Portal - Piwniczna - Zdr鎩
Strona g堯wna / Wymagania edukacyjne / Plastyka
字oda - 16 stycznia 2019 Mascelego, Walerii, W這dzimierza     
RODO
Dyrekcja Szko造 Podstawowej
Grono Pedagogiczne
Statut Szko造
Oddzia造 gimnazjalne
Oddzia Przedszkolny
Z kart historii
O patronie
Wydarzenia
Podzia godzin
Kalendarz 2018/2019
Wykaz program闚 nauczania
Wykaz podr璚znik闚
Wymagania edukacyjne
Odblaskowa Szko豉
Biblioteka
Zuchy
ZHP
SKO
MAITRI
Projekt: Innowacyjne Rozwi您ania Cyfrowe w klasie I
安ietlica profil.-wych.
Galeria
Kontrola rodzicielska
Pomocne strony
Strony dla nas
Linki
Prosimy o wpis
polski
plastyka 4-6

 

Wymagania edukacyjne przedmiotu plastyka wynikaj帷e z podstawy programowej i przyj皻ego do realizacji programu nauczania

dla klas 4-6 w Szkole Podstawowej

Podczas ustalania oceny z plastyki szczególn uwag nale篡 zwróci na wysi貫k wk豉dany przez ucznia w wywi您ywanie si z obowi您ków wynikaj帷ych ze specyfiki zaj耩. Oprócz wiedzy i umiej皻no軼i równie wa積a jest pozytywna postawa wobec przedmiotu. Sk豉daj si na ni: aktywne uczestnictwo w zaj璚iach, przynoszenie na lekcje odpowiednich materiaów i przyborów, przestrzeganie zasad BHP podczas pos逝giwania si narz璠ziami, efektywne gospodarowanie czasem przeznaczonym na 獞iczenia plastyczne, a tak瞠 zachowywanie porz康ku w swoim miejscu pracy – zarówno podczas zaj耩, jak i po ich zako鎍zeniu. Nie bez znaczenia s te dobre wyniki osi庵ane w konkursach plastycznych, udzia w szkolnych i pozaszkolnych uroczysto軼iach (przygotowywanie oprawy plastycznej imprez), uczestnictwo w dodatkowych zaj璚iach pozalekcyjnych, wykonywanie ponadobowi您kowych prac plastycznych, przygotowywanie gazetek szkolnych lub informacji wzbogacaj帷ych proces lekcyjny na podstawie ró積ych 廝óde.

 

Stopnie szkolne

 

Stopie dopuszczaj帷y

Przyswojenie przez ucznia podstawowych wiadomo軼i i umiej皻no軼i wymienionych w programie nauczania dla przedmiotu „plastyka” stanowi podstaw do wystawienia oceny dopuszczaj帷ej. Dziecko powinno rozwi您ywa (samodzielnie b康 z pomoc nauczyciela) zadania plastyczne o niewielkim stopniu trudno軼i, wykorzystuj帷 w stopniu minimalnym dost瘼ne narz璠zia pracy.

Stopie dostateczny

Je瞠li ucze opanuje w stopniu 鈔ednim materia obj皻y programem nauczania (braki w wiadomo軼iach o charakterze szczegó這wym), nale篡 wystawi mu ocen dostateczn. Dziecko powinno samodzielnie rozwi您ywa zadania plastyczne o niewielkim stopniu trudno軼i, poprawnie pos逝guj帷 si ró積ymi przyborami i narz璠ziami pracy.

Stopie dobry

Stosowanie przez ucznia w praktyce elementów zdobytej wiedzy teoretycznej oraz jego aktywne uczestnictwo w zaj璚iach (udzia w dyskusjach na temat prezentowanych obiektów, staranne wykonywanie 獞icze obligatoryjnych) stanowi podstaw do wystawienia oceny dobrej. Dziecko powinno samodzielne rozwi您ywa zadania teoretyczne, odpowiednio pos逝giwa si przyborami i narz璠ziami oraz wykonywa prace plastyczne poprawne pod wzgl璠em technicznym i estetycznym.

Stopie bardzo dobry

Ucze, który opanowa wszystkie okre郵one w programie nauczania wiadomo軼i i umiej皻no軼i oraz wykorzystuje je w dzia豉niach plastycznych, otrzymuje stopie bardzo dobry. Dziecko bierze udzia w dyskusjach na temat prezentowanych obiektów, podczas których przekonuj帷o uzasadnia swoje pogl康y. Stosuje równie z powodzeniem wiedz teoretyczn, wykonuj帷 獞iczenia praktyczne, oraz sprawnie operuje wybran technik plastyczn. Ponadto ch皻nie uczestniczy w ró積orodnych dzia豉niach plastycznych na terenie szko造 i poza ni  (startuje w konkursach plastycznych, wykonuje gazetki szkolne i opraw plastyczn imprez, nale篡 do ko豉 zainteresowa) oraz uzupe軟ia wiadomo軼i samodzielnie dobranymi lub wskazanymi przez nauczyciela lekturami.

Stopie celuj帷y

Je瞠li ucze przejawia szczególne zainteresowania plastyk (np. kolekcjonuje reprodukcje i ksi捫ki o sztuce, przygotowuje referaty i pomoce dydaktyczne, ucz瘰zcza do galerii, muzeów itp.) oraz posiada wiedz i umiej皻no軼i znacznie wykraczaj帷e poza wymagania okre郵one w programie nauczania, mo瞠 uzyska stopie celuj帷y. Ponadto powinien aktywnie uczestniczy w zaj璚iach pozalekcyjnych, osi庵a sukcesy w konkursach plastycznych, wykazywa zaanga穎wanie i twórcz inicjatyw we wszelkich dzia豉niach plastycznych na terenie szko造 oraz poza ni.

Wymagania edukacyjne

 

Wymagania konieczne

Spe軟ienie wymaga pozwala postawi ocen dopuszczaj帷.

Z pomoc nauczyciela ucze:

×           wymienia placówki dzia豉j帷e na rzecz kultury,

×           t逝maczy zasady zachowania si w muzeum,

×           wskazuje zabytki znajduj帷e si w regionie,

×           podaje nazwiska najwybitniejszych malarzy polskich i zagranicznych,

×           wyja郾ia, kogo mo瞠my nazywa twórc ludowym,

×           opisuje tradycje i symbole zwi您ane ze 鈍i皻ami Bo瞠go Narodzenia oraz z Wielkanoc,

×           nazywa elementy dzie豉 plastycznego (kreska, kropka, plama walorowa, barwa, 鈍iat這cie, technika, faktura, kszta速, kompozycja, perspektywa),

×           wskazuje podstawowe 鈔odki wyrazu plastycznego znajduj帷e si w najbli窺zym otoczeniu i je opisuje,

×           wyja郾ia znaczenie niektórych z omówionych na lekcji terminów plastycznych,

×           wymienia nazwy niektórych z poznanych dziedzin sztuki (np. rysunek, malarstwo, grafika, rze嬌a, architektura, sztuka u篡tkowa, sztuka ludowa oraz wspó販zesne formy: fotografika, film, instalacja, happening),

×           rozró積ia dzie豉 nale膨ce do poszczególnych dziedzin twórczo軼i artystycznej (rysunek, malarstwo, grafika, rze嬌a, architektura, sztuka ludowa, rzemios這 artystyczne itd.),

×           t逝maczy, czym zajmuj si rysownik, malarz, grafik, rze嬌iarz i architekt,

×           wskazuje ró積ice mi璠zy rysunkiem a malarstwem,

×           uzyskuje barwy pochodne, wykorzystuj帷 barwy podstawowe,

×           wymienia podstawowe elementy warsztatu fotograficznego,

×           nazywa niektóre gatunki filmowe,

×           wskazuje 鈔odki masowego przekazu,

×           wskazuje podstawowe narz璠zia pracy plastyka i wykorzystuje je w minimalnym stopniu w swoich dzia豉niach,

×           podejmuje próby zastosowania elementów teorii w 獞iczeniach praktycznych,

×           wykonuje zadania plastyczne o niewielkim stopniu trudno軼i,

×           utrzymuje w porz康ku swój warsztat pracy,

×           stara si przestrzega zasad BHP podczas dzia豉 na lekcji.

 

Wymagania podstawowe

Spe軟ienie wymaga pozwala postawi ocen dostateczn.

Ucze:

×           okre郵a rol elementów plastycznych w swoim najbli窺zym otoczeniu,

×           wskazuje miejsca w swoim regionie, w których mo積a obejrze dzie豉 plastyczne,

×           wymienia najs造nniejsze polskie zabytki oraz zabytki znajduj帷e si w regionie,

×           podaje przyk豉dy dziedzin sztuki uprawianych przez twórców ludowych oraz wykorzystywanych przez tych artystów technik plastycznych,

×           wyja郾ia znaczenie wybranych tradycji i symboli zwi您anych ze 鈍i皻ami Bo瞠go Narodzenia oraz z Wielkanoc,

×           opisuje elementy dzie豉 plastycznego,

×           t逝maczy znaczenie omówionych na lekcji terminów plastycznych,

×           wymienia poznane podczas lekcji dziedziny sztuki,

×           omawia poznane techniki malarskie, nazywaj帷 wykorzystywane w nich narz璠zia i pod這瘸,

×           wyja郾ia najwa積iejsze podzia造 barw,

×           wskazuje elementy i uk豉dy tworz帷e dan kompozycj,

×           przygotowuje ilustracj z zastosowaniem danego rodzaju kompozycji,

×           rozpoznaje rodzaj kompozycji wykorzystanej w wybranych dzie豉ch przedstawionych na reprodukcjach,

×           wykonuje rysunek z zastosowaniem wybranej perspektywy,

×           podaje najwa積iejsze cechy wybranych perspektyw malarskich,

×           t逝maczy, czym ró積i si technika druku wypuk貫go od techniki druku wkl瘰貫go,

×           wymienia poszczególne rodzaje rze嬌y,

×           dokonuje podzia逝 architektury ze wzgl璠u na jej funkcje,

×           wskazuje wytwory wzornictwa przemys這wego w najbli窺zym otoczeniu,

×           projektuje przedmioty codziennego u篡tku,

×           wyja郾ia, czym ró積i si fotografia artystyczna od fotografii u篡tkowej,

×           okre郵a ró積ice mi璠zy dzie豉mi kina artystycznego a filmami komercyjnymi,

×           podaje funkcje wybranych 鈔odków masowego przekazu (telewizja, internet),

×           rozpoznaje narz璠zia pomocne w pracy rysownika, malarza, rze嬌iarza, grafika, fotografika i filmowca,

×           omawia funkcje typowych narz璠zi stosowanych w poszczególnych technikach plastycznych,

×           przedstawia obiekty na p豉szczy幡ie i w przestrzeni, pos逝guj帷 si podstawowymi 鈔odkami wyrazu plastycznego,

×           stosuje w dzia豉niach artystycznych ró積e narz璠zia i pod這瘸,

×           dostrzega wp造w faktury u篡tego pod這瘸 na efekt ko鎍owy dzia豉 plastycznych,

×           prowadzi zeszyt przedmiotowy,

×           uczestniczy w dyskusjach o prezentowanych obiektach po zach璚ie ze strony nauczyciela,

×           stosuje si do zasad organizacji pracy,

×           przynosi na lekcj odpowiednie materia造 i narz璠zia,

×           aktywnie pracuje w grupie,

×           utrzymuje w porz康ku swój warsztat pracy,

×           przestrzega zasad BHP podczas dzia豉 plastycznych.

 

Wymagania rozszerzaj帷e

Spe軟ienie wymaga pozwala postawi ocen dobr.

Ucze:

×           okre郵a rol elementów plastycznych w swoim najbli窺zym otoczeniu,

×           podaje nazwiska najwybitniejszych malarzy polskich i zagranicznych,

×           wymienia najs造nniejsze polskie zabytki i dzie豉 sztuki oraz zabytki znajduj帷e si w regionie,

×           analizuje i interpretuje wybrane dzie豉 sztuki, stosuj帷 wiedz zdobyt podczas lekcji,

×           wskazuje najbli窺zy skansen,

×           wyja郾ia, czym s pieta i 鈍i徠ek, oraz okre郵a ich cechy na podstawie fotografii,

×           omawia wybrane tradycje i symbole zwi您ane ze 鈍i皻ami Bo瞠go Narodzenia oraz z Wielkanoc,

×           charakteryzuje poszczególne dziedziny sztuki,

×           opisuje wybrane 鈔odki wyrazu plastycznego i przyporz康kowuje je do okre郵onej grupy elementów tworz帷ych dzie這,

×           wymienia cechy poszczególnych rodzajów kompozycji,

×           okre郵a sposób przedstawiania przestrzeni oraz rodzaje faktury zastosowane w dziele zaprezentowanym na ogl康anej reprodukcji,

×           rozpoznaje, jakimi narz璠ziami pos逝篡 si twórca dzie豉 poznawanego w postaci reprodukcji,

×           wyja郾ia, jak stosowa sztalugi, matryc i d逝to,

×           t逝maczy znaczenie poznanych terminów plastycznych, uzupe軟iaj帷 swoje definicje przyk豉dami dzie sztuki,

×           omawia wp造w barw ciep造ch i zimnych na samopoczucie cz這wieka,

×           rozró積ia rodzaje malarstwa ze wzgl璠u na przedstawian tematyk (portret, pejza, martwa natura, malarstwo historyczne, rodzajowe itd.),

×           charakteryzuje prace graficzne, zwracaj帷 szczególn uwag na materia u篡ty do wykonania matrycy,

×           wskazuje ró積ice pomi璠zy rze嬌 tradycyjn a kompozycj przestrzenn,

×           dokonuje porównania wzornictwa przemys這wego z rzemios貫m artystycznym,

×           wymienia podobie雟twa miedzy technik malarsk a technik fotograficzn,

×           nazywa 鈔odki wyrazu artystycznego wykorzystywane w filmie (perspektywa, 鈍iat這, kolor) oraz okre郵a ich wp造w na atmosfer dzie豉,

×           korzysta 鈍iadomie i krytycznie z przekazów medialnych, selekcjonuj帷 informacje i wybieraj帷 w豉軼iwe tre軼i,

×           stosuje elementy wiedzy teoretycznej w 獞iczeniach praktycznych,

×           u篡wa waloru w dzia豉niach plastycznych odpowiednio do tematu i charakteru pracy,

×           wyja郾ia, w jaki sposób ukaza 鈍iat這cie na rysunku,

×           dobiera narz璠zia i pod這瘸 w zale積o軼i od charakteru i tematu wykonywanej pracy plastycznej,

×           pos逝guje si w豉軼iwie przyborami i narz璠ziami plastycznymi,

×           t逝maczy, do jakiego rodzaju farb nale膨 tempera i plakatówka,

×           porównuje 鈔odki wyrazu plastycznego zastosowane w dwóch wybranych dzie豉ch malarskich zaprezentowanych na reprodukcjach,

×           wykorzystuje dany rodzaj kompozycji oraz wybran technik plastyczn podczas tworzenia ilustracji,

×           omawia wybrany obraz pod k徠em zastosowanego rodzaju kompozycji,

×           t逝maczy, na czym polega perspektywa przedstawiona na obrazie,

×           dobiera rodzaj perspektywy do tematu wykonywanej pracy, wykorzystuj帷 w praktyce wiedz teoretyczn,

×           realizuje proste projekty w dziedzinie sztuki u篡tkowej,

×           wykonuje prace plastyczne poprawne pod wzgl璠em technicznym i estetycznym,

×           okre郵a rol 鈔odków wyrazu, które zastosowa w pracy plastycznej,

×           prowadzi systematycznie zeszyt przedmiotowy,

×           zachowuje koncentracj podczas lekcji,

×           uczestniczy aktywnie w dyskusjach na temat prezentowanych obiektów,

×           organizuje poprawnie swoje miejsce pracy oraz przynosi na lekcj odpowiednie materia造 i narz璠zia,

×           efektywnie wykorzystuje czas przeznaczony na dzia豉lno嗆 twórcz,

×           utrzymuje w porz康ku swój warsztat pracy,

×           przestrzega zasad BHP podczas pos逝giwania si narz璠ziami.

 

Wymagania dope軟iaj帷e

Spe軟ienie wymaga pozwala postawi ocen bardzo dobr.

Ucze:

×           dyskutuje na temat roli sztuki w 篡ciu cz這wieka,

×           wymienia nazwiska najwybitniejszych artystów polskich i zagranicznych (malarzy, rze嬌iarzy, architektów),

×           zdobywa z ró積ych 廝óde (internet, lokalna prasa, dost瘼ne ksi捫ki) informacje na temat artystów tworz帷ych w regionie,

×           wymienia placówki kultury znajduj帷e si w rodzinnej miejscowo軼i lub najbli窺zej okolicy oraz wyja郾ia, czym si one zajmuj,

×           omawia rol muzeów w procesie edukacji spo貫cze雟twa,

×           wykazuje sie rozleg陰 wiedz na temat polskich zabytków,

×           rozpoznaje wybrane dzie豉 architektury i sztuk plastycznych nale膨ce do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury,

×           okre郵a funkcje wybranych dzie oraz wskazuje cechy wyró積iaj帷e je spo鈔ód innych tekstów kultury z danej epoki,

×           pos逝guje si w swoich wypowiedziach podstawowymi terminami z poszczególnych dziedzin sztuki,

×           bierze aktywny udzia w dyskusji dotycz帷ej podobie雟tw i ró積ic mi璠zy poszczególnymi dziedzinami sztuki,

×           porównuje wybrane dzie豉 plastyczne pod k徠em u篡tych w nich 鈔odków wyrazu plastycznego,

×           omawia wybrane przyk豉dy wytworów sztuki ludowej pod wzgl璠em ich formy i u篡tego materia逝,

×           opisuje (w oparciu o przekazy ludowe) tradycje podtrzymywane w swoim regionie,

×           wylicza ró積ice mi璠zy malarstwem realistycznym od malarstwem abstrakcyjnym,

×           okre郵a cechy rze嬌 nale膨cych do ró積ych rodzajów na podstawie wybranych przyk豉dów,

×           opowiada o wybranej zabytkowej budowli i charakteryzuje jej funkcje,

×           analizuje wybrane wytwory wzornictwa przemys這wego i rzemios豉 artystycznego pod k徠em ich funkcjonalno軼i i estetyki,

×           omawia elementy dzie豉 plastycznego (kompozycja, 鈍iat這cie, perspektywa, barwa) widoczne na wybranych fotografiach,

×           okre郵a gatunek filmu na podstawie zaprezentowanego fragmentu,

×           korzysta z przekazów medialnych oraz wykorzystuje zawarte w nich informacje w swojej dzia豉lno軼i twórczej,

×           przestrzega praw autorskich,

×           potrafi w豉軼iwie wykorzysta zdobyt wiedz teoretyczn we w豉snej twórczo軼i,

×           operuje sprawnie wybran technik plastyczn,

×           wykonuje oryginalne i pomys這we prace zgodne z podanym tematem,

×           wybiera technik odpowiedni dla najlepszego wyra瞠nia tematu i analizuje j pod k徠em uzyskanych efektów plastycznych,

×           tworzy prace, ujawniaj帷 bogat wyobra幡i i zr璚znie wykorzystuj帷 mo磧iwo軼i wyrazu stwarzane przez ró積orodne 鈔odki plastyczne oraz faktur pod這瘸,

×           realizuje proste projekty w zakresie form u篡tkowych, stosuj帷 m.in. narz璠zia i wytwory multimedialne,

×           pos逝guje si biegle poszczególnymi 鈔odkami wyrazu plastycznego,

×           stosuje plamy walorowe w celu ukazania w rysunku 鈍iat這cienia na przedmiotach,

×           dokonuje ekspresji uczu i nastrojów w pracy plastycznej za pomoc odpowiednio dobranych 鈔odków plastycznych,

×           wykorzystuje umiej皻nie ró積e rodzaje perspektywy w celu ukazania przestrzeni na p豉szczy幡ie,

×           analizuje w豉sn prac pod k徠em zastosowanych 鈔odków wyrazu plastycznego,

×           bierze udzia w konkursach plastycznych przeprowadzanych na terenie szko造 lub poza ni,

×           prowadzi zeszyt przedmiotowy systematycznie i estetycznie,

×           jest aktywny podczas lekcji, z zaanga穎waniem dyskutuje o prezentowanych obiektach,

×           organizuje swoje miejsce pracy, przynosi na lekcj odpowiednie materia造 i narz璠zia,

×           efektywnie wykorzystuje czas przeznaczony na dzia豉lno嗆 twórcz,

×           utrzymuje w porz康ku swój warsztat pracy zarówno podczas dzia豉 plastycznych, jak i po ich zako鎍zeniu,

×           przestrzega zasad BHP podczas pos逝giwania si narz璠ziami.

 

Wymagania wykraczaj帷e

Spe軟ienie wymaga pozwala postawi ocen celuj帷.

Ucze:

×           wykazuje szczególne zainteresowanie sztukami plastycznymi,

×           uzasadnia swoje upodobania estetyczne,

×           ciekawie opowiada o zabytkach swojego regionu,

×           gromadzi dodatkowe wiadomo軼i zwi您ane z plastyk,

×           kolekcjonuje reprodukcje dzie plastycznych i ksi捫ki o sztuce,

×           wykazuje znajomo嗆 literatury przedmiotu wykraczaj帷 poza materia omawiany na lekcjach,

×           wymienia nazwiska wybitnych artystów dzia豉j帷ych w jego miejscowo軼i lub regionie,

×           posiada wiedz i umiej皻no軼i znacznie wykraczaj帷e poza tre軼i wymienione w programie nauczania,

×           bierze czynny udzia w zaj璚iach plastycznych,

×           analizuje prezentowane obiekty pod k徠em ich tre軼i, formy i emocjonalnego oddzia造wania,

×           wykonuje prace dodatkowe b璠帷e uzupe軟ieniem tre軼i poznanych na lekcji (opracowuje referaty traktuj帷e o zagadnieniach poruszanych w literaturze przedmiotu, wykonuje pomoce dydaktyczne itp.),

×           wykorzystuje zdobyt wiedz teoretyczn w pozalekcyjnych dzia豉niach plastycznych (np. nale篡 do szkolnego ko豉 zainteresowa),

×           aktywnie uczestniczy w 篡ciu kulturalnym szko造 (gazetki szkolne, dekoracje okoliczno軼iowe) i regionu,

×           zdobywa nagrody na konkursach plastycznych,

×           wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy (nowatorska forma, wzbogacona materia貫m ilustracyjnym i teoretycznym),

×           przygotowuje si systematycznie do zaj耩,,

×           przestrzega zasad BHP podczas pos逝giwania si narz璠ziami.

 

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: SK