, pląsów i piosenek, ofiarowanych najukochańszym babciom i dziadkom. Maluchy przekazują  dziecięcą wdzięczność, prosto, bez tremy i emocji ale najszczerzej, jak tylko potrafią. I tak właśnie tego dnia, w łomniczańskiej podstawówce, serca gości rozradowały się życzeniami od  dzieciaków z punktów przedszkolnych i oddziałów zerowych. Blisko setka kochających serduszek biła tego dnia szczególnie mocno dla ukochanych Dziadków. Występujących nie ograniczał wiek. Pięknie przygotowani przez swoich wychowawców zaprezentowali się godnie i elegancko. Był rym i rytm, dykcja, niejednokrotnie usprawiedliwiona uśmiechem i wyjątkowy przedszkolny czar, zarezerwowany dla szczerości i prostoty dziecka. A babcie i dziadkowie? Tego dnia, w swym powtórnym rodzicielstwie, bardziej miłującym i mniej konsekwentnym, po raz kolejny chcieli dać swym wnukom… gwiazdkę z nieba. Majowe święta.
Obchodzone inaczej, niż zwykle, jakby w dalekim planie wydarzeń związanych z trwającą epidemią. Wpisane mimo wszystko w patriotyczny kalendarz naszego życia, budzą się wspomnieniem Polaka, powracają radością i dumą, bielą i czerwienią i pamiętaniem o pierwszej w Europie i drugiej na świecie – spisanej Konstytucji. Uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa, regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Dzisiaj przypomina nam wysiłki patriotów, którzy podjęli się trudnego zadania reformy państwa. Dostarcza nam wiele wzorów do naśladowania i daje przykład pięknych niezłomnych zachowań.
Chociaż nasza szkoła, tak jak wszystkie polskie szkoły, świeci dziś pustkami, a ciche sale i korytarze czekają na radosny gwar i śmiech dzieci, nie poddawajmy się i nie zapominajmy o naszej pięknej historii; historii dumnej i walecznej, a nade wszystko uczącej pamiętać. Ty też wywieś flagę;© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: SK